PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
KULTUROWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA POLSKIEGO – WYZWANIA I ZAGROŻENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Kośmider   

Tomasz Kośmider, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: t.kosmider@aon.edu.pl, tel. (22) 68 13 150
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):28-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nowy kosmopolityczny styl życia powoduje, że ulegają poważnemu osłabieniu takie wartości, jak patriotyzm, tradycje niepodległościowe i oręża polskiego, czy wartości chrześcijańskie, tworzące fundament euroatlantyckiego świata. W tak zarysowanej perspektywie najbardziej prawdopodobne zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego Polski najbliższych lat dotyczyć będą narastającego kryzysu tożsamości narodowej, internalizacji zagrożeń o charakterze społecznym, zależności kulturowej, a nawet ograniczenia suwerenności państwa. Groźne wydają się zjawiska i procesy społeczne, mogące przyczynić się do spowolnienia lub zahamowania procesu demokratyzacji państwa i budowania społeczeństwa obywatelskiego, spowolnienia rozwoju cywilizacyjnego, czy zaburzeń w procesie reprodukcji społecznej. Wymusza to konieczność zachowania równowagi między wewnętrznym rozwojem, zbudowanym w oparciu o rodzime wartości, a ochroną przed niepożądanymi wpływami i jednoczesną internalizacją elementów wzbogacających kulturowo.
 
REFERENCJE (26)
1.
Aleksandrowicz T.R. (2011), Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem, Oficyna Wydawnicza Difin, Warszawa.
 
2.
Bauman Z. (1994), Kryzys państwa narodowego we współczesnej Europie, Przegląd Zachodni, nr 4, Instytut Zachodni w Poznaniu.
 
3.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
4.
Buksiński T. (2001), Moderność, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
5.
Czaja J. (2003), Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 
6.
Czaja J. (2008), Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 
7.
Czaja J. (2011), Ochrona kultury narodowej, w: R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.
 
8.
Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Oficyna Wydawnicza Difin, Warszawa.
 
9.
Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 
10.
Jemioło T. (2001), Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej, nr 3, Warszawa.
 
11.
Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 
12.
Kołakowski L. (1995), O tożsamości narodowej, w: E.W. Bockenforde, K. Michalski, S. Amsterdamski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
13.
Krzysztofek K., Szczepański M.S., Ziemilski A. (1993), Kultura a modernizacja społeczna, Instytut Kultury, Warszawa.
 
14.
Krzysztofek K. (2002), Kulturowa ścieżka globalizacji, w: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
15.
Kubiak H. (2003), Tożsamość kultury i integracja europejska, w: R. Rybiński (red.) Kultura polska w zintegrowanej Europie – szanse czy zagrożenia?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
16.
Kuźniar R. (2001), Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000, Warszawa.
 
17.
Loranty K. (2007), Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Identyfikacja zagrożeń, praca badawcza AON, Warszawa.
 
18.
Malinga J. (2002), Globalizacja. Między zagubioną a odzyskaną tożsamością, w: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
19.
Michałowska G. (1997), Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, w: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Fundacja Studiów Międzynarodowych Scholar, Warszawa.
 
20.
Pruszyński J. (2001), Dziedzictwo kultury polskiej, jego straty i ochrona prawna, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 
21.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, (2007) Warszawa.
 
22.
Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, (2009) Warszawa.
 
23.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 przyjęta przez Radę Ministrów 9 IV 2013 r.
 
24.
Waluch K. (2004), Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 
25.
Wnuk-Lipiński E. (2004), Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków.
 
26.
Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych Scholar, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top