PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STAROŚĆ JAKO ZADANIE DLA CZŁOWIEKA – INSPIRACJE W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aleksandra Błachnio   

Aleksandra Błachnio, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, e-mail: aleksandra.blachnio@gmail.com, tel.: 52 3708403
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):57–63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kluczową tezą artykułu jest ta, iż człowiek to nie tylko ciało, ale przede duch połączony z ciałem. Kiedy ciało osłabnie, i sił jest coraz mniej człowiek, złożenie materii i ducha, nadal może być aktywny, użyteczny dla rodziny, dla najbliższych i dla społeczeństwa. Artykuł „Starość jako zadanie dla człowieka - inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II” podzielony został na na pięć etapów. W pierwszym przeprowadzimy charakterystykę antropologicznych poglądów Jana Pawła II. W drugim przedstawimy diagnozę społeczną ludzi starych. W trzecim przybliżymy co Kościół robi na rzecz ludzi trzeciego wieku. W czwartym naszkicujemy zadania dzieci i wnuków; a w piątym skupimy się nad powinnościami ludzi starych. Refleksje zakończymy przytoczeniem słów pocieszenia Jana Pawła II skierowane do ludzi starszych podczas spotkania w Monachium
 
REFERENCJE (26)
1.
Benedykt XVI (2007), Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 
2.
Błachnio A. (2005), Jak człowiek doświadcza czasu? Anormatywizm w psychologii temporalnej. Chowanna, 1 (24), cz. II, s. 121-130.
 
3.
Błachnio A. (2006), Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
4.
Błachnio A. (2012), Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
 
5.
Błachnio J.R. (1995), Polskie inspiracje i wartości w nauczaniu Jana Pawła II. Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 
6.
Błachnio J.R. (2015), Starość człowieka w myśli filozoficzno-społecznej, W: A. Fabiś, A. Błachnio (red.), Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1 (9), s. 75-88.
 
7.
de Chardin P.T. (1987), Rzeczywistość Chrystusa. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
8.
Dyskusja z okazji 10-lecia wyboru na Papieża, (1988). Znak, nr 401 (10), s. 23-30.
 
9.
Jan XXIII (1961), Mater et magistra. Watykan.
 
10.
Jan Paweł II (1990), Dives in misericordia. Encyklika o Bożym miłosierdziu z 30.11.1980. Pallotinum, Poznań.
 
11.
Jan Paweł II (1994), Redemptor hominis. Wyd. TUM, Wrocław.
 
12.
Jan Paweł II (1995), Evangelium vitae. Watykan. http://w2.vatican.va/content/j... (dostęp: 10.05.2015).
 
13.
Jan Paweł II (1987), Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte Gdańsk 12.06, http://sds.brzostek.pl/przemow... (dostęp: 10.05.2015).
 
14.
Jan Paweł II (1984), Jan Paweł II w kraju reformacji: homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dn. 15-19 listopada 1980. „Pax” Warszawa.
 
15.
Jan Paweł II (1986), Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes: przemówienia i homilie. „Pax” Warszawa.
 
16.
Jan Paweł II (1986), Twórcza rola ludzi starych w Kościele i społeczeństwie. Przemówienie do ludzi starych w Walencji (8 XI 1982). W: Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes: przemówienia i homilie. „Pax” Warszawa.
 
17.
Jan Paweł II (1989), Jan Paweł II w Polsce: 2-10. VI.1979, 16-23.VI.1983, 8-14.VI.1987: przemówienia i homilie. „Pax” Warszawa.
 
18.
Jan Paweł II (1999), List do ludzi w podeszłym wieku. http://w2.vatican.va/content/j... ters/1999/document s/hf_jp-ii_let _01101999_elderly.html (dostęp: 10.05.2015).
 
19.
Kowalczyk S. (1990), Człowiek w myśli współczesnej. Michalineum, Warszawa.
 
20.
Schilson A. (1980), Jan Paweł II a pluralizm w teologii. Znak, nr 317 (11), s. 1419-1424.
 
21.
Sobór Watykański II (1965), Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem. Watykan.
 
22.
Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
23.
Stuart-Hamilton I. (2006), Psychologia starzenia się. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
24.
Styczeń T. (1988), „Transcendencja – drugie imię osoby” czyli człowiek widziany z „niskości” doświadczenia samego siebie i z „wysokości krzyża”. Znak, nr 401 (10), s. 3-22.
 
25.
Tatarkiewicz W. (1978), Historia filozofii. T.2 PWN, Warszawa.
 
26.
Tornstam L. (2011), Maturing into gerotranscendence. Journal of Transpersonal Psychology, nr 43 (2), s. 166-180.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081