PL EN
ORIGINAL ARTICLE
FUNCTIONING OF SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM IN THE LOCAL SYSTEM ON THE EXAMPLE OF OBRYTE COMMUNE
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):31-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the article is to present the way of functioning of the system of social assistance in Poland. The work consists of two basic parts: theoretical part which presents the system of social assistance in Poland outlined on the basis of subject literature and empirical part, presenting the functioning of local system of social assistance within the Obryte commune. Within the empirical part an assessment of the system has been included which has been conducted basing on the research survey of a group of applicants for the assistance at Communal Centre of Social Assistance. The model of social assistance has been presented within the work as an element of the system of social policy in Poland, its functioning within the local system as well as some key changes taking place both in terms of needs, method of support, level and structure of financing. Certain decrease in the needs related to the fall in number of births has been noted as well as an increase in needs related to the functioning on labour market and the ageing of the society
 
REFERENCES (19)
1.
Danecki J. (1980), Kilka uwag o polityce społecznej, W: Polityka Społeczna- uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby. KiW, Warszawa.
 
2.
Golinowska S. (2000), Polityka Społeczna koncepcje-instytucje-koszty. Poltext, Warszawa.
 
3.
Grewiński M., Karwacki A., Rymsza M. (2010), Nowa polityka społeczna- aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie. Mazowieckie CentrumPolityki Społecznej, Warszawa.
 
4.
Hrynkiewicz (2004), Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej, W: Rymsza M. (red.), Reformy społeczne – bilans dekady. WSPTWP Warszawa, s. 97–100.
 
5.
Jończyk J. (2003), Prawo zabezpieczenia społecznego ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezrobocie i pomoc społeczna. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o., Zakamycze.
 
6.
Kołaczkowski B., Ratajczak M. (2013), Pomoc społeczna Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku. Wydawnictwo Wolters Kluwer SA., Warszawa.
 
7.
Krzyszkowski J. (2008), Pomoc społeczna Szkic socjologiczny. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 
8.
Maciejko W. (2008), Instytucje pomocy społecznej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa.
 
9.
Sierpowska I. (2008), Prawo pomocy społecznej. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 
10.
Staręga-Piasek J. (red.) (1988), Pomoc społeczna w Polsce część I. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa.
 
11.
Szarek R. (2000), Powiatowe centrum pomocy rodzinie. Wspólnota, nr 12, s. 22.
 
12.
Tarkowski Z. (2000), Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej. Orator, Lublin.
 
13.
Uścińska G. (2005), Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze. Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
14.
Uchwała Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem (Nr XXIX/192/2013).
 
15.
Uchwała Zarządu Gminy Obryte z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem (Nr 23/2000).
 
16.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593).
 
17.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001).
 
18.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr. 228 poz. 2255).
 
19.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1378).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top