PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Czy seniorzy są wykluczeni cyfrowo? Analiza potrzeb osób starszych w zakresie wsparcia informacyjnego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Ogólnej i Pracy, Uniwersytet Opolski, Polska
2
Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Opolski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Arkadiusz Mirosław Jasiński   

Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Ogólnej i Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska
Data nadesłania: 04-03-2021
Data akceptacji: 06-04-2021
Data publikacji: 31-05-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):48–59
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Prezentowane badania miały na celu analizę problemu wykluczenia cyfrowego, wskazanie form wsparcia informacyjnego seniorów oraz diagnozę potrzeb osób starszych w zakresie dostępu do informacji przy użyciu technologii cyfrowych. Materiał i metody: Przegląd literatury oraz badania kwestionariuszowe. Wyniki: W grupie osób w wieku powyżej 65 lat występuje problem wykluczenia cyfrowego. Wykluczenie cyfrowe jest rodzajem wykluczenia społecznego i może prowadzić do niższego subiektywnego dobrostanu w grupie osób starszych. Najczęściej seniorzy poszukują potrzebnych informacji wśród osób z najbliższego otoczenia. Najbardziej potrzebne informacje dotyczą usług w zakresie ochrony zdrowia. Najskuteczniejszą formą pozyskiwania informacji jest kontakt bezpośredni. Za najpoważniejszą przeszkodę, w pozyskaniu potrzebnych informacji, seniorzy uważają nieodpowiednie kanały i formy przekazu informacji przez instytucje. Wnioski: Dostępnych jest wiele form wsparcia informacyjnego seniorów, których skuteczność jest wyższa, jeśli są wdrożone na poziomie państwa. Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego seniorów powinno być jednym z priorytetów polityki społecznej.
 
REFERENCJE (23)
1.
Anderson, M., Perrin, A., Jiang, J. Kumar, M. (2019). 10% of Americans don’t use the internet. Who are they? Pobrano 02 luty 2021 z https://www.pewresearch.org/fa....
 
2.
Böhnke, P., Silver, H. (2014). Social exclusion. W: A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of quality of life and well-being research (s. 6064–6069). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
3.
Chabior, A., Fabiś, A., Wawrzyniak, J. K. (2010). Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
4.
Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Pobrano 14 styczeń 2021 z http://www.diagnoza.com/pliki/....
 
5.
Czapiński, J., Panek, T. (2015). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Pobrano 20 październik 2020 z https://www.torun.pl/sites/def....
 
6.
Czerski, W. M. (2020). Wykluczenie cyfrowe jednym z problemów edukacji doby cyfrowej/ Digital exclusion one of the problems of digital education day. Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(3), 63-75. https://doi.org/10.29316/rs/12....
 
7.
Gajda, J. (2010). Media w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
8.
Gallistl, V., Rohner, R., Seifert, A., Wanka, A. (2020). Configuring the Older Non-User: Between Research, Policy and Practice of Digital Exclusion. Social Inclusion, 8(2), 233-243. http://dx.doi.org/10.17645/si.....
 
9.
Gilmour, J., Machin, T., Brownlow, C., Jeffries, C. (2020). Facebook-based social support and health: A systematic review. Psychology of Popular Media, 9(3), 328–346. https://doi.org/10.1037/ppm000....
 
10.
Główny Urząd Statystyczny. (2015). Prognoza ludności na lata 2008-2035. Pobrano 23 październik 2020 z https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
11.
Główny Urząd Statystyczny. (2018). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018. Pobrano 23 październik 2020 z http://stat.gov.pl/obszary-tem....
 
12.
Hunsaker, A., Hargittai, E. (2018). A review of Internet use among older adults. New Media & Society , 20(10), 3937–3954. https://doi.org/10.1177/146144....
 
13.
König, R., Seifert, A., Doh, M. (2018). Internet use among older Europeans: An analysis based on SHARE data. Universal Access in the Information Society , 17(3), 621–633. https://doi.org/10.1007/s10209....
 
14.
Lin, S., Liu, D., Niu, G., Longobardi, C. (2020). Active Social Network Sites Use and Loneliness: the Mediating Role of Social Support and Self-Esteem. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144....
 
15.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2017). Informacja o sytuacji osób starszych Polsce za 2016 rok. Warszawa. Pobrano 14 luty 2021 z https://www.gov.pl/web/rodzina....
 
16.
Mirczak, A. (2014). Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi. Labor et Educatio, 2, 189-203.
 
17.
Mokrzycka, K. (2013). Wykluczenie społeczne (ekonomiczne, cyfrowe, polityczne, przestrzenne) i jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W: M. Pokrzywa, S. Wilk (Red.), Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań (s. 95-112). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 
18.
Paszkowska-Rogacz, A. (2002). Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
19.
Seifert, A. (2020). The Digital Exclusion of Older Adults during the COVID-19 Pandemic, Journal of Gerontological Social Work, 63(6-7), 674-676. https://doi.org/10.1080/016343....
 
20.
Seifert, A., Hofer, M., Rössel, J. (2018). Older adults’ perceived sense of social exclusion from the digital world. Educational Gerontology , 44(12), 775–785. https://doi.org/10.1080/036012....
 
21.
Sęk, H., Cieślak, R. (2011). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (Red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11-28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Staręga -Piasek, J., Balon, K., Rutkiewicz, G., Stec, K., Szmaglińska, I., Zielony, M. (2011). Standard pracy socjalnej z osobami starszymi. Pobrano 21 grudzień 2020 z http://www.wrzos.org.pl/projek....
 
23.
Tomczyk, M. (2010). Seniorzy w świecie nowych mediów. E-mentor, 4(36). Pobrano 20 listopad 2020 z http://www.e-mentor.edu.pl/art....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081