PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Tarcze antykryzysowe ochroną miejsc pracy. Analiza warmińsko-mazurskiego rynku pracy.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych/Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Lidia Genowefa Domańska   

Wydział Nauk Społecznych/Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Szrajbera 11, 10-007, Olsztyn, Polska
Data nadesłania: 05-01-2022
Data ostatniej rewizji: 03-04-2022
Data akceptacji: 13-04-2022
Data publikacji: 20-06-2022
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):117–133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Niniejsze opracowanie koncentruje się na województwie warmińsko-mazurskim, jako województwie o najwyższych wskaźnikach bezrobocia.Autorka przeprowadzając analizę danych zastanych próbuje odpowiedzieć na pytanie – czy wprowadzone przez rząd tarcze antykryzysowe bezpośrednio wpłynęły na rynek pracy, stanowiąc rzeczywistą ochronę miejsc pracy? Czy w okresie lockdownu wsparcie pracodawców pożyczkami lub dofinansowaniem w celu utrzymania zatrudnienia, zapobiegło nagłemu wzrostowi liczby osób bez pracy i osłabieniu gospodarki regionu? W tym celu została przeprowadzona analiza porównawcza lat 2019-2021. Czyli okresu sprzed pandemii, największego kryzysu w 2020 roku oraz stanu popandemicznego do połowy roku 2021 . Materiał i metody: Analiza danych zastanych Wyniki: Analiza danych pozwoliła zweryfikować postawione założenie. Wnioski: Bezrobocie w czerwcu 2020r. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2019r. wzrosło, ale już w 2021r. odnotowano znaczny jego spadek. Analizowane dane pozwalają na postawienie jednoznacznej diagnozy – tarcze antykryzysowe zahamowały kryzys społeczno-gospodarczy w Regionie Warmii i Mazur.
 
REFERENCJE (20)
1.
Gwizdak J., Wiaderek G. Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u? Ustawodawstwo okresu pandemii a wymiar sprawiedliwości i prawa obywateli, Fundacja im.Stefana Batorego, Warszawa 2021.
 
2.
Informacje statystyczne – WUP Olsztyn https://wupolsztyn.praca.gov.p....
 
3.
Kalinowski S., Wyduba W., Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport końcowy z badań. IRWiR PAN, Warszawa 2020.
 
4.
Kunz W., Identyfikacja wpływu rządowego programu tarcz antykryzysowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19. Podejście propagandowe czy pomocowe, [w:] Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii Covid-P.Walentynowicz, A.Sałek-Imińska (red), Wyd.Bernardinum, Pelplin 2021.
 
5.
Mazela M., Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę Polski, UJ, Kraków 2021.
 
6.
Raport z badań za 2020r., „Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki” Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021, https://pie.net.pl/wp-content/... 2021/09/PIE-Raport_Tarcze-antykryzysowe.pdf.
 
7.
Raport badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Pracy, dotyczącego wpływu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 na przedsiębiorstwa. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (2020). PARP, Rada ds.Kompetencji https://www.parp.gov.pl/storag....
 
8.
Raport covid-owy.Z tarczą czy na tarczy? Legislacja w czasach zarazy, Pracodawcy RP 2021.
 
9.
Raport GUS w Olsztynie, „Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019”file:///C:/Users/LDOMAN~1/AppData/Local/Temp/rynek_pracy_2018_2019_01.pdf.
 
10.
Raport SGH i Forum Ekonomicznego, SGH, Warszawa 2021.
 
11.
Sadowski, Z. Zbierzchowski, C (red), Leksykon rynku pracy. Zespół wydawniczy Krajowego Urzędu Pracy. Warszawa 1997, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07).
 
12.
Skrabacz, A., Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków, Krakowska Wojskowa Akademia Techniczna, Bezpieczeństwo, teoria i praktyka Nr 2 (XLIII)/2021.
 
13.
Stawasz, E., Wpływ kryzysu COVID-19 na zachowania mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce – studium przypadku [w:]Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii Covid-19, P.Walentynowicz, A.Sałek-Imińska (red), Wyd.Bernardinum, Pelplin 2021.
 
14.
Szarfenberg, R., Poverty Watch 2021, Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2020r. https://www.eapn.org.pl/eapn/u... 10/monitoring_ubostwa_2021_final.pdf.
 
15.
Szarfenberg, R., Bakalarczyk, R., Kocejko M., (red), Ekspertyza. Społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowej 9, Komitet Dialogu Społecznego KIG, 2020.
 
16.
Szarfenberg, R.(2020). Kryzys: przed nami rozwarstwienie na rynku pracy i czwarta fala prekaryzacji, pobrane z: www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-skutki-kryzysu-na-rynku-pracy-w-polsce/j4r5c1r.
 
17.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz.U. z 2021r. poz. 1100 z późn.zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.).
 
19.
Wyniki badań, Biznes Post COVID-19, Crowe Polska 2020.
 
20.
Załuska, P., „reStart kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy”, Wyd. Poltext, Warszawa 2020.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081