PL EN
WSPÓLNOTA LOKALNA CZY ZBIOROWOŚĆ TERYTORIALNA? WNIOSKI Z BADAŃ NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM, W KONTEKŚCIE RELACJI MIĘDZY LOKALIZMEM A GLOBALIZMEM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):19-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje wnioski z badań, lokujących się w zakresie socjologii miasta. Na tle poglądów klasyków socjologii europejskiej i autorytetów socjologii polskiej przedstawia wyniki badania opinii mieszkańców Białej Podlaskiej, dotyczących ich więzi z miejscem zamieszkania oraz postrzegania zachodzących w nim zmian, a także ukazuje stopień, w jakim członkowie społeczności lokalnej określają swój wpływ na funkcjonowanie ich środowiska lokalnego. Ponadto prezentuje wyrażone przez mieszkańców miasta opinie na temat motywacji radnych miasta skłaniające ich do pełnienia funkcji publicznych, a także oceny działalności władz samorządowych w zakresie istotnych problemów społeczności lokalnej. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawione są w odniesieniu do wyników badań ogólnopolskich, dotyczących zagadnień lokalnych i samorządowych. Całościowo analiza dokonana jest w kontekście relacji lokalizmu i globalizmu, ujętych w socjologicznych teoriach i koncepcjach określających małe, średnie i wielkie struktury społeczne. W podsumowaniu wskazano podstawowe problemy, które należy uwzględnić w przyszłych rozszerzonych badaniach.
 
REFERENCJE (27)
1.
Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury socjologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
3.
Tönnies F. (1988), Wspólnota i stowarzyszenie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Turowski J. (1995), Więź społeczna w grupie. W: P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
Simmel G. (1975), Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
8.
Nisbet R. (2005), Postęp zagrożony. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 618-624.
 
9.
Michalski K. (2004), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
10.
Wójcik S. (2002), Dynamika i bariery w rozwoju społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w Polsce. „Przegląd Politologiczny”, nr 1/2002, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań, s. 111-125.
 
11.
Partycki S. (2004), Zarys teorii socjologii gospodarki. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
12.
Partycki S. (1998), Społeczne funkcje rynku. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
13.
Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Szczurkiewicz T. (1970), Studia socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
Rybicki P. (1979), Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Turowski J. (2001), Socjologia. Małe struktury socjologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
18.
Rybicki P. (1972), Społeczeństwo miejskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Szczepański M. (2006), Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
20.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2010a), Komunikat z badań „Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych miejscowościach od ostatnich wyborów samorządowych” (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: <http://www.cbos.pl/PL/publikac...>.
 
21.
Sztompka P. (1996), Zaufanie – warunek podmiotowości społeczeństwa. W: K. Gorlach, Z. Serenga (red.), Oblicza społeczeństwa. Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 116-119.
 
22.
Civicpedia (2010), Kapitał społeczny (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: <http://civicpedia.ngo.pl/x/330...>.
 
23.
Tarkowski J. (1994), Socjologia świata polityki. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
24.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2010b), Komunikat z badań „Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu” (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: <http://www.cbos.pl/PL/publikac...>.
 
25.
Starosta P. (1995), Poza metropolią. Wielkie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 
26.
Bauman Z. (2000a), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
27.
Bauman Z. (2000b), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top