PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZACHOWANIA ZDROWOTNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Katedra Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Beata Kropornicka   

Beata Kropornicka, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin, e-mail: beatak_1966@o2.pl, tel. 817187318
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):58-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zachowania zdrowotne to wskaźniki postaw wobec zdrowia, wynikające z przyjętych przez jednostkę wartości, a także każde intencjonalnie podjęte działanie jednostki, którego celem jest utrwalenie lub podnoszenie potencjału zdrowia. Zaliczane są do najważniejszych czynników, które determinują stan zdrowia człowieka. Kształtują się głównie w drugiej dekadzie życia i ulegają modelowaniu przez cały czas jego trwania. Są przekazywane w procesie socjalizacji, tworzą się w toku społecznych interakcji w dzieciństwie i młodości pod wpływem informacji przekazywanych przez rodziców, opiekunów, szkołę, środki masowego przekazu, służby medyczne. Celem pracy było poznanie i porównanie zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Medycznego pochodzących ze wsi i z miasta. Badania ankietowe przeprowadzono anonimowo, od kwietnia do czerwca 2013 roku. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa Zygfryda Juczyńskiego. W badaniach wzięło udział 200 studentów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Z badań wynika, że blisko połowa badanych prezentowała przeciętne zachowania zdrowotne. Korzystniejsze zachowania zdrowotne charakteryzowały studentów pochodzących ze wsi. Najlepsze wyniki w odniesieniu do poszczególnych typów zachowań zdrowotnych uzyskali badani pochodzący ze wsi w obszarach związanych z prawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz zachowaniami profilaktycznymi. Młodzież pochodząca ze wsi częściej spożywała warzywa i owoce, poszukiwała informacji o tym, jak inni unikają chorób i ograniczała palenie tytoniu. Pochodzenie jest istotnym czynnikiem determinującym zachowania zdrowotne.
 
REFERENCJE (23)
1.
Abramczyk A., Sobiech I., Tomaszkiewicz G. (2002), Wybrane problemy ochrony zdrowia młodzieży w środowisku miejskim. Pielęgniarstwo Polskie, 2, s. 213-216.
 
2.
Al-Othman A.A., Hewedy F.M. (1997), Dietary assessment of male students: a study of what they wasted Chile residence. Nutr Health, 11 (3), s. 197-206.
 
3.
Baran A., Stocka A. (2008), Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6 (4), s. 326-331.
 
4.
Binkowska-Bury M. (2009), Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
5.
Brzozowska A., Słomka T., Janikowska K. i in. (2012), Ocena wpływu wybranych czynników na zachowania zdrowotne młodzieży, W: Human’s health In different periods of life, red. Saracen A. i Fidecki W., UTH Radom, s. 124-135.
 
6.
Buławska K. (2001), Wartość zdrowia a zachowania zdrowotne młodzieży. Sztuka Leczenia, 7 (4), s. 57-61.
 
7.
Choi Won S., Harris K., Okuyemik K. (2003), Predictors of smoking initiation among college-bound high school students. Ann Beh Medicine, 26, s. 69-74.
 
8.
Fisher B., Kupcewicz E., Szypulska A. i in. (2013), Zachowania związane ze zdrowiem u chorych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 10, s. 379-394.
 
9.
Gniazdowski A. (1990), Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Instytut Medycyny Pracy, Łódź.
 
10.
Gromysz-Kałkowska K., Unkiewicz-Winiarczyk A., Szubartowska E. (2011), Problem palenia tytoniu wśród studentów w świetle badań ankietowych. Zdrowie Publiczne, 121 (4), s. 332-337.
 
11.
Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 
12.
Kuczyński J. i in. (2011), Badanie używania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (4), s. 748-753.
 
13.
Lewko J i in. (2005), Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa. Annales Uniwersitatis Mariae-Curie-Skłodowska Sectio D, Vol. LX, Suppl. XVI, nr 283, s. 260-264.
 
14.
Łaszek M. i in. (2011), Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (3), s. 461-465.
 
15.
Makarowski R., Lipowski M., Marszałł M. i in. (2008), Zachowanie antyzdrowotne jako forma poszukiwania ryzyka-próba konstrukcji modelu. Medycyna Sportowa, 24 (6), s. 396-406.
 
16.
Perry ChL. (1999), Cardiovascular disease prevention among youth: visioning the future. Prev Med, 29, s. 79-83.
 
17.
Puchalski K. (1997), Zdrowie w świadomości społecznej, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyna Pracy, Łódź.
 
18.
Romanowska-Tołłoczko A. (2011), Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46 (1), s. 89-93.
 
19.
Rosołowska J. (2003), Przyczyny stresu u studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu. Pielęgniarstwo Polskie, 1, s. 82-87.
 
20.
Snopek S., Szostak-Węgierek D., Ziółkowska A. (2009), Rozpowszechnienie cech stylu życia zwiększających ryzyko zaburzeń lipidowych u młodych mężczyzn-studentów medycyny. Problemy Higieny i Epidemiologii, 90 (4), s. 598-603.
 
21.
Stefańska E., Ostrowska L., Czapska D. i in. (2007), Wybrane zachowania zdrowotne studentów uczelni medycznej. Żywienie Człowieka, 34 (1/2), s. 642-646.
 
22.
Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.
 
23.
Wójtowicz-Chomicz K., Kowal M., Wójtowicz M. i in. (2007), Próba oceny zachowań anty-zdrowotnych studentów Akademii Medycznej w Lublinie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88 (1), s. 108-111.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top