PL EN
FOSTER FAMILY AS A FORM OF DYSFUNCTIONAL FAMILY’ SUPPORT
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska   

Marzena Ruszkowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: r-ska.marzena@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):5-12
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A child deprived of opportunity to grow in a family environment is exposed to numerous abnormalities and disorders. Natural dysfunctional family generates various forms of orphanhood and the necessity to look for a foster family. Among foster families those related to a child dominate. Orphans who lost both parents constitute only a small percentage of wards adopted by foster families. Among abandoned children social orphans prevail, mainly those who grew in the families where problem of alcoholism concerned one or both parents. Regularly, children from incapable of handling life families become orphans - often as the result of unemployment, poverty, illness, mental illness, lack of education, and elementary psychological-pedagogical knowledge, as well as the inability to organize a daily life.
 
REFERENCES (11)
1.
Andrzejewski M. (1999), Prawna ochrona rodziny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
2.
Andrzejewski M. (2001), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych. Komentarz do rozporządzenia. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, nr 4, s. 29-44.
 
3.
Badora S. (2005), Rodzina zastępcza, W: J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
4.
Badora S. (1998), Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zastępczej, WSP, Częstochowa.
 
5.
Kusio U. (1998), Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, UMCS, Lublin.
 
6.
Kuźma J. (1996), Koncepcje zmian w systemie opieki nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi, W: Z. Brańka, J. Kuźma (red.), Stan i koncepcje rozwoju opieki i wychowania w Polsce, WSP, Kraków.
 
7.
Raport Fundacji Prawo Europejskie (2008), „Eurosieroctwo 2008”, Studium Prawa Europejskiego, Warszawa.
 
8.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 października 2004 r., Dz. U 2004, Nr 233, poz. 2344.
 
9.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007 r., Dz. U 2007, Nr 201, poz. 1456.
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych, Dz. U. 2000, Nr 83, poz. 939.
 
11.
Ustawa o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011, Dz. U. z 2011 r., Nr 194, poz. 887.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top