PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO PRACOWNIKÓW KADRY ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTKI SEKTORA PUBLICZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TEC, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
3
Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Daniel Tokarski   

Daniel Tokarski, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH, ul. Sidorska 107-111, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: d.tokarski@pswbp.pl, tel.: 83 344 69 21
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):65-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Przedmiotem badań była ocena opinii pracowników kadry administracyjnej jednostki sektora publicznego w tym przypadku Uczelni Wyższej nt. wewnętrznego systemu motywacyjnego. Celem pracy było określenie najbardziej istotnych bodźców motywacyjnych z uwzględnieniem podziału na motywatory płacowe oraz pozapłacowe. Materiał i metody: Badanie zrealizowano przy pomocy kwestionariusza ankiety online, na zasadzie doboru celowego respondentów, tj. każdy pracownik administracyjny otrzymał maila z linkiem do kwestionariusza ankiety wraz z prośbą o wzięcie udziału w badaniu. Wyniki: Badania własne przeprowadzane za pomocą kwestionariusza ankiety wykazały, iż głównymi czynnikami motywującymi pracowników administracyjnych do pracy są m.in.: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, możliwość awansu, zmiana stopnia zaszeregowania, stabilność zatrudnienia, skonkretyzowane i jasno wyznaczone cele oraz premia uznaniowa. Wnioski: Płacowe czynniki motywacyjne są dla respondentów kluczowe w procesie samorealizacji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Oznacza to, że pracownicy najbardziej cenią sobie fakt stałej, dobrze płatnej pracy z możliwością rozwoju
 
REFERENCJE (15)
1.
Borkowska, S. (2004). Motywować skutecznie. Warszawa: IPISS.
 
2.
Chmiel, N. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Glick, A., Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Gros, U. (2012). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Locke, G., Latham, G.P. (1984). Goal Stetting: A Motivational Technique That Works. New York: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 
7.
Nyczyk, T. (2005). Wynagrodzenie za pracę. Kraków: Arden.
 
8.
Penc, J. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
9.
Sekuła, Z. (2005). Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe. Kraków: Oficyna ekonomiczna.
 
10.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 155. Pobrane z: http://isip.sejm.gov.pl/Detail....
 
11.
Regulamin Nagród Rektora PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
12.
Regulamin pracy PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
13.
Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
14.
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej z własnego funduszu stypendialnego dla studentów i pracowników PSW, Pobrane z: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bi....
 
15.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top