ARTYKUŁ ORYGINALNY
Nieetyczny wymiar korupcji
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Karolina Pięta   

Instytut Socjologii, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
Data publikacji: 29-02-2020
Data nadesłania: 17-09-2019
Data ostatniej rewizji: 18-11-2019
Data akceptacji: 04-12-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):25–36
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: W artykule przedstawiono problem zjawiska korupcji, które z biegiem lat stało się zjawiskiem globalnym. Zwrócono uwagę na jego nieetyczny wymiar, skótki i zagrożenia oraz korupcję w ujęciu Jana Pawła II i KNS Materiał i metody: Przeglądanie literatury oraz różnych artykułów w na temat korupcji. Wyniki: Rozwój korupcji i nieustanne wykorzystywanie budżetu państwa na rzecz realizacji własnych korzyści. Stosowanie wszelakich zachować korupcyjnych od nepotyzmu, klientelizmu po łapownictwo. Wpływ korupcji na niszczenie tkanki społecznej oraz destrukcję jednostki. Wnioski: Korupcja z socjologicznego punktu widzenia należy do mechanizmów degradujących moralną tkankę społeczeństwa. Narusza społeczne zaufanie i obniżają zasoby kapitału społecznego wpływa negatywnie na funkcjonowanie społeczeństwa, rozwój oraz jakość życia społecznego jednostek. Korupcja ze względu na swój nieetyczny wymiar wpływa również na dewastowanie zasad moralnych.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bogdanienko J. (2014) . Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Zarządzania UW.
 
2.
Chomętowska M. (2013). Nauka społeczna kościoła, a gospodarka społeczna. Ekonomia Społeczna, nr 3, ss. 67 – 79.
 
3.
Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r., Dz. U. z dnia 16.11.2004 r.
 
4.
Drzeżdżon W. (2013). Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. 10, ss. 21 – 35.
 
5.
Fleszer D., (2015). Z problematyki korupcji w administracji publicznej [w:] Jak możliwy jest dialog?: księga jubileuszowa dedykowana prof. WSH dr Jerzemu Koplowi. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza ‘’Humanitas”, ss. 285 – 296.
 
6.
Iyer N., Samosiuk M. (2007). Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Jan Paweł II (1998). Orędzie na Światowy Dzień Pokoju.
 
8.
Kojder A. (2002). Korupcja i poczucie moralne Polaków [w:] Kondycja moralna społeczeństwa Polskiego. Kraków: Wydawnictwo WAM, ss. 299 – 315.
 
9.
Koryś P., Tymiński M. (red). (2006). Oblicza korupcji. Zjawiska, skutki i metody przeciwdziałania. Warszawa: Wydawnictwo Civitas i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
10.
Lampart D. (2015). Skuteczność zwalczania korupcji w Polsce. Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, nr 3, ss. 81 – 92.
 
11.
Lewicka – Strzałecka A. (2011). Nędza korupcji. Kraków: Salwator.
 
12.
Makowski G. (2008). Korupcja jako problem społeczny. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 
13.
Nowakowski K. (1996). Korupcja jako problem teoretyczny i społeczno – ekonomiczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, ss. 77 – 94.
 
14.
Olszewski B. (2009). Problem nepotyzmu w administracji publicznej. Przegląd Prawa i Administracji, nr 79, ss. 173 – 185.
 
15.
Pospiszyl I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Solarz P. (2013). Ekonomiczne i kulturowo – polityczne przyczyny korupcji w Polsce – próba analizy akcesji do Unii Europejskiej. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 4, ss. 5 – 14.
 
17.
Stachowicz – Stanusch A., Swaworska A. (2012). Oblicza korupcji: formy i typy zachowań. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, nr 1, ss. 117 – 133.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081