PL EN
ROZWÓJ INSTYTUCJI KURATELI RODZINNEJ W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):115–132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje temat rozwoju instytucji kurateli rodzinnej w Polsce, jej genezę oraz etapy jej historii. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie historii kształtowania się instytucji kurateli rodzinnej na kanwie idei „wolności dozorowanej”, dokonanie periodyzacji etapów jej rozwoju z intencją ukazania jej dynamiki i możliwości wsparcia kurateli rodzinnej także przez inicjatywy ustawodawcze. Strukturę niniejszego opracowania wyznaczają trzy główne zagadnienia. Pierwsze przybliża ideę „wolności dozorowanej” w systemie kurateli rodzinnej, po czym bezpośrednio następuje analiza etapów rozwoju kurateli rodzinnej w Polsce. Ostatnia część podjętych analiz zawiera charakterystykę wyżej wymienionych etapów z wnioskami ukazującymi urzeczywistnianie się idei kurateli rodzinnej w Polsce w inicjatywach reformatorskich tej instytucji. Całość podjętych analiz, kończy zakończenie ukazujące aktualną kuratelę rodzinną jako instytucję odzwierciedlającą początkową ideę „wolności dozorowanej” powstałej w ramach systemu belgijsko – francuskiego. Artykuł został oparty na literaturze przedmiotu oraz przepisach prawnych na dzień 30 października 2012 r.
 
REFERENCJE (20)
1.
Arczewska M. (2007), Historia i organizacja sądów rodzinnych w Polsce, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, nr 1, Warszawa, s. 49 – 56.
 
2.
Bańkowska M. (1999), XX-lecie sądownictwa rodzinnego w Polsce, „Przegląd Sądowy”, nr 4, s. 131 – 136.
 
3.
Dykcik W. (1998), System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 
4.
Greczuszkin A., Ostrihanska Z. (2005), Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo „Norbertinum”, Lublin.
 
5.
Gromek K. (2005), Kuratorzy sądowi, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 
6.
Haak H. (2004), Opieka i kuratela. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa ”Dom Organizatora”, Toruń.
 
7.
Heine M. (1986), Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sądowego dla nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
8.
Hołyst B. (1994), Kryminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Jedynak T., Kozłowski P., Stasiak K., Wirkus Ł. (2010), Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce, wyd. I, Oϐicyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
10.
Jedynak T., Stasiak K. (2007), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. I, Wydawnictwo Prawnicze LexiNexis, Warszawa.
 
11.
Kalinowski M., Pełka J. (1996), Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 
12.
Konopczyński M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 
13.
Krajewska B. (2009), Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Oϐicyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 49 - 53.
 
14.
Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
15.
Opora R. (2006), Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
16.
Pytka L. (2000), Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 
17.
Stępniak P. (1992), Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
18.
Witkowska-Paleń A. (2008), Instytucja kuratora sądowego w Polsce w ujęciu historycznym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1, s. 45 - 53.
 
19.
Wojciechowska K. (2002), Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich, „Dyrektor Szkoły”, nr 3, s. 21 – 22.
 
20.
Wójcik D. (2010), Kuratela sądowa: sukcesy i porażki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081