PL EN
ŻYCIE RELIGIJNE W GARNIZONIE SIEDLCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Paweł Borek 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Borek   

Paweł Borek, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: pabor@tlen.pl, tel.83-344-99-05
Data publikacji: 24-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):29–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze wojskowe zamierzały zorganizować w garnizonach odrębne życie parafialne. Wszystkie garnizony 9 Dywizji Piechoty, której jednostki stacjonowały m.in. w garnizonie Siedlce miały własne kościoły, powstałe z dawnych cerkwi koszarowych. Głównym zadaniem kapelanów wojskowych była praca duszpasterska wśród żołnierzy, przygotowanie ich do złożenia przysięgi wojskowej, organizacja i celebracja wszystkich świąt religijnych oraz ważnych uroczystości państwowych, rocznic powstań narodowych, etc. Poza pracą religijną kapelani prowadzili też aktywną działalność oświatowo-kulturalną. Mieli m.in. obowiązek udzielania wsparcia akcjom i przedsięwzięciom popieranym przez polową Kurię Biskupią, najczęściej przez organizację zbiórek i składek pieniężnych. Przez cały okres międzywojenny kapelani garnizonu Siedlce brali aktywny udział w życiu religijno-patriotycznym regionu. Duszpasterstwo wojskowe miało duży wpływ zwłaszcza na żołnierzy pochodzenia chłopskiego, natomiast pogadanki i kazania księży znacząco uzupełniały pracę oficerów oświatowych.
 
REFERENCJE (29)
1.
Archiwum Diecezjalne Siedleckie, Akta Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, Kościoły Garnizonowe.
 
2.
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1918-1939.
 
3.
Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 9 Dywizji Piechoty.
 
4.
Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Biura Wyznań Niekatolickich.
 
5.
Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX.
 
6.
Korpus Poleski. Jednodniówka z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości, Brześć nad Bugiem 1928.
 
7.
„Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych” 1928, nr 4.
 
8.
„Gazeta Podlaska” nr 29 z 15.XI.1930 r.
 
9.
„Podlasiak” nr 33-34 z 24.VIII.1930 r.
 
10.
„Podlasiak” nr 48 z 25.XI.1928 r.
 
11.
„Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1919, nr 3.
 
12.
„Ziemia Siedlecka” nr 5 z 11.II.1934.
 
13.
Aleksandrowicz P. (1971), Diecezja Siedlecka czyli Podlaska 1818-1968, Siedlce.
 
14.
Borek P. (2009), Duszpasterstwo wojskowe w garnizonach południowego Podlasia w latach 1918-1939. Cz. 1, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 3, s. 32-43.
 
15.
Borek P. (2009), Duszpasterstwo wojskowe w garnizonach południowego Podlasia 1918-1939. Cz. 2, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 4, 32-44.
 
16.
Borek P. (2011), Garnizony wojskowe na Południowym Podlasiu w latach 1918-1939, t. II, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. P. Matusaka w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 
17.
Chromiński M. J. (2007), Zarys historii sztandaru 22. Siedleckiego Pułku Piechoty, Szkice Podlaskie, z. 15, s. 38-45.
 
18.
Cieplewicz M. (1998), Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 
19.
Dmowski R. (2007), Niższe Seminarium Duchowne, czyli Wyższe Gimnazjum Biskupa Podlaskiego im. św. Rodziny w okresie II Rzeczypospolitej, Szkice Podlaskie, z. 15, s. 61-74.
 
20.
Dmowski R. (2003), Szkice z dziejów Kościoła garnizonowego w Siedlcach w latach 1918-1939, Szkice Podlaskie, z. 11, s. 107-115.
 
21.
Odziemkowski J. (1996), Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa.
 
22.
Odziemkowski J., Spychała B. (1987), Duszpasterstwo wojskowe II Rzeczypospolitej, Warszawa.
 
23.
Pindel K. (1998), Podlasie jako teren prowadzenia działań wojennych w zamierzeniach planistycznych okresu międzywojennego i w wojnie 1939 roku W: Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu, pod red. K. Pindla i A. Kołodziejczyka, Siedlce.
 
24.
Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923.
 
25.
Więch-Tchórzewska W. (1998), Obchody rocznic powstania styczniowego na Podlasiu, W: Rok 1863 na Podlasiu, H. Mierzwiński (red.), Siedlce.
 
26.
Wykaz Duchowieństwa Wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1928 r., Warszawa 1928.
 
27.
Wykaz Duchowieństwa Wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1929 r., Warszawa 1929.
 
28.
Wykaz Duchowieństwa Wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na 1930 r., Warszawa 1930.
 
29.
Wyszczelski L. (1995), Działalność oświatowo -wychowawcza w Wojsku Polskim, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081