PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZABURZENIA REGULACJI PROCESÓW SENSORYCZNYCH UKŁADU PROPRIOCEPTYWNEGO U DZIECI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
3
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
4
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
5
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Habik   

Natalia Habik, Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, e-mail: habiknatalia@gmail.com; tel.: 512 787 539
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):55-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Przedmiotem badań było ukazanie szczegółowego rozkładu cech podwrażliwości i nadwrażliwości w regulacji procesów przetwarzania zmysłowego układu proprioceptywnego Materiał i metody: Badaniu poddano liczbę 30 dzieci ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Badani uczęszczają na terapię do Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach. Badania były przeprowadzane od lutego do kwietnia 2016 roku w placówce KTA. Badania przeprowadzono w oparciu o obserwację, której zadaniem było zebranie danych spostrzeżeń, wykorzystano metodę sondażu, technikę ankietowania, w tym kwestionariusz ankiety i standaryzowany Kwestionariusz Zaburzeń Sensomotorycznych Wyniki: Z badań wynika, że u dzieci z ASD występują cechy wzmożonych zaburzeń o charakterze podwrażliwości układu proprioceptywnego. Cechy nadwrażliwości występują z mniejszym nasileniem w badanej grupie. Wnioski: U dzieci z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych uczęszczających na zajęcia fizjoterapeutyczne dochodzi do zmniejszenia objawów cech podwrażliwości układu proprioceptywnego.
 
REFERENCJE (20)
1.
Baio J. Centers for Disease Control and Prevention. (2007), Prevalence of the autism spectrum disorders: Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. Surveill. Summ, 56, s. 12–28.
 
2.
Barbeau E., Mendrek A., Mottron L. (2009), Are autistic traits autistic? British Journal Of Psychology, 1, s. 23–28.
 
3.
Bobkowicz-Lewardowska L. (2005), Autyzm dziecięcy zagadnienia, diagnozy i terapii. Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków.
 
4.
Chakrabarti S., Fombonne E. (2001), Pervasive developmental disorders in preschool children. J. Am. Med. Assoc, 285, s. 3093–3099.
 
5.
Dawson G., Webb S., McPartland J. (2005), Understanding the nature of face processing impairment in autism: Insights from behavioral and electrophysiological studies. Development and Psychopathology, 14, s. 581-611.
 
6.
Frith U. (2015), Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 
7.
Ganz M. (2007), The lifetime distribution of the incremental societal costs of autism. Arch. Pediatr. Adolesc. Med, 161, s. 343–349.
 
8.
Hobson R. (1991), What is autism? Psychiatric Clinics of North America, 14, s. 1-17.
 
9.
Jodzis D. (2013), Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydawnictwo Harmonia, Warszawa.
 
10.
Karga M. (2006), Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
11.
Kędzia A. (2001), Budowa i funkcja układu nerwowego, W: Sadowska L. Neurokinezjologiczna Diagnostyka i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego. Wydawnictwo AWF, Wrocław, s. 45-89.
 
12.
Kruk-Lasocka J. (2003), Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Wydaw. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław.
 
13.
Leyfer O., Folstein S., Bacalman S., et al. (2006), Comorbid psychiatric disorders in children with autism: interview development and rates of disorders. J. Autism Dev. Disord, 36, s. 849–861.
 
14.
Maas V. (2007), Integracja sensomotoryczna a neuronauka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Warszawa.
 
15.
Miller L. (2006), Sensational kids. Perigee Book, New York, s. 78-125.
 
16.
Noes I., van Berckelaer-Onnes I. (2004), Making sense in a fragmentary world. Communication in people with autism and lerning disability. Autism, 8, s. 197-218.
 
17.
Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje. WSiP, Warszawa.
 
18.
Pisula E. (2005), Małe dziecko z autyzmem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
19.
Sochocka L. (2011), Metody leczenia autyzmu. Piel. Zdr. Publ, 2011, 1, s. 155–161.
 
20.
Wiśniowiecka-Kowalnik B. (2013), Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych. Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 3, s. 207-223.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top