PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
W złożonych sieciach zagrożeń ekologicznych – analiza przekazów medialnych na profilu Greenpeace Polska na portalu Facebook. Studium przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-02-2021
 
 
Data akceptacji: 09-02-2021
 
 
Data publikacji: 31-05-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Dąbrowska-Prokopowska   

Zakład Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Plac NZS 1, 15-420, Białystok, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):74-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań analizy treści przekazów medialnych na profilu „Greenpeace Polska” na Facebooku. Uwaga badawcza została skupiona na analizie stosowanych przez redaktorów strategii ukierunkowanych na zaangażowanie jego użytkowników. Materiał i metody: Wykonane badanie jakościowe opierało się na metodzie analizy treści przekazu medialnego wybranego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Zastosowano również strategię studium przypadku, wymagającej pogłębionej i całościowej analizy określonego do badania profilu wraz z szerszym kontekstem jego funkcjonowania. Analiza treści dotyczyła w sumie 83 wpisów zamieszczonych na badanym profilu w przedziale dwóch miesięcy: września i listopada 2018 roku. Wyniki: Uzyskane wyniki badań zostały powiązane z szerszym kontekstem kształtowania się w społeczeństwie polskim świadomości ekologicznej, stosunku Polaków do ruchów ekologicznych oraz rozwojem social media. Wnioski: Na podstawie analizy wyników badań można wywnioskować, iż strategie medialne prezentowane na badanym profilu są ukierunkowane głównie na budowanie wizji funkcjonowania użytkowników w wirtualnej wspólnocie ludzi dbających o środowisko naturalne w sytuacji permanentnego zagrożenia ekologicznego.
 
REFERENCJE (61)
1.
Adams, P. C., Gynnild, A. (2013). Environmental Messages in Online Media: The Role of Place Special Issue: The Symbolic Transformation of Space, Environmental Communication A Journal of Nature and Culture, nr 7 (1), s. 113-130. https://doi.org/10.1080/175240....
 
2.
Ansarin, M., Ozuem, W. (2014). Social media and online brand communities. W: G. Bowen, W. Ozuem (red.), Computer-Mediated Marketing Strategies: Social Media and Online Brand (s. 1-27). Hershey: IGI Global.
 
3.
Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Batorski, D., Olcoń-Kubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, nr 3, s. 99-132.
 
6.
Biswas, A., Roy, M. (2014). Impact of Social Medium on Green Choice Behavior, Journal of Marketing Management, nr 2 (2), s. 95-111. https://doi.org/10.12720/joams....
 
7.
Blanchard, A. (2007). Developing a sense of virtual community measure, Cyber Psychology & Behavior, nr 10 (6), s. 827-830. https://doi.org/10.1089/cpb.20....
 
8.
Boulianne, S., Theocharis, Y. (2018). Young People, Digital Media, and Engagement: A Meta-Analysis of Research, Social Science Computer Review, nr 38 (2), s. 111-127. https://doi.org/10.1177%2F0894....
 
9.
Boyd, D., Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, nr13 (1), s. 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083....
 
10.
Brennan, L., Binney, W. (2010). Fear, guilt, and shame appeals in social marketing. Journal of business Research, nr 63 (2), s. 140-146. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
11.
Castells, M. (2010). Społeczeństwo Sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
CBOS. (2018). Komunikat z Badań. Polscy wobec zmian klimatu. Pobrany z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... [dostęp 1 października 2019].
 
13.
Ciszek, M. (2010). Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju: aspekt ideologiczny i praktyczny. Studia Ecologiae et Bioethicae, nr 8 (2), s. 107-119.
 
14.
Drabik, K. (red.). (2013). Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
15.
De Luca, K. M. (2009). Greenpeace International Media Analyst Reflects on Communicating Climate Change. Environmental Communication, nr 3 (2), s. 263-269. https://doi.org/10.1080/175240....
 
16.
Deneulin, S., Townsend, N. (2007). Public Goods, Global Public Goods and the Common Good. International Journal of Social Economics, nr 34 (1/2), s. 19–36.
 
18.
Eden, S. (2004). Greenpeace. New Political Economy, nr 9 (4), s. 595-610, https://doi.org/10.1080/135634....
 
19.
Filipek, K. (2011). Od Web 1.0 do Web 3.0. Społeczna ewolucja Internetu. W: S. Partycki (red.), Społeczeństwo sieci – gospodarka sieciowa w Europie ́Środkowej i Wschodniej. (s. 226-237). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
20.
Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka Informatyki, nr 9, s. 20-48.
 
21.
Gliński, P. (1996). Polscy zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 
22.
Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (de)informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Gonciarski, W. (2017). Koncepcja zarządzania 2.0 jako konsekwencja rewolucji cyfrowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 338, s. 38-53.
 
24.
Górska-Rożej, K. (2013). Bezpieczeństwo ekologiczne w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa. Obronność –Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, nr 4 (8), s. 85-100.
 
25.
Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social media marketing. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 
26.
Hardin, G .(1968). The Tragedy of the Commons, Science, nr 162, s. 1243–1248. https://doi.org/10.1126/scienc....
 
27.
Harlow, S., Harp, D. (2011). Collective action on the Web: A cross-cultural study of social networking sites and online and offline activism in the United States and Latin America. Information, Communication & Society, nr 15 (2), s. 196-216. https://doi.org/10.1080/136911....
 
28.
Hofman, I., Kępa-Figura, D. (red.). (2009). Współczesne media. Status - aksjologia – funkcjonowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
29.
Jemielniak, D. (2019). Socjologia Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
30.
Johnson, E., Tversky, A. (1983). Affect, generalization and the perception of risk. Journal of Personality and Social Psychology, nr 45 (1), s. 20–31. https://doi.apa.org/doi/10.103....
 
31.
Klepek, M. (2017). Systematic Analysis of the Current Academic Research on Social Media Marketing. Scientific Annals of Economics and Business, nr 64, s. 15-27. http://dx.doi.org/10.1515/saeb....
 
32.
Korzeniowski, P. (2012). Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
33.
Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie Mass Mediów. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
34.
Kubiak, M., Lipińska-Rzeszutek, M. (2017). Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa: Wydawnictwo ASPRA – JR.
 
35.
Krzysztofek, K., Szczepański, M. (2005). Zrozumieć rozwój-od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych: podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
36.
Lisowska-Madziarz, M. (2004). Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
37.
Łysik, Ł., Machura, P. (2014). Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka w XXI wieku. Media i Społeczeństwo, nr 4, s. 15-26.
 
38.
Macnamara, J. (2005). Media Content Analysis: Its Uses, Benefits and Best Practice Methodology, Asia-Pacific Public Relations Journal, nr 6 (1), s. 1–34. http://hdl.handle.net/10453/10....
 
39.
Marton-Gadoś, K. Dobra wspólne - metodologia badania zjawiska, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 4 (47), s. 40-72.
 
40.
Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
41.
Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
42.
Ostrom, V. (1994). Federalizm amerykański: tworzenie społeczeństwa samorządnego, Warszawa, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 
43.
Ostrom, E., Hess, Ch. (2007). Understanding Knowledge as Commons. From Theory to Practice, London: The MIT Press.
 
44.
Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska. (2015). Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badania trackingowe. Pobrane z :http://www.3xsrodowisko.pl/upl.... [dostęp 1 kwietnia 2019].
 
45.
Rice, R. E., Atkin, C.K. (red.) .(2001). Public communication campaigns. London: Sage Publications Inc. http://dx.doi.org/10.4135/9781....
 
46.
Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
47.
Rosiek, K. (2015). Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce na przykładzie gospodarowania wodami. Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1 (38), s. 63-76. http://dx.doi.org//10.18778/14....
 
48.
Sarowski, Ł. (2017). Od Internetu WEB 0.1 do Internetu WEB 0.4-ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci. Rozprawy Społeczne, nr 1 (11), s. 32-39. https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
49.
Serwis Rzeczpospolitej Polskiej. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/srodowi.... [dostęp 1 kwietnia 2019].
 
50.
Stern, P. C. (2012). Psychology: Fear and hope in climate messages. Nature Climate Change, nr 2 (8), s. 572–573. http://doi.org/10.1038/nclimat....
 
51.
Stoddart, M.C.J., MacDonald, L. (2011). Keep it Wild, Keep it Local: Comparing News Media and the Internet as Sites for Environmental Movement Activism for Jumbo Pass, British Columbia. The Canadian Journal of Sociology, nr 36 (4), s. 313-335.
 
52.
Strumińska-Kutra, M., Koładkiewicz, I. (2012). Studium przypadku, W: D. Jemilaniak (red.), Metody Jakościowe. Metody i narzędzia (s. 1-37). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
53.
Sullivan, J., Xie, L. (2009). Environmental activism, social networks and the internet. The China Quarterly, nr 198 (1), s. 422-432. https://doi.org/10.1017/S03057....
 
54.
Szostek, M. (2012). Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, W: A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie (s. 243-261). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
55.
Tannenbaum, M. B., Hepler, J., Zimmerman, R. S., Saul, L., Jacobs, S., Wilson, K., Albarracin, D. (2015). Appealing to fear: A meta-analysis of fear appeal effectiveness and theories. Psychological Bulletin, nr 141 (6), s. 1178–1204. http://doi.org/10.1037/a003972....
 
56.
Turban, E., King, D., Lee, K., Liang, T. P., Turban, D. (2015). Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective. London: Springer Texts in Business and Economics.
 
57.
Thurlow, C. (2001). The Internet and language, W: Concise Encyclopedia of Sociolinguistics (s. 287-289), London: Pergamon.
 
58.
Williams, K. C., Page, R. A., Petrosky, A. R. (2014). Green Sustainability and New Social Media, Journal of Strategic Innovation & Sustainability, nr 9 (1/2), s. 11-33.
 
59.
Wimmer, R. D., Dominick, J. R. (2008). Mass media. Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
60.
Wolf, M. (2018). Value creation through strategic social media use in HR management. Doctoral thesis. Birkbeck: University of London.
 
61.
Yin, R. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top