PL EN
REVIEW ARTICLE
COUNSELLING – VARIOUS WAYS OF FINDING SOLUTIONS IN DIFFICULT SITUATIONS
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Monika Wojtkowiak   

Monika Wojtkowiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, mwojtkowiak@ujk.edu.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):38-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an attempt to indicate new forms of helping actions within advisory service. The emphasis is on the dialogic advisory service and its use in contemporary actions supporting the individual in challenging situations. The needs and restrictions of individuals looking for help are highlighted; however, new forms of work, which may be the answer to the rising need for help in various matters (strengthening the individual, solving conflicts, searching for new resources) have been indicated.
 
REFERENCES (19)
1.
Bilska, E. (2012). Poszukiwanie pomocy-trudny proces decyzyjny. W: K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki (red.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności (s.182-192). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
2.
Cantelmi, T., Grifo, G. (2003). Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu. Kraków: Wydawnictwo „Bratni Zew”.
 
3.
Czerniawska, O. (1977). Poradnictwo, jako wzmacnianie środowiska wychowawczego. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 
4.
Ćwikła, L. (2012). Efektywność działań w procesie coachingowym. Między deklaracją a gotowością do zmiany W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 49-68). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
5.
Drabik-Podgórna, W. (2015). Doradca coach czy „architekt życia”? O nowych obszarach i kompetencjach w obszarze profesjonalnej pomocy. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, (s.95-110). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
6.
Gąsior, K. (2016). Terapia rodzin i poradnictwo rodzinne. W: K. Gąsior (red.), Budowanie mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (s. 16-19). Kielce: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO.
 
7.
http://www. poradnictwo psychologiczne.pl.
 
9.
Kozielska, J., Skowrońska-Pućka, A. (2015). Coaching – czym jest a czym nie jest? W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, (s.37-48.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
10.
Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Impuls.
 
11.
Mugatroyd, S. (2000). Poradnictwo i pomoc. Poznań: Wydawnictwo: Zysk i S-ka.
 
12.
Palmisano, B. (2017). PLISSIT Model: Introducing Sexual Health in Clinical Care, dokument dostępny w wersji cyfrowej pod adresem: https://www.psychiatryadvisor.....
 
13.
Piasecka, A. (2015). Poradnictwo wolontariackie w biegu życia- założenia formalno-merytoryczne. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (s.11-130). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
14.
Plichta P., Pyżalski J. (2013). Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Łódź: RCPS w Łodzi. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p....
 
15.
Savickas, M.L. (2015). Life-Desing Counseling Manual, 2015, Pobrano z: http://www.vocopher.com/LifeDe....
 
16.
Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Daurte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Jornal of Vocational Behavior, 75(3), 8-12.
 
17.
Skałbania, B, (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Impuls.
 
18.
Skowroński, D., Waszyńska, K. (2015). Poradnictwo on line, jako alternatywna forma pomocy psychopedagogicznej i terapeutycznej. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 81-94). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
19.
Smól, K. (2009). Poradnictwo telefoniczne na przykładzie fundacji Itaka. W: D. Zielińska-Pękał (red.), Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców (s. 60-67). Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top