PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Digital accessibility of social welfare institutions
 
More details
Hide details
1
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
2
ITI EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska
 
 
Submission date: 2023-12-18
 
 
Final revision date: 2024-05-07
 
 
Acceptance date: 2024-05-15
 
 
Publication date: 2024-07-11
 
 
Corresponding author
Paweł Artur Nowak   

Katedra Informatyki Ekonomicznej i Medycznej, Uniwersytet Łódzki, Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-214, Łódź, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):299-314
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Purpose of the article: how the surveyed entities implement the obligation of digital accessibility, what financial and human resources they have, and whether there has been a qualitative change in the approach to digital issues. availability between 2015 and the moment of implementation of the study. Material and methods: Survey: 1. devoted to examining the degree of implementation of statutory requirements, 2. checking the preparation of OPS to provide digitally available services. Testing of the websites was carried out using an automatic validator Results: • few entities meet accessibility obligations, • even fewer took accessibility into account in internal regulations, • no employee training on accessibility was conducted, • the examined OPS websites are well prepared in terms of IT. Filled with content confirms the editors' lack of competence in creating digital content in accordance with the principles of accessibility Conclusions: The key problem is to ensure competence in digital accessibility for all ops employees.
 
REFERENCES (12)
1.
European Accessibility Resource Centre (2023). Accessible EU Report. Digital Accessibility. Bruksela.
 
2.
Janowski, J., (2009). Administracja elektroniczna. Warszawa: Wydawnictwo MUNICIPIUM.
 
3.
Nowak, P. A.; Zajdel, K.; Jęcek, M.; Salachna, T., (2023). Wpływ pandemii Covid-19 na zwiększenie dostępności cyfrowej jednostek samorządu terytorialnego. Przedruki 2023, 2023080146. https://doi.org/10.20944/prepr....
 
4.
Nowak, P.A. (2015). Serwisy www podmiotów pomocy społecznej jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W: J. Przywojska (red.), Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania (s. 65-75). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
5.
Riggins, F., Dewan, S., (2005). The digital divide: Current and future research directions. Journal of the Association for Information Systems, 6(12), 298–337. https://doi.org/10.17705/1jais....
 
6.
KPRM, (2022), Co to jest dostępność cyfrowa. Pobrane z: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/co-to-jest-dostepnosc-cyfrowa.
 
7.
Kolbus, N., (2023). Dostępność cyfrowa – czy to ważne dla nas jako społeczeństwa? Pobrane z: www.publicystyka.ngo.pl.
 
8.
Mroczkowska, B., Cieślak, M., (2023). WCAG – kod do dostępności. Pobrane z: https://forum-dziekanatow.pl/i....
 
9.
Tylińska, E., Jahl, I., (2019), Poradnik dostępność i dostępność cyfrowa. Pobrane z: www.fand.com.pl.
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U.2012 Poz. 526.
 
11.
Ustawa z 4.04.2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U. 2019 Poz. 848.
 
12.
Ustawa z 19.07.2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U.2019 Poz. 1696.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top