PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SELF-EDUCATION IN JOHN PAUL II’S TEACHING
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Marta Trusewicz-Pasikowska   

Marta Trusewicz-Pasikowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. 10 Lutego 15B/98, 08-110 Siedlce, e-mail: m.trusewicz_pasikowska@vp.pl, tel.: 516 498 011
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):72-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the issue of self-education its definition, conditions and stages, as well as the issue of selfcognition, being and integraf part of it and at the same time an introduction to self-educating activity. The autor presents John Paul II’s standpoint on his pedagogic and theological category, trought which God imposes on the man an obligation of discovering his mission, potential and self-realization. She quotes Polish Pope’s statements, which testify that in his opinion every human being ought to take the responsibility for their own constant development and should shape christian virtues in themselves. The article consist of extensive references to John Paul II’s, Polish pedagogues’ and theologists’ works and statements.
 
REFERENCES (41)
1.
Aleksander T. (2006), Samokształcenie, W: E. Różycka (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXIwieku. T. 5, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 601-609.
 
2.
Bagrowicz J. (2009), Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 
3.
Czarkowski J., Szczęsny W. (2006), Samopoznanie, W: E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 619-622.
 
4.
Ecler-Nocoń B. (2009), Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 
5.
Furmanek W. (1995), Człowiek-człowieczeństwo-wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki personalistycznej. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 
6.
Gerstman S. (1981), Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 
7.
Jan Paweł II (1985), Parati semper.
 
8.
Jan Paweł II (1988), Christifideles Laici.
 
9.
Jan Paweł II (1991), Przemówienie w dniu 15 sierpnia 1991 w Częstochowie. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitarnej Częstochowskiej, Częstochowa.
 
10.
Jan Paweł II (1994), Gratissimam sane.
 
11.
Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium vitae.
 
12.
Jan Paweł II (1997), Homilia do młodzieży, Poznań.
 
13.
Jan Paweł II (1998), Fides et Ratio.
 
14.
Jan Paweł II (1999), Homilia mszy świętej, Łowicz.
 
15.
Jundziłł I. (1974), Stosunek młodzieży do samowychowania. Nauczyciel i wychowanie, 3, s. 33-43.
 
16.
Kamiński A. (1978), Studia i szkice pedagogiczne. PWN, Warszawa.
 
17.
Kaźmierczak P. (2003), Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
18.
Kowolik P. (2010), Autokreacja potrzebą samospełniania się człowieka w jego rozwoju, W: K. Przybycień (red.), Autokreacja. Aspekty wybrane. Fundacja Uniwersytecka, Stalowa Wola, s. 163-171.
 
19.
Kulas H. (1986), Samoocena młodzieży. WSiP, Warszawa.
 
20.
Ludwiczak S. (2009), Samoedukacja. Wydawnictwo MADO, Toruń.
 
21.
Łukaszewski W. (1984), Szanse rozwoju osobowości. Wydawnictwo KIW, Warszawa.
 
22.
Nagórny J. (2012), Wychowanie do wartości. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
23.
Okoń W. (2001), Samowychowanie, W: W. Okoń (red.), Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 349.
 
24.
Pacek S. (1977), Samowychowanie studentów. Warunki i efekty. PWN, Warszawa.
 
25.
Pacek S. (1987), O przezwyciężaniu niepełnosprawności. Poznanie siebie. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
 
26.
Paleski Z. (1976), O niektórych powiązaniach między samowychowaniem a zdrowiem psychicznym. Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne, 2, s. 7-19.
 
27.
Puślecki W. (1979), Proces samokształcenia. Oświata dorosłych, 3, s. 126-130.
 
28.
Radwan M., Wylężek S., Gorzkula S. (1988), Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
29.
Rynio A. (2004), Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
30.
Siek A. (1986), Formowanie osobowości. Wydawnictwo ATK, Warszawa.
 
31.
Starnawski W. (2005), Wprowadzenie do pedagogicznej myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Roczniki Nauk Społecznych, t. 33, z. 2, s. 15-29.
 
32.
Starnawski W. (2008), Prawda jako zasada wychowania. Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 
33.
Starnawski W. (2011), Aktualność pedagogii Jana Pawła II. Wychowanie na co dzień, nr 4/5, s. 9-13.
 
34.
Sowińska H., Jankowski C., Ziarko Z. (1979), Cele wychowania określające stosunek dziecka w średnim wieku szkolnym wobec siebie. Życie Szkoły, 9, s. 10-21.
 
35.
Sowiński A. J. (2006), Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej. Oficyna In Plus, Szczecin.
 
36.
Sujak E. (1992), Rozważania o ludzkim rozwoju. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
37.
Śliwerski B. (2007), Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. t. 1, GWP, Gdańsk, s. 25-76.
 
38.
Śliwerski B. (2010), Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
39.
Walesa Cz. (1974), Samowychowanie a rozwój człowieka. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 4, s. 33-42.
 
40.
Wojtyła K. (1983), Elementarz etyczny. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
41.
Woroniecki J. (1961), Wychowanie człowieka. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 24.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top