PL EN
SHORT COMMUNICATION
Aid and support given to immigrants in Poland
 
More details
Hide details
1
Zakład Edukacji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
 
 
Submission date: 2019-10-14
 
 
Final revision date: 2020-03-03
 
 
Acceptance date: 2020-03-13
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Aneta Sylwia Baranowska   

Zakład Edukacji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Teatralna 25, 66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):63-81
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of this study is to explore the professional and non-professional assistance and support provided to foreigners before and after emigrating to Poland. Material and methods: The qualitative analysis was conducted on a group of 21 immigrants who had resided in Poland for at least 5 years. 8 women and 13 men took part in the study, representing a total of 14 nationalities. The research method chosen for the study was the biographical method, while the technique employed was the biographical narrative interview. Results: The interviewed immigrants assigned the most value to informal support received from persons with migration experiences. Conclusions: Over time, the role of the social capital decreases and the role of the human capital increases for a migrant who resides in a foreign country, which means that when faced with difficulties, the migrants try to cope on their own, without the help of others, drawing on previous experience.
 
REFERENCES (32)
1.
Baranowska, A. (2017). Biograficzny wymiar migracji. Pomoc i wsparcie społeczne imigrantów w Polsce. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M. Piorunek na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.
 
2.
Barwińska-Małajowicz, A. (2012). Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci migracyjnych, Gospodarka Narodowa, 7-8, s. 117-141.
 
3.
Becelewska, D. (2005). Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
4.
Castles, S., Miller, M. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.
 
5.
Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
6.
Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: PWN.
 
7.
Grzymała-Kozłowska, A., Łodziński, S. (2008), Wstęp. W: A. Grzymała-Kozłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki (s. 9-11). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
8.
Janeta, M. (2011). Migranci a społeczność przyjmująca. Uwarunkowania strategii akulturacyjnych a kontakty ze społecznością przyjmującą, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2, s. 235-249.
 
9.
Biłas, M., Kobyłecki, R. (2001). Czynniki wpływające na integrację imigrantów z kulturą przyjmującą. W: H. Malewska-Peyre (red.), Swojskość i obcość. O akulturacji imigrantów w Polsce (s. 34-45). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
10.
Fiałkowska, K. (2015). Wybrane ruchy uchodźcze do Europy i w Europie po 1945 roku, Biuletyn Migracyjny, 53, s. 3-4.
 
11.
Gembala, A. (2005). Kilka refleksji na temat współczesnego rozumienia zjawiska migracji. W: W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala (red.), Śladami współczesnego migranta… w Niemczech (s.68-78). Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Beranrdinum”.
 
12.
Kacprzak, L. (2008). Interpretacje migracji – szanse i zagrożenia. W: L. Kacprzak, J. Knopek (red.), Procesy migracyjne. Teoria, ewolucja i współczesność (s.44-57). Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica.
 
13.
Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
14.
Kawula, S. (2004). Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
15.
Kubicki, P. (2009). Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polakami. Szanse i bariery dla integracji społecznej. W: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy (s.132-148). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
16.
Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin.
 
17.
Kucharska, J. (2012). Problemy psychiczne w grupach mniejszości etnicznych i narodowych, Psychiatria Polska, 3, s. 451-459.
 
18.
Łotocki, Ł. (2010). Integracja i dyskryminacja – od zagadnień teoretycznych do wyników badań. W: W. Klaus (red.), Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce (s.13-39). Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych.
 
19.
Niedźwiedzki, D. (2010). Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
20.
Okólski, M. (2004). Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
21.
Olczak, E. (2006). Różnice kulturowe w funkcjonowaniu człowieka. W: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A. Paszkowska Rogacz (red.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe (s. 23-38). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
22.
Osipowicz, D. (2002). Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek, Seria: Prace Migracyjne, 46, s. 1-71.
 
23.
Putman, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
24.
Rosenthal, G. (2012). Badania biograficzne. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii: antologia tekstów (s.279-307). Warszawa: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 
25.
Scheffer, P. (2010). Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 
26.
Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne: sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s.11-28). Warszawa: PWN.
 
27.
World Migration Report 2018, https://www.iom.int/wmr/world-... [dostęp: 10/04/2019].
 
28.
Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2018 roku, Urząd ds. Cudzoziemców, Warszawa 2018.
 
29.
 
30.
Wallas, M. (2010). Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, s. 85-117.
 
31.
Więckiewicz, M. (2012). Blog w perspektywie genologii multimedialnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
32.
Włodarek, J., Ziółkowski, M. (1990). Metoda biograficzna w socjologii. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top