PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Zakład Socjologii, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Tomczyszyn   

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Zakład Socjologii, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska Street 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 03-11-2020
Data akceptacji: 16-11-2020
Data publikacji: 02-03-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):102–113
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością to proces kompleksowy i wieloetapowy. Zaczyna się od rehabilitacji medycznej, ale istotną jej częścią jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Istnieje wiele barier związanych z realizacją procesu rehabilitacyjnego, m.in. trudności w dostępie do usług rehabilitacyjnych, biurokratyzacja systemu, negatywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, brak miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, ich niskie wykształcenie. Znaczenie rehabilitacji społeczno - zawodowej nie ogranicza się do stymulacji rozwoju, ma także związek z poczuciem sensu życia i wzrostem własnej wartości osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób posiadających deficyty w bezpośredni sposób wpływa na proces integracji i inkluzji tych osób ze środowiskiem społecznym. Materiał i metody: . Wyniki: . Wnioski: .
 
REFERENCJE (22)
1.
Barbaro, B., Ostoja-Zawadzka, K., Cechnicki, A. (2005). Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 67-85.
 
2.
Bergier, J., Tomczyszyn, D. (2011). Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II.
 
3.
Buchwald, T. (2015). Osoby niepełnosprawne i ich aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy a polityka społeczna w Polsce. Programy wsparcia realizowane przez fundację Aktywizacja. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 2(15), s. 74-94.
 
4.
Ćwirynkało, K., M. Włodarczyk-Dudka, M. (2012). Diagnoza i podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wielozakresową. W: K. Ćwirynkało, C. Kosakowski (red.), Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 22-34.
 
5.
Dega, W. (1995). Koncepcja rehabilitacji. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, nr 1, s. 16.
 
6.
Dz.U. z 2020.426, 568, 875, Akt obowiązujący, tekst ujednolicony od: 1 lipca 2020 r.
 
7.
Garbat, M. (2013). Geneza i rozwój rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na ziemiach polskich. W: A. Paszkowicz, M. Garbat (red.), Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. t. 1,Zielona Góra: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 19-36.
 
8.
Garbat, M. (2017). Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Chinach – litera prawa a twarda rzeczywistość. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 4(25), s. 7-27.
 
9.
Gąciarz, B., Kubicki, P., Rudnicki, S. (2014). System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce – diagnoza dysfunkcji. W: B.Gąciarz, S.Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wyd. AGH, s.105-126.
 
10.
Hulek, A. (1969). Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Warszawa; Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
11.
Kaczyński, H. (2007). Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno. W: J.Stręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, s.60-73.
 
12.
Kirenko, J., Sarzyńska-Mazurek, E. (2012). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnych. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II, s. 52-70.
 
13.
Konieczna, I. (2012). Aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii zajęciowej. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II, s. 245-251.
 
14.
Kościółek, M,. Parys, K., Wolska, D. (2002). Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania społecznego osób dorosłych głębiej upośledzonych umysłowo. W: J. Pańczyk (red.), Usprawnianie wychowanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s.198.
 
15.
Mlkusińska, A. (2008). Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Ostrowska, A. (1994). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Warszawa: PAN.
 
17.
Ryżek, E. (2006). Rehabilitacja zawodowa i jej znaczenie w integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, W: Poradnik. Usługodawcy osób niepełnosprawnych. Projekt „DOBRY START” – szkolenia dla usługodawców osób niepełnosprawnych” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu PFRON, Poznań, s. 7-11.
 
18.
Samad, K., Fairbairn, S. (2000). Równe szanse a integracja – z perspektywy szkoły powszechnej. W: G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne. Warszawa: Centrum Metodyczne MEN, Warszawa, s.100-110.
 
19.
Turowska, A. (1998). Rehabilitacja osób niepełnosprawnych a integracja społeczna. Studia Włocławskie, nr 1, s.194-204.
 
20.
Wrocławska, T. (2015). Prawne pojęcie rehabilitacji. Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCV, s. 137–158.
 
21.
Zaorska, M. (2017). Osoba z niepełnosprawnością w/na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej (na przykładzie województwa warmińsko – mazurskiego). W: B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.), Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji. Olsztyn: wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, s. 37-48.
 
22.
Żurek, A. (2002). wybrane zagadnienia rehabilitacji osob niepełnosprawnych. W: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Oficyna Wydawnicza Atut, s. 116-127.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081