PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
BEZROBOCIE KOBIET I PRZECIWDZIAŁANIE TEMU ZJAWISKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2004-2013
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):35-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca koncentruje się na badaniu bezrobocia kobiet na tle ogólnych uwarunkowań, stanu i efektów bezrobocia w województwie mazowieckim i w Polsce. Założono hipotezy, iż kobiety mimo dobrego wykształcenia mają większe problemy niż mężczyźni ze znalezieniem i utrzymaniem miejsca pracy, czego głównym powodem są pełnione przez kobiety funkcje społeczne oraz stereotypy dotyczące pracy kobiet. Analiza danych statystycznych i własne badania sondażowe potwierdziły duże zróżnicowanie rynku pracy na terenie województwa i silny pozytywny wpływ miasta Warszawy na regionalny rynek pracy kobiet. Bezrobocie kobiet na terenie województwa kształtuje się na podobnym poziomie jak bezrobocie mężczyzn. Pozytywne zjawiska jakie mają miejsce na rynku pracy kobiet są efektem stosowania aktywnych form polityki rynku pracy finansowanych z funduszy europejskich.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bezrobocie w województwie mazowieckim (2001), Zespół ds. Statystyki Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy.
 
2.
Claire P. (2012), Przemoc w szkole, w domu, w miejscu pracy. Wydawnictwo PWN.
 
3.
Francik A. (2009), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy. Wyd. IPISS.
 
4.
Frist-Lesznak G. (2012), Wykształcenie kobiet a ich kwalifikacje na rynku pracy. Wyd. ASPRA.
 
5.
Gawrycka E. (2008), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. Wydawnictwo CeDeWu.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny (2014), Warszawa.
 
7.
Góral Z. (2013), Bezrobocie i polityka zatrudnienia. Wydawnictwo LEX Grupa Wolters Kluwer.
 
8.
Grabowska M., Badora B., Feliksiak M. (2004), Kobiety na mazowieckim rynku pracy. 2013 WN.
 
9.
Jacukowicz Z. (2008), Systemy wynagrodzeń. Poltext Warszawa.
 
10.
Janicka K. (2005), Sytuacja na rynku pracy, a struktura społeczna. Wydawnictwo JFIS.
 
11.
Jończyk J. (2013), Prawo zabezpieczenia społecznego. Wydawnictwo Zamykacze 2001 Alters Kluwer.
 
12.
Kabaj M. (2009), Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Kabaj M., (2011), Badanie bezrobocia długookresowego. IPiSS, Warszawa.
 
14.
Kaleta A. (2011), Wielozawodowość na obszarach wiejskich, W: Wilkin J. (red.) Perspektywa globalizacji w Polsce. Polska wieś - wizja rozwoju. Warszawa.
 
15.
Kalinowska-Nawrotek B. (2002), Dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu w Poznaniu.
 
16.
Keynes John M. (2004), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Wydawnictwo PWN.
 
17.
Kowalak T. (2008), Polityka społeczna wybrane zagadnienia. Uniwersytet Ekonomiczny w Białymstoku.
 
18.
Kozłowska Z. (2013), Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego.
 
19.
Kwiatkowski E. (2009), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Mlonek K. (2001), Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. Wyd. PWN.
 
21.
Mlonek K. (2012), Bezrobocie w Polsce w świetle Badań. Krajowy Urząd Pracy.
 
22.
Noga M. (2003), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Wydawnictwo PWN.
 
23.
Orlik J. (2012), Rynek pracy i wykorzystywanie zasobów pracy w Polsce. PWN. Poltext, Warszawa.
 
24.
Rajkiewicz A. (2002), Zatrudnienie i rynek pracy. Wydawnictwo IPIS.
 
25.
Sajkiewicz A. (2002), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika.
 
26.
Sawicka J. (2013), Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender. Wydawnictwo SGGW.
 
27.
Skoczny M. (1999), Społeczne skutki bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Wyd. PWN.
 
28.
Smyczek S. (2012), Kobieta na rynku pracy. PWN.
 
29.
Socha, M., Sztanderska U. (2011), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa.
 
30.
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020.
 
31.
Sztanderska U. (1993), Rynek pracy w Polsce w latach 1990-1991. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top