PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zasadność procesu resocjalizacji sprawców zabójstw
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-09-2022
 
 
Data akceptacji: 12-04-2023
 
 
Data publikacji: 16-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Waszczuk   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):54-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł dotyczy zasadności resocjalizacji sprawców zabójstw w opinii osób w wieku 18-30 lat i powyżej 60 roku życia. Materiał i metody: W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Badania przeprowadzono od stycznia do kwietnia 2022 r. na terenie powiatu bialskiego. Respondentami była grupa licząca 188 osób. Wyniki: Osoby, które dopuściły się zabójstwa z zemsty za wyrządzone krzywdy są postrzegane lepiej niż osoby, które dopuściły się zabójstwa z motywów seksualnych, czy z zysku. Ankietowani nie wierzą w zmianę zachowania, ani w proces resocjalizacji takiej osoby. Respondenci w wieku 60 lat i więcej znacznie rzadziej wybierali karę śmieci i bardziej skłaniali się ku łagodniejszym wyrokom, niż osoby młode. Wnioski: Respondenci nie wierzą w pozytywną zmianę zachowania zabójcy. Bez względu na spokrewnienie, jeżeli jednostka dopuści się zabójstwa, będzie traktowana podobnie. Najsurowiej postrzegany był motyw zabójstwa z korzyści seksualnych. Młode pokolenie częściej opowiada się za karą śmierci, niż osoby starsze.
 
REFERENCJE (22)
1.
Całkiewicz, M. (2011). Modus Operandi sprawców zabójstw. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 
2.
Czapów, Cz., Jedlewski S. (1988). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Czapów, Cz. (1980). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Górski, S. (1985). Metodyka resocjalizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 
5.
Gromek, K. (2001). Komentarz do Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 
6.
Kowalczyk-Jamnicka, M. (2010). Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich resocjalizacji. W: T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych (s. 152-176). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
7.
Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 
8.
Kanarek-Lizik, D. (2017). Adaptacja skazanych do warunków więziennych w Polsce, Włocławek; Inowrocław: Drukarnia POZKAL.
 
9.
Konopczyński, M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
11.
Kuć, M. (2013). Prawne podstawy resocjalizacji, 2. Wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
12.
Leśniak, J. M. (2019). Uwarunkowania zachowania o charakterze niedostosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
13.
Łobocki, M. (2004). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
14.
Machel, H. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
15.
Maszke, A. W. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
16.
Marczak, M. (2009). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
18.
Urban, B., Stanik, J. M. (2007). Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 
19.
Ustawa z dnia 2 6 października 1982 r. o postępowaniu w s prawach n ieletnich Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228. Pobrano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (data dostępu: 12.03.2022).
 
20.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553. Pobrano z: https:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf (data dostępu: 12.03.2022).
 
21.
Okulski M., Rocznik Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Tom IV, zeszyt 1 – 2008. Pobrano z: https://www.google.com/url?sa=... ahUKEwjm_ubrs6X4AhUstYsKHWx3BSUQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.tnkul.pl%2Findex.php%2Frwnpie%2Farticle%2Fdownload%2F13042%2F12837%2F&usg=AOvVaw2ivLGysgjGF7GWDse_77pu (data dostępu: 11.06.2022).
 
22.
Olszewska E., Stygmat przestępcy jako czynnik utrudniający readaptację społeczną byłych skazanych, Resocjalizacja Polska Nr 3/2012. Pobrano z: https://bazhum.muzhp.pl/media/... Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)/Resocjalizacja_Polska_(Polish_.Journal_of_Social_Rehabilitation)-r2012-t3/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_.Rehabilitation)-r2012-t3-s173-186/Resocjalizacja_Polska_(Polish_Journal_of_Social_Rehabilitation)-.r2012-t3-s173-186.pdf (data dostępu: 31.05.2022).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top