PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
AUTORYTET W MOTYWOWANIU ZACHOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIU CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zbigniew Wójcik   

Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Oczapowskiego 5, 10-957, Olsztyn, Polska
Data nadesłania: 19-12-2019
Data ostatniej rewizji: 26-05-2020
Data akceptacji: 26-05-2020
Data publikacji: 01-06-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):15–25
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Człowiek powinien uczyć się racjonalnego spędzania czasu wolego. Szczególnie istotnym jest, aby jego zagospodarowanie wiązało się ściśle z aktywnymi formami szeroko rozumianej kultury fizycznej. Podstawowe umiejętności winne być wyniesione ze środowiska rodzinnego, by na tej podstawie mogły być następnie rozwijane i utrwalane w procesie edukacji. W polskiej myśli pedagogicznej wspomnianym zagadnieniem zajmowało się wielu badaczy, a na szczególną uwagę – jak się wydaje – zasługują doniesienia: Ryszarda Wroczyńskiego, Sergiusza Hessena. Bogdana Suchodolskiego i Bogdana Nawroczyńskiego. W wielu opracowaniach doszukać się można wychowawczych, społecznych i zdrowotnych walorów racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego. Materiał i metody: Monograficzna Wyniki: Rekreacja fizyczna jako podstawa zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. Wnioski: W posumowaniu
 
REFERENCJE (24)
1.
Bielski, J. (1996). Życie jest ruchem, Warszawa: Wydawnictwo Agencja Promo – Lider.
 
2.
Bodasińska, A. (2007). Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, Biała Podlaska: Wydawnictwo ZWWF.
 
3.
Drabik, J. (1977). Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka, Gdańsk: Wydawnictwo AWF.
 
4.
Gracz, J., Sankowski, T. (2000). Psychologia sportu, Poznań: Wydawnictwo AWF.
 
5.
Grzywacz, R. (2014). Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej, Medycyna Rodzinna, 2, 64 - 69.
 
6.
Górniewicz, J. (2005). Teoria wychowania (wydanie V), Olsztyn: Wydawnictwo OSW.
 
7.
Hessen, S. (1973). Filozofia – Kultura – Wychowanie, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 
8.
Hondzelek, K. (1999). Wkład Ryszarda Wroczyńskiego do rozwoju nauk o kulturze fizycznej, Ruch Pedagogiczny, 1 – 2, 53 – 60.
 
9.
Izdebska, J. (2001). Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
10.
Kulmatycki, L. (2003). Promocja zdrowia w kulturze fizycznej, Wrocław: Wydawnictwo AWF.
 
11.
Nawroczyński, B. (1968). O wychowaniu i wychowawcach, Warszawa: PWN.
 
12.
Napierała, M., Cieślicka, M., Stankiewicz, B. (2010). Stan aktywności fizycznej dzieci w wieku 7 – 10 lat z Bydgoszczy, W: W. Żukow, R. Muszkieta, E. Prystupa, M. Górny, M. Napierała (red.), Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki, rekreacji i sportu. Poznań: Wydawnictwo Ośrodka Rekreacji, Sportu i Edukacji, 5- 10.
 
13.
Nowocień, J. (2013). Studium o pedagogice kultury fizycznej, Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
14.
Panek A. (2002). Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
15.
Oświęcimska, M. (2007). Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów gimnazjów – wyniki badań, Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 221 - 227.
 
16.
Pawłucki, A. (2015). Nauki o kulturze fizycznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
17.
Polycyn, S. (2018). Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu patostreamerów, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 10, 3-10.
 
18.
Sankowski, T. (1988). Kształtowanie zainteresowań sportowych, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, Warszawa, 4, 128-130.
 
19.
Siwicki M., Wójcik Z. (2018). Wpływ motywacyjny autorytetu na osiąganie sukcesów w sporcie, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2, 67 – 83.
 
20.
Siwiński, W. (1992). Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, Warszawa-Poznań: PWN.
 
21.
Suchodolski, B. (1959). Rozwój myśli o wychowaniu fizycznym w dobie odrodzenia, Wrocław-Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 
22.
Suchodolski, B. (1983). Wychowanie i strategia życia, Warszawa: WSiP.
 
23.
Wroczyński, R. (1979). Pedagogika społeczna (wydanie III), Warszawa: PWN.
 
24.
Żukowska, Z. (1996). Fair play – sport – edukacja, Warszawa: PTNKF “Estrella”.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081