PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The problem of digital exclusion and the computerization of court proceedings on the example of the institution of consumer bankruptcy
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Submission date: 2023-12-11
 
 
Final revision date: 2024-03-10
 
 
Acceptance date: 2024-05-06
 
 
Publication date: 2024-07-11
 
 
Corresponding author
Adam Reczuch   

Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):345-362
 
KEYWORDS
TOPICS
economy
 
ABSTRACT
Abstract: Digital exclusion is a complex, multidimensional phenomenon and may cause many negative consequences, such as isolating or hindering access to public services, which may be important for people in various sectors of socio-economic activity. One such example is the bankruptcy procedure, which is dedicated to insolvent people who are at risk of social exclusion and for whom debt relief is a chance to return to a normal life. The aim of this article is to analyze various difficulties experienced by digitally excluded people or at risk of such exclusion during online bankruptcy proceedings. Material and methods: This article is an analysis based on statistical data, scientific literature but mainly on case studies. Results: The main determinants of exclusion are connected with a lack of skills and knowledge in the scope of procedural and financial-economic topics. Conclusions: inclusion activities should be based primarily on the education of indebted consumers in a broad sense.
 
REFERENCES (24)
1.
Adamczyk, M., Betlej, A. (2021), Social determinants of digital exclusions in an ageing society. The case of Poland, Entrepreneurship and Sustainability Issue. p.126.
 
2.
Blażejewski, M. (2023) Administracja publiczna wobec wykluczenia cyfrowego, Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne: wybrane problemy i zagadnienia, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, s.57-58.
 
3.
Czarnecka, M., Kelm, M., Koczur, W. (2023), Wykluczenie cyfrowe seniorów w zakresie korzystania z usług publicznych w Polsce w dobie demograficznego starzenia się ludności, Optimum. Economic Studies NR 1 (111), s. 99.
 
4.
Czerski, M. W. (2020), Wykluczenie cyfrowe jako jeden z problemów edukacji doby cyfrowej, Rozprawy Społeczne 2020, Tom 14, Nr 3, s. 67.
 
5.
Eurostat (2022), Digital Economy and Society Index (DESI) 2022), p. 14.
 
6.
Eurostat (2023), Households - level of internet access (2023), pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/ databrowser/view/ISOC_CI_IN_H/default/table?lang=en%20%5B [dostęp 31.10.2023].
 
7.
Fiberhost. Wykluczenie cyftowe (2022), https://fiberhost.com.pl/app/u... /Wlaczeniecyfrowe_raport_Fiberhost.pdf.
 
8.
Garwol, K. (2019), Stopień umiejętności korzystania z technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne na przykładzie osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 58 (2/2019), s.51-52.
 
9.
Grześkowiak, A., (2014) Analiza wykluczenia cyfrowego w Polsce w ujęciu indywidualnym, i regionalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (23), 2014, nr 328, s. 267-272.
 
10.
Huczek, K. (2023), Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci. O społecznych wyzwaniach i zagrożeniach w cyberprzestrzeni, Cybersecurity and Law, Akademi Sztuki Wojennej, s. 425-426.
 
11.
Ministerstwo Sprawiedliwości (2023), Baza statystyczna, pobrane z: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza....
 
12.
InfoMonitor BIG SA (2023), InfoDług, pobrane z: https://media.big.pl/publikacj....
 
13.
Konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 
14.
Kreft, J. (red. Hales C, Mikuła B) (2012), Wymiary i model wykluczenia cyfrowego, Społeczeństwo informacyjne: gospodarka, technologie, procesy s. 8-9.
 
15.
Kujawski, J. (2018), Wykluczenie cyfrowe jako forma wykluczenia społecznego. Przypadek Polski, Media i społeczeństwo, s. 253-254.
 
16.
Kwiatkowska, M.E, 2023, Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego, Krytyka Prawa”, tom 15, nr 3/2023, s.209.
 
17.
Kwilinski, A., Vyshnevskyi, O., Dzwigol, H., (2020), Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion Journal of Risk and Financial Management, p. 8.
 
18.
Popiołek, M. (2012), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, s.311-313.
 
19.
Reczuch, A. (2013) (red. Osiński, J, Pachocka, M), Wykluczenie finansowe osób starszych, Zmieniający się świat Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Warszawa, Wydawnictwo SGH.
 
20.
Staśkiewicz, W. (red. Turska A.) (2010)., Wykluczenie prawne w procesie tworzenia prawa, Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 
21.
Ulasiewicz, M. (2021), Wybrane prawne aspekty wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji publicznej, Acta Iuris Stetinensism, s.147.
 
22.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. 2019 poz. 55).
 
23.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520, z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843, 1860).
 
24.
Widawska, E., Wysocka, E., Wieczorek, Z. (2014), Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych, Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top