PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowania muzeów w Polsce podczas pandemii Covid 19 w 2020 roku w kontekście roli muzeów w tworzeniu tożsamości kulturowej oraz zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-02-2021
 
 
Data akceptacji: 01-04-2021
 
 
Data publikacji: 31-05-2021
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Lipski   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):97–112
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule przedstawiono zagrożenia dla funkcjonowania muzeów w Polsce podczas pandemii Covid 19 w 2020 roku w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w tworzeniu tożsamości kulturowej. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 11 muzeów z dwóch województw: mazowieckiego oraz lubelskiego. Dane w badaniach pozyskano za pomocą wywiadu eksperckiego z merytorycznym przedstawicielem muzeum oraz informacji publikowanych na oficjalnych stronach internetowych muzeów. Wyniki: Wyniki badań wykazały, że największym zagrożeniem dla funkcjonowania muzeów podczas pandemii w zakresie tworzenia tożsamości kulturowej jest ograniczony bezpośredni dostęp do zbiorów dla zwiedzających. Wykazano również, że przeprowadzanie restauracji zabytków oraz proces konserwacji zbiorów przebiegał prawidłowo i w rezultacie nie stanowiło to zagrożenia dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Wnioski: Uzyskane wyniki badania dały ogólny obraz zagrożeń, jakie mogą dotyczyć kształtowania tożsamości narodowej podczas ograniczenia lub braku dostępu do dóbr kulturowych, mających znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego.
 
REFERENCJE (22)
1.
Czaja J. (2007). Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego, (w:) Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, (red.) Jałoszyński K., Wiśniewski B., Wojtuszek T. Bielsko Biała. s. 169.
 
2.
Czyżewski K. Fogler J. Gałązka A., Hausner J., Machnowska-Góra A., Niezabitowski M., Komar M., Łysak P. Opatowicz A., Piaskowski R., Purchla J., Ronduda Ł., Sanetra-Szeliga J., Szlendak T., Szymańska A., Świątkowska B. (2020). Raport kultura, Pierwsza do zamknięcia, ostania do otwarcia. Kultura w czasie pandemii Covid 19. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. s. 22-36.
 
3.
Grodzki P. Przestępczość w polskich muzeach, s. 25-29. http://cennebezcenne.pl/wp-con..., dostępność: 30.10.2020.
 
4.
Gutowska K. (2003). Niechciane dobra kultury: chronić czy niszczyć? (w:) Gutowska K. (red.), Dziedzictwo kulturowe – konteksty odpowiedzialności, Warszawa, s. 97-123.
 
5.
Kitler W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie – uwarunkowania – system, Warszawa: Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej. s. 53.
 
6.
Kocewiak S. (2018). Strategia bezpieczeństwa a zapobieganie przestępczości w muzeach (w:) Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum. Warszawa: Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. s. 31 -46.
 
7.
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Paryż, dnia 17 października 2003 r. https://www.infor.pl/akt-prawn..., dostęp: 27.01.2020.
 
8.
Małachowicz E., (2007), Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław. s. 16.
 
9.
Michalski M. (2009). Pandemia – Zagrożenie o zasięgu światowym (w:) Wiedza Obronna nr 3, (red)., Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Warszawa. s. 21.
 
10.
Wyszkowska I., Jędrysiak T. (2017). Turystyka muzealna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. s. 74.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemii (Dz.U. 2020 poz. 433), art. 5 ust. 1 pkt.1 lit. c; pkt. 2.
 
12.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792).
 
13.
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758).
 
14.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1972), art. 1 pkt. 1 lit. e.
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2091), art. 12,13.
 
16.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987), art. 1; art. 2; art. 5, ust. 1-3.
 
17.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239, t.j. z późn. zm.), art. 46 ust. 4.
 
18.
 
19.
 
20.
 
21.
 
22.
 
eISSN:2657-9332