ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZACHOWANIA ZDROWOTNE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JAKO ELEMENT KOMPETENCJI ZDROWOTNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Fizjoterapii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Fizjoterapii, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel.: 83 344 99 02
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):78–85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest ukazanie zachowań zdrowotnych nauczycieli wychowania fizycznego w zależności od płci i stażu pracy, jako istotnego elementu predyspozycji i kompetencji do realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Metodą sondażu diagnostycznego przebadano 150 nauczycieli. Według uzyskanych wyników większość badanych ma dobre relacje rodzinne i zawodowe, dba o własny rozwój, sprawność fizyczną i dobre samopoczucie. Wystąpiły też zachowania, które nie są pożądane w pracy nauczyciela, takie jak: picie alkoholu, stosowanie używek, sporadyczne dokształcanie się z edukacji zdrowotnej i sporadyczne udzielanie pomocy potrzebującym. Mężczyźni istotnie częściej aniżeli kobiety spożywają alkohol oraz stosują używki. Z kolei kobiety częściej dbają o urodę i zgrabną sylwetkę. Regularne udzielanie pomocy częściej wskazywały osoby z najdłuższym oraz najkrótszym stażem pracy. Dobre relacje rodzinne najczęściej deklarowały osoby z najdłuższym stażem pracy, a dbanie o urodę i zgrabną sylwetkę z najkrótszym stażem.
 
REFERENCJE (24)
1.
Caussidier C., El Hage F., Munoz F., Remki L., Larribi R., Khzami S.E., Berger D., de Carvalho G.S., Favre D. (2011), In search of a health education model: teachers’ conceptions in four Mediterranean countries. Global Health Promotion, 18(4), s. 5-15.
 
2.
Duda-Zalewska A. (2012), Zachowania zdrowotne nauczycieli a staż pracy w zawodzie. Hygeia Public Health, 47(2), s. 183-187.
 
3.
Iwanowicz E. (2009), „Health Literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Medycyna Pracy, 60(5), s. 427–437.
 
4.
Kasl S.V., Cobb S.(1966), Health Behavior, Illness Behavior, and Sick-role Behavior. Archives of Environmental Health. 12(4), s. 531-541.
 
5.
Kisilowska M (2008), Health information literacy. Biblioteki na zdrowie! Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 5. Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników. http://eprints.rclis.org/14302... (data dostępu: 20.07.2015).
 
6.
Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych. Strasburg. http://biblioteka-krk.ibe.edu.... (data dostępu: 20.07.2015).
 
7.
Lipowski M., Szczepańska-Klunder Ż. (2013), Zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania fizycznego, W: Z. Jastrzębski (red.), Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. T 1. Wyższa Szkoła Sportowa w Łodzi, s. 9-26.
 
8.
Majchrowska A. (2003), Zachowania zdrowotne aspekty socjologiczne, W: A. Majchrowska (red.), Wybrane elementy socjologii. Wyd. Czelej, Lublin s. 293-316.
 
9.
Niedźwiecka B. (2013), Zdrowotne kompetencje informacyjne jako ważna składowa kompetencji zdrowotnych. Zdrowie Publiczne, 123(1), s. 98-103.
 
10.
Nowak P.F. (2012), Model edukacji zdrowotnej w polskiej szkole w opiniach nauczycieli. Hygeia Public Health, 47(2), s. 207-210.
 
11.
Nutbeam D. (2000), Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), s. 259-267.
 
12.
Piotrowicz R., Podolec P., Kopeć G., Drygas W., Mamcarz A., Stańczyk J., Zdrojewski T., Kozek E., Godycki-Ćwirko M., Naruszewicz M., Undas A., Pająk A., Czarnecka D., Opala G., Grodzicki T. (2010), Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki dotyczące aktywności fizycznej. W: P. Podolec (red.) Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2. Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 435-491.
 
13.
Prażmowska B., Dziubak M., Morawska S., Stach J. (2011), Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), s. 210-218.
 
14.
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U.2009, Nr 4, poz. 1.
 
15.
Syrek E. (2000), Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
16.
Śmiglewska M., Cieślicka M., Lewandowski A., Stankiewicz B. (2013), Wychowanie fizyczne a kompetencje zdrowotne według opinii studentów pierwszego roku wybranych wyższych uczelni. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 40, s. 27-36.
 
17.
Titkow A. (1990), Zachowania związane ze zdrowiem i chorobą jako element wiedzy o społeczeństwie. W: A. Ostrowska (red.), Wstęp do socjologii medycyny. IFiS PAN IS UW, Warszawa.
 
18.
Wojciechowska K. (2014), Nauczyciel przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Roczniki Pedagogiczne, t. 6(42), nr 2, s. 127-141.
 
19.
Włoch A. (2011), Społeczny wymiar edukacji europejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 18, nr 1, s. 225-241.
 
20.
Woynarowska B. (2011), Cechy współczesnej edukacji zdrowotnej. W: B. Woynarowska (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, s. 13-18.
 
21.
Woynarowska-Sołdan M., Tabak I. (2013), Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły. Medycyna Pracy, 64(5), s. 659-670.
 
22.
Woynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D. (2012), Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie u nauczycieli. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), s. 739-745.
 
23.
Wszędyrówny M. (2002), Zachowania zdrowotne w warunkach biedy. W: J. Barański, W Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 223-234.
 
24.
Zysnarska M., Bernad D. (2007), Zachowania prozdrowotne nauczycieli w województwie wielkopolskim część I. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88(2), s. 183-187.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081