PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRZYMIOTY I PRZYWARY DETERMINUJĄCE POSTRZEGANIE PRZEZ UCZNIÓW I STUDENTÓW NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mirosław Zalech   

Mirosław Zalech, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia AWF w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: miroslaw.zalech@awf-bp.edu.pl, tel.: 83 342 87 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):63-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badania było ustalenie, które z cech osobowości wpływają pozytywnie a które negatywnie na postrzeganie przez uczniów i studentów nauczyciela wychowania fizycznego Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 1238 osób (655 kobiet i 583 mężczyzn), kształcących się na trzech poziomach: gimnazjalnym, średnim i wyższym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem był kwestionariusz ankiety. Wyniki: Najczęściej wskazywaną przez kobiety cechą, jaka wpływa na pozytywny wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego jest sprawiedliwość. Mężczyźni uczący się w szkole średniej uznali, że jest to poczucie humoru, pozostałe grupy, że sprawiedliwość. Cechą, która najbardziej negatywnie wpływa na postrzeganie nauczyciela niezależnie od płci badanych oraz poziomu ich edukacji jest wybuchowość. Poziom edukacji istotnie różnicuje znaczną liczbę analizowanych cech pozytywnych i negatywnych wpływających na postrzeganie nauczyciela wychowania fizycznego. Natomiast płeć badanych różnicuje nieliczne cechy. Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają na modelowanie wizerunku przez nauczycieli wychowania fizycznego w zależności od tego, na jakim poziomie edukacji pracują oraz w zależności od płci wychowanków
 
REFERENCJE (29)
1.
Bailey R. (2006), Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. Journal of School Health, 76 (8), s. 397-401.
 
2.
Banach C. (1995), Cechy osobowościowe nauczycieli. Nowa Szkoła, 10 (3), s. 37-40.
 
3.
Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
4.
Białopiotrowicz G. (2009), Kreowanie wizerunku: w biznesie i polityce. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
5.
Crocker J., Wolfe C.T. (2001), Contingencies of Self-Worth. Psychological Review, 108 (3), s. 593-623.
 
6.
Fumała A. (2005), Obraz nauczyciela widziany z perspektywy gimnazjalistów, W: P. Waśko, M. Wrońska, A. Zdunek (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Tom 1, Dom Wydawniczy ELIPSA, Poznań-Warszawa, s. 162-168.
 
7.
Gorbaniuk J. (2014), Wizerunek szkoły i nauczycieli w badaniach retrospektywnych. Teologia i Moralność, 16 (2), s. 23-37.
 
8.
Grabowski H. (2000), Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
9.
Guła-Kubiszewska H. (2003), Refleksyjna postawa studentów akademii wychowania fizycznego wobec swojego wizerunku zawodowego, W: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra: IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, s. 299-304.
 
10.
Jung H., Choi E. (2016), The importance of indirect teaching behaviour and its educational effects in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 21 (2), s. 121-136
 
11.
Koka A., Hein V. (2003), Perceptions of teacher’s feedback and learning environment as predictors of intrinsic motivation in physical education. Psychology of Sport and Exercise, 4 (4), s. 333-346.
 
12.
Kulinna P.H., Cothran D.J. (2003), Physical education teachers’ self-reported use and perceptions of various teaching styles. Learning and Instruction, 13 (6), s. 597-609.
 
13.
Kumala R., Krzak M. (2013), Retrospektywny obraz nauczyciela wychowania fizycznego a postawa studenta wobec aktywności fizycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40, s. 36-41.
 
14.
Kwiatkowski S.M. (2008), Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli - w kierunku szlachetnej utopii, W: B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym. „Impuls”, Kraków, s. 27-30.
 
15.
Kysztymowa I. (2013), Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki image’u. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań-Gniezno.
 
16.
Lavay B., Henderson H., French R., Guthrie S. (2012), Behavior management instructional practices and content of college/university physical education teacher education (PETE) programs. Physical Education & Sport Pedagogy, 17 (2), s. 195-210.
 
17.
Lewowicki T. (1994), Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
18.
Muszyński H. (2012), Nauczyciel w świecie medialnym. Neodidagmata, 33/34, s. 39-48.
 
19.
Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 
20.
Pate R.R., Dowda M., O’Neill J.R., Ward D.S. (2007), Change in physical activity participation among adolescent girls from 8th to 12th grade. Journal of Physical Activity and Health, 4 (1), s. 3-16.
 
21.
Pânişoară I.O., Duţă N., Pânişoară G., Tomoaica E. (2014), Teacher profile in Romania: defining features and priorities of the training programs in teaching career. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, s. 396-400.
 
22.
Sallis J.F., Prochaska J.J., Taylor W.C., Hill J.O., Geraci J.C. (1999), Correlates of physical activity in a national sample of girls and boys in grades 4 through 12. Health Psychology, 18 (4), s. 410-415.
 
23.
Skaalvik E.M., Skaalvik S. (2011), Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. Teaching and Teacher Education, 27 (6), s. 1029-1038.
 
24.
Strykowski W. (2005), Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28, s. 15-28.
 
25.
Supińska U., Kübler M. (2003), Ewolucja wizerunku osoby nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentów, W: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra: IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, s. 305-310.
 
26.
Wabitsch M. (2000), Overweight and obesity in European children and adolescents: Causes and consequences, treatment and prevention. European Journal of Pediatrics, 159 (Suppl 1), S5-S7.
 
27.
Woynarowska B., Mazur J., Oblacińska A. (2015), Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce. Hygeia Public Health, 50 (1), s. 183-190.
 
28.
Zalech M. (2011), Elimination of negative character features as an element of building a positive image of physical education teacher. Polish Journal of Sport and Tourism, 18 (3), s. 206-209.
 
29.
Zieliński J. (2001), Współczesny wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego kreowany przez uczniów szkoły średniej. Przegląd Naukowy IWFiZ UR, 4, s. 413-419.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top