PL EN
ORIGINAL ARTICLE
COOPERATION BETWEEN THERAPISTS AND PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-21
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):23-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article will discuss the issue of the cooperation between therapists and parents of children with special educational needs. The development of children with special educational needs depends on a number of factors that go beyond their own characteristics, capabilities or motivations. It is important to obtain professional help as early as possible, which involves not only the child but the whole family. It ought to be borne in mind that family plays a very important role in the revalidation of a person with a disability. This is why, an agreement between parents and specialists is so important.
 
REFERENCES (15)
1.
Bogdanowicz M. (1996), Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Psychologia Wychowawcza, nr 1, s. 13-22.
 
2.
Dykcik W. (2003), Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań s. 13-67.
 
3.
Gajdzica Z. (2003), Specjalne potrzeby edukacyjne, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 869 – 871.
 
4.
Izdebska I. (2000), Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 
5.
Kargulowa A. (2005), Poradnictwo, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 690.
 
6.
Kawula S. (1996), Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1 s. 6 -7.
 
7.
Kielin J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. GWP, Gdańsk.
 
8.
Kobosko J. (1999), Stawanie się rodzicem dziecka głuchego to proces, W: J. Kobosko (red.), Moje dziecko nie słyszy. Stowarzyszenie Osób Niesłyszących i Słabosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa, s. 20, 19-22.
 
9.
Kornas-Biela D. (2001), Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów, W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 459-478.
 
10.
Kornas-Biela D. (1988), Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 1988, s.66-68.
 
11.
Kottler J.A. (2003), Skuteczny terapeuta. GWP, Gdańsk.
 
12.
Pisula E. (2012), Rodzice dzieci z autyzmem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, W: Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie. PWN, Warszawa, s. 18-19.
 
14.
Wołosiuk B. (2008), Poradnictwo psychopedagogiczne a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych, W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wydaw. ZAPOL, Szczecin, s.731-738.
 
15.
Wołosiuk B. (2011), Pomoc rodzinie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnoprawnych. Wydawnictwo Arson, Kraków, s. 51-61.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top