ARTYKUŁ ORYGINALNY
PODSTAWY PRAWNE, DETERMINANTY I PRAKTYCZNE PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
Data publikacji: 19-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):57–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł prezentuje przegląd aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące możliwości po- dejmowania współpracy międzynarodowej pomiędzy JST, zwłaszcza współpracy transgranicz- nej. W drugiej części określono determinanty oraz cele przyświecające władzom samorządo- wym przy prowadzeniu takiej współpracy transgranicznej. Ostatnia część przedstawia wybrane praktyczne przykłady takiej działalności na granicach Polski i innych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. Artykuł kończą wnioski i sugestie dla przedstawicieli władz samorządowych, które podejmują lub chcą nawiązywać współpracę międzynarodową.
 
REFERENCJE (22)
1.
Adamczuk, F. (2015). Uwarunkowania powstania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, t. 1. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
2.
Dömötör, R. (red.) (2013). Twin Entrepreneurs Vienna – Bratislava. Regional Study. Wiedeń i Bratysława: Vienna Business Agency i Young Entrepreneurs Association Slovakia Pobrane z: http://www.twinentrepreneurs.e....
 
3.
Ivaničková, A., Vlčková, V. (2005). Chápanie cezhraničnej spolupráce v navrhovanej regionálnej politike Európskej únie na programovacie obdobie 2007-2013. Medzinárodné vzťahy, 3(2), 10.
 
4.
Lechwar, M. (2012). Instytucjonalny wymiar współpracy transgranicznej w regionie podkarpackim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 26, 168-179.
 
5.
Mattoš, B. (2014). Determinanty współpracy transgranicznej Austrii i Republiki Słowackiej. Rola Bratysławy i Wiednia w rozwoju wzajemnych kontaktów. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), 184-195.
 
6.
Modzelewski, W.T. (2015). Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. W: W.T. Modzelewski (red.), Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych (s. 85-101). Olsztyn: INP UWM.
 
7.
Šťastný, Z. (2003) Sociologické výskumy slovensko-rakúskeho pohraničia. W: Ľ. Falťan (red.), Mentálna hranica. Obraz suseda v slovensko-rakúskom pohraničí (s. 23-37). Bratysława: Sociologický ústav SAV.
 
8.
Szul, R. (2001). Uwarunkowania lokalnej współpracy transgranicznej. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(2), 89–98.
 
9.
Zabielska, I. (2013). Transgraniczna współpraca regionów. W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego (s. 46-74). Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
 
11.
Europejska Karta Regionów granicznych i transgranicznych. Pobrane z: http://archiwum-ukie.polskawue....
 
12.
Europejska polityka sąsiedztwa. http://www.europarl.europa.eu/....
 
13.
Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016. Pobrane z: http://www.msz.gov.pl/resource....
 
14.
Traktat ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pobrane z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/i....
 
15.
Traktat o Unii Europejskiej. Pobrane z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/i....
 
16.
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
17.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
18.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/Detail....
 
19.
Wybrane projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013. Pobrane z: https://www.ewt.gov.pl/media/8....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081