PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
FINANSOWANIE OŚWIATY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 20-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):68-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Oświata finansowana jest gównie ze środków budżetu państwa transferowanych do jednostek samorządu terytorialnego w formie subwencji i dotacji. Około 62% subwencji oświatowej otrzymują gminy. Niedostatek środków z budżetu szkoły uzupełniają z zasobów własnych oraz ze źródeł funduszy Unii Europejskiej, różnych fundacji i źródeł prywatnych. Wielkość subwencji oświatowej ustalana jest według algorytmu przyjmowanego dla konkretnego roku i dzielona między jednostki samorządu terytorialnego (JST) według liczby uczniów. Przy naliczaniu subwencji brany jest pod uwagę stopień awansu zawodowego nauczycieli, liczbę uczniów niepełnosprawnych, typ szkoły i in. W budżecie państwa ustala się także środki na wychowanie przedszkolne i inne cele takie, jak np. wyprawka szkolna. Poziom wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej przez samorządy jest zróżnicowany. Samorządy finansują z własnych źródeł szereg zadań oświatowych powierzając je organom obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Finansowanie zadań oświatowych z Programów Europejskich stanowiło znaczące wsparcie dla jakości oświaty i rozwoju kompetencji.
 
REFERENCJE (21)
1.
Adamowska M. (2014), Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki. Gazeta Wyborcza, 28.08.2014.
 
2.
Ciszewski P. (2014), Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
3.
Herbst M., Herczyński J., Levitas A. (2009), Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 
4.
Korolewska M. (2010), Rola państwa w finansowaniu oświaty. Studia BAZ, Nr 2(22), s. 153-178.
 
5.
Kubicki P. (2012), Finansowanie edukacji ucznia z niepełnosprawnością. SGH, Warszawa.
 
6.
Maj-Waśniowska K., Góral R. (2010), Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyt naukowy nr 840, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 
7.
OECD (2014), Education at a Glance 2014, Paris.
 
8.
Ofiarski Z. (2002), Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
9.
Ostrowska A. (2014), Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania samorządu terytorialnego, a konstytucyjna zasada adekwatności. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2(2), s. 59-78.
 
10.
Pery A., Kmita D. (2014), Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
11.
Podstawka M. (red.) (2010), Finanse. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Smołkowska U. (2010), Wydatki na oświatę i wychowanie jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2008. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 
13.
Wiśniewski J. (2012), Wykorzystanie środków na rzecz szkół z Priorytetu III i Priorytetu IX. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
14.
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SiteP... (data dostępu: 12.09.2015).
 
15.
Oficjalna strona Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie... (data dostępu: 05.06.2015).
 
16.
Fundusze unijne dla oświaty - MEN, http://www.efs.men.gov.pl/inde... (data dostępu: 05.06.2015).
 
17.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. poz 1977).
 
18.
Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia (Dz. U. z 2015r., poz 153).
 
19.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966).
 
20.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240).
 
21.
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, Warszawa 24 lutego 2015.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top