PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
RYZYKO ZAWODOWE W PRACY FIZJOTERAPEUTY W OCENIE STUDENTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Nieścioruk   

Sebastian Nieścioruk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Hrud 123A, 21-500, Biała Podlaska, e-mail: sebek007c@wp.pl, tel.: 507587857
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):73-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Efekty kształcenia na studiach o profilu praktycznym przewidują przygotowanie studentów i absolwentów do wykonywania wszystkich standardowych czynności zawodowych. Równie ważnym elementem tego przygotowania jest świadomość ryzyka i zagrożeń własnego zdrowia osób, które ten zawód wykonują. Stanowi ona podstawę działań profilaktycznych służących ochronie zdrowia określonej grupy profesjonalistów. W kontekście najnowszych normalizacji prawnych zawodu oraz studiów fizjoterapii warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia przedstawicieli tego zawodu medycznego. Materiał i metody: W niniejszym doniesieniu zaprezentowano sumaryczny wynik studenckiego projektu semestralnego w zakresie definiowania czynników ryzyka w zawodzie fizjoterapeuty. Studenci magisterskich studiów fizjoterapii (n=22) wykorzystali do tego zadania wzór pierwszej strony Karty Charakterystyk Zagrożeń Zawodowych, rekomendowanej przez właściwą agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wyniki: Analiza pojedynczych projektów studenckich wskazuje na wysoki poziom świadomości ryzyka zawodowego w takich obszarach jak: niektóre czynniki fizyczne w pracowni fizykoterapii, zagrożenie epidemiologiczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz relacje międzyludzkie w zespołach terapeutycznych. Wnioski: Praktyczne studia fizjoterapii powinny w większym stopniu przygotowywać studentów do bezpiecznej pracy; wzmocnienia wymaga też przygotowanie do pracy w zespołach terapeutycznych.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bugajska, J. (2000). Karty Charakterystyki Zawodów jako źródło informacji dla celów profilaktyki zdrowotnej. Medycyna Pracy, 51(6), 551-561.
 
2.
Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii – wersja ostateczna, przyjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 4. czerwca 2003 roku w Barcelonie.
 
3.
Grooten, W.J., Wernstedt, P., Campo, M. (2011). Work-related musculoskeletal disorders in female Swedish physical therapists with more than 15 years of job experience: Prevalence and associations with work exposures. Physiother. Theory Pract, 27(3), 213–222. https://doi.org/10.3109/095939....
 
4.
Karczewski, J.T., Rączkowski, B., Ziętkiewicz, K. (2002). Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Technik Fizjoterapii. Gdańsk: Wyd. ODDK.
 
5.
Kowalska, J. (2011). Wypalenie zawodowe wśród polskich fizjoterapeutów/Professional burnout in Polish physiotherapists.Advances in Rehabilitation, 25(3), 43-51. https://doi.org/10.2478/rehab-....
 
6.
Kozajda, A., Zielińska-Jankiewicz, K., Szadkowska-Stańczyk, I. (2005). Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem. Część II. Medycyna Pracy, 57(3), 205-211.
 
7.
Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Fizjoterapeuta (9223903). (2006). Specjaliści. Warszawa: Min. Pracy i Polityki Społ.
 
8.
Kujawa, A., Kaczocha, M. (2014). BHP w służbie zdrowia. Szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
9.
Łastowiecka-Moras, E., Bugajska, J. (2013). Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych jako użyteczne narzędzie pracy dla służby. BHP, 1, 28-30.
 
10.
Marcinkowski, J.T., (2003). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
 
11.
Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Pobrane z: www.ciop.pl.
 
12.
Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Pobrane z www.ciop.pl.
 
13.
Mikołajewska, E. (2013). Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów. Medycyna Pracy, 64(5), 681–687.
 
14.
Nowotny-Czupryna, O., Nowotny, J., Brzęk, A. (2003). Ergonomiczne aspekty pracy fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska, 3(4), 287-395.
 
15.
Passier, L., McPhail, S. (2011). Work related musculoskeletal disorders amongst therapists in physically demanding roles: Qualitative analysis of risk factors and strategies for prevention. BMC Musculoskelet. Disord., 12, 24-27. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
16.
Popko, B. (2010). Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy w zawodzie fizjoterapeuty studentów ostatnich lat studiów. Praca magisterska. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
 
17.
Rozenfeld, V., Ribak, J., Danziger, J., Tsamir, J., Carmeli, E. (2010). Prevalence, risk factors and preventive strategies in work-related musculoskeletal disorders among Israeli physical therapists. Physiother. Res. Int., 15(3), 176–184. https://doi.org/10.1002/pri.44....
 
18.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
19.
Szczygielska, A. (2009). Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach-na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 4, 26-29.
 
20.
Świątkowska, B. (2010). Zagrożenia zawodowe pracowników opieki zdrowotnej: Co wiemy i co możemy zrobić. Prob. Hig. Epidemiol, 91(4), 522-529.
 
21.
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz.U.2015 poz.1994.
 
22.
Wrzesińska, M., Rasmus, P., Wicherska, K., Krukowska, J. (2016). Wypalenie zawodowe a zmienne demograficzne i psychospołeczne u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 13(3), 295–301.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top