ARTYKUŁ ORYGINALNY
Postrzeganie i respektowanie godności więźniów przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Lenart-Kłoś   

Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Data publikacji: 29-02-2020
Data nadesłania: 19-08-2019
Data ostatniej rewizji: 02-11-2019
Data akceptacji: 04-11-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):83–95
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Celem pracy jest ustalenie postaw funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec godności osób pozbawionych wolności, a w szczególności zbadanie korelacji między wybranymi uwarunkowaniami (płcią, działem pracy, stażem zawodowym, religijnością i stanem cywilnym) i postrzeganiem godności osób pozbawionych wolności wraz z implikacjami. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w latach 2014-2015 wśród 475 funkcjonariuszy Służby Więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Badania zostały zrealizowane za pomocą ankiety audytoryjnej w ośrodkach szkoleń Służby Więziennej. Wyniki: Funkcjonariusze działu ochrony, osoby z dłuższym doświadczeniem zawodowym i mniej religijne postrzegają więźniów jako ludzi gorszych od pozostających na wolności. Respondenci pozostający w związku i regularnie praktykujący są bardziej skłonni zaryzykować życie w obronie skazanych. Wnioski: Do cech społeczno-demograficznych funkcjonariuszy Służby Więziennej różnicujących postrzeganie godności więźniów należą: dział pracy, staż zawodowy, stan cywilny i religijność. Nie wykazano natomiast istotnego zróżnicowania w zależności od płci.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bielecki, M. (2018) . Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe KUL, nr 2, 159-178.
 
2.
Cekiera, C. (2005). O godność i autorytet osoby w zakładach penitencjarnych – aspekt psychologiczny i historyczny. W: W. Woźniak (red.), Przestępca i skazany nie tracą godności osoby (s. 81-96). Oleśnica: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
 
3.
Ciepły, F. (2013). Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej. W: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych: III seminarium z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" (s. 30-39). Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji.
 
4.
Dubiel, K. (2009). Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej. W: M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce (s. 27-33). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
5.
Fel, S. (2007). Prawa człowieka – rozwój idei, podstawa, treść i ochrona. W: S. Fel, J. Kupny (red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego (s. 57-75). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 
6.
Haker, H. (2016). Restoring Human Rights and Dignity in Prisons – The Case of US Mass Incarceration. W: R. van Eijk, G. Loman, T. W.A. de Wit (red.), For Justice and Mercy. International Reflections on Prison Chaplaincy (s. 209-228). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 
7.
Haker, H. (2010). Die Würde des Menschen ist antastbar. W: L. Halbhuber-Gassner, W. Nickolai, C. Wichmann (red.), Achten statt ächten (Straffälligenhilfe und Kriminalpolitik) (s. 45-60). Freiburg: Lambertus Verlag.
 
8.
Hołda, Z. (1988). Ochrona godności ludzkiej skazanego w toku odbywania kary pozbawienia wolności. Palestra, t. 32/nr 7, 114-127.
 
9.
Jesse, J. (2008). Respekt, Transparenz und Konsequenz – Gedanken zur sozialen Sicherheit. Forum Strafvollzug: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, nr 3, 114-115.
 
10.
Mariański, J. (2016). Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość. Studium interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Mazurek, F. J. (2001). Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
12.
Mentz, M. J. (2013). Der AVD aus der Sicht eines Anstaltsleiters, Forum Strafvollzug: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, nr 3, 151-153.
 
13.
Migdał, J. (2005). Służba Więzienna – model a rzeczywistość. Próba oceny. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1, 139-151.
 
14.
Regulamin nr 1/2010 Dyrektora Generalnego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
 
15.
Recommendation CM/Rec(2012) 5 of the Committee of Ministers to member States on the European Code of Ethics for Prison Staff, Komitet Ministrów Rady Europy, Pobrane z: https://search.coe.int/cm/Page..., (dostęp 14.06.2019).
 
16.
Samonek-Miazga, K. (2005). Rola etyki zawodowej funkcjonariuszy SW w pracy resocjalizacyjnej. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji (s. 83-91). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
17.
Schroven, G., Walkenhorst, P. (2013). Der AVD – Ein Berufsleben hinter Gittern. Forum Strafvollzug: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, nr 3, 139.
 
18.
Sikorski, D. (2004). Znaczenie relacji osobowych w warunkach zakładu karnego. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji (s. 89-106). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
19.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 553 z późn. zm.).
 
20.
Wódka, M. (2019). The category of freedom in Catholic social teaching. Rozprawy Społeczne, nr 13(1), 17-22, https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
21.
Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (Reguły Mandeli), Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/d... (dostęp: 14.06.2019).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081