PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The legitimacy of the process of rehabilitation of the perpetrators of homicides
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2022-08-08
 
 
Final revision date: 2022-09-30
 
 
Acceptance date: 2023-04-12
 
 
Publication date: 2023-06-16
 
 
Corresponding author
Joanna Waszczuk   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):54-75
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article concerns the legitimacy of the perpetrators of homicides in the opinion of people aged 18-30 and over 60. Material and methods: The research used the method of a diagnostic survey with the questionnaire technique. The respondents were a group of 188 people. Results: People who commit revenge killings are perceived better than those who commit sexual or profit killings. The respondents do not believe in the change of behavior or in the process of rehabilitation of such a person. Respondents aged 60 and over were much less likely to choose the punishment of litter, and were more inclined to lighter sentences. Conclusions: Respondents do not believe in a positive change in the killer's behavior. Regardless of their relationship, if an individual commits a homicide, they will be treated similarly. Murder for sexual gain was the most severely viewed. The younger generation is more in favor of the death penalty than the elderly.
 
REFERENCES (22)
1.
Całkiewicz, M. (2011). Modus Operandi sprawców zabójstw. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
2.
Czapów, Cz., Jedlewski S. (1988). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Czapów, Cz. (1980). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Górski, S. (1985). Metodyka resocjalizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 
5.
Gromek, K. (2001). Komentarz do Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 
6.
Kowalczyk-Jamnicka, M. (2010). Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich resocjalizacji. W: T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych (s. 152-176). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
7.
Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
8.
Kanarek-Lizik, D. (2017). Adaptacja skazanych do warunków więziennych w Polsce, Włocławek; Inowrocław: Drukarnia POZKAL.
 
9.
Konopczyński, M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
11.
Kuć, M. (2013). Prawne podstawy resocjalizacji, 2. Wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
12.
Leśniak, J. M. (2019). Uwarunkowania zachowania o charakterze niedostosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
13.
Łobocki, M. (2004). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
14.
Machel, H. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
15.
Maszke, A. W. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
16.
Marczak, M. (2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
18.
Urban, B., Stanik, J. M. (2007). Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 
19.
Ustawa z dnia 2 6 października 1982 r. o postępowaniu w s prawach n ieletnich Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (data dostępu: 12.03.2022).
 
20.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553. Pobrano z: https:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf (data dostępu: 12.03.2022).
 
21.
Okulski M., Rocznik Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Tom IV, zeszyt 1 – 2008. Pobrano z: https://www.google.com/url?sa=... ahUKEwjm_ubrs6X4AhUstYsKHWx3BSUQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.tnkul.pl%2Findex.php%2Frwnpie%2Farticle%2Fdownload%2F13042%2F12837%2F&usg=AOvVaw2ivLGysgjGF7GWDse_77pu (data dostępu: 11.06.2022).
 
22.
Olszewska E., Stygmat przestępcy jako czynnik utrudniający readaptację społeczną byłych skazanych, Resocjalizacja Polska Nr 3/2012. Pobrano z: https://bazhum.muzhp.pl/media/... Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_.Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_.Rehabilitation)-r2012-t3-s173-186/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-.r2012-t3-s173-186.pdf (data dostępu: 31.05.2022).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top