ARTYKUŁ ORYGINALNY
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE DZIECI Z RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Pedagogiki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marzena Ruszkowska   

Marzena Ruszkowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Pedagogiki, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: r-ska.marzena@wp.pl, tel.: 83 344 99 11
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):56–61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Rodzina jest swoistym środowiskiem wychowawczym, składającym się z szeregu elementów, w którym najważniejszym są: interakcje zachodzące między poszczególnymi członkami rodziny, co ma ogromny wpływ na formowanie osobowości dzieci i młodzieży. Połączenie różnego rodzaju niewydolności ze strony rodziców, brak podstawowych umiejętności opiekuńczo – wychowawczych powoduje niejednokrotnie nawarstwianie się problemów związanych z wychowaniem potomstwa. Istotna wydaje się więc kwestia pojawiających się trudności dydaktycznych i wychowawczych u dzieci z rodzin wieloproblemowych. Badania dla potrzeb publikacji przeprowadzono w 28 rodzinach zamieszkujących tereny wiejskie powiatu bialskiego. Analizą objęto sytuację szkolną i wychowawczą 13 chłopców i 15 dziewcząt w wieku 7-18 lat. Artykuł zawiera omówienie wyników badań przeprowadzonych jesienią 2014 roku.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bogdanowicz M. (1996), Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja, miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Psychologia Wychowawcza, nr 1, s. 13-23.
 
2.
Cudak S. (2005), Trudności wychowawcze, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. t. VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 818-822.
 
3.
Dąbrowska-Jabłońska I. (2005), Trudności w uczeniu się, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. t. VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 816-818.
 
4.
Jundziłł I.(1983), Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania. WSiP, Warszawa.
 
5.
E. Kantowicz (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 
6.
Kawula S.(2003), Mozaikowość rodziny. Szkic do portretu współczesnych form rodzinnych i małżeńskich. Wyd. Adiaphora, Olsztyn.
 
7.
Kelm A.(2000), Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
8.
Kornas-Biela D. (2001), Rodzina źródło życia i szkoła miłości. KUL, Lublin.
 
9.
Krasiejko I. (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
 
10.
Łobocki M. (2004), Wybrane problemy wychowawcze nadal aktualne. UMCS, Lublin.
 
11.
Maciaszkowa J.(1991), Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. WSiP, Warszawa.
 
12.
Marynowicz-Hetka E. (1987), Dziecko w rodzinie problemowej. Pomoc w rozwoju. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 
13.
Pilecka W. (2005), Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się, W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. UAM, Poznań.
 
14.
Ruszkowska M. (2015), System nagród i kar w rodzinach wieloproblemowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, s. 51-55.
 
15.
Smolińska-Theiss B. (2006), Rodzina dysfunkcyjna, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 330-332.
 
16.
Winiarski M.(1999), Rodzina – ujęcie genetyczno-funkcjonalne, W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 240-242.
 
17.
Wódz K. (1998), Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081