PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PORADNICTWO – RÓŻNORODNE DROGI POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ W SYTUACJACH TRUDNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Monika Wojtkowiak   

Monika Wojtkowiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, mwojtkowiak@ujk.edu.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):38-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi próbę wskazania nowych form działań pomocowych mieszczących się w obszarze poradnictwa. Szczególną uwagę poświęcono poradnictwu dialogowemu i jego zastosowaniu we współczesnych działaniach wspierających jednostkę w sytuacjach trudnych. Skoncentrowano się przy tym na potrzebach i ograniczeniach osób poszukujących pomocy, ale wskazano także nowe formy pracy, które mogą być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na pomoc w różnych zakresach (wzmacniania jednostki, rozwiązywania konfliktów, poszukiwania własnych zasobów).
 
REFERENCJE (19)
1.
Bilska, E. (2012). Poszukiwanie pomocy-trudny proces decyzyjny. W: K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki (red.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności (s.182-192). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
2.
Cantelmi, T., Grifo, G. (2003). Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu. Kraków: Wydawnictwo „Bratni Zew”.
 
3.
Czerniawska, O. (1977). Poradnictwo, jako wzmacnianie środowiska wychowawczego. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 
4.
Ćwikła, L. (2012). Efektywność działań w procesie coachingowym. Między deklaracją a gotowością do zmiany W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 49-68). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
5.
Drabik-Podgórna, W. (2015). Doradca coach czy „architekt życia”? O nowych obszarach i kompetencjach w obszarze profesjonalnej pomocy. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, (s.95-110). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
6.
Gąsior, K. (2016). Terapia rodzin i poradnictwo rodzinne. W: K. Gąsior (red.), Budowanie mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (s. 16-19). Kielce: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO.
 
7.
http://www. poradnictwo psychologiczne.pl.
 
9.
Kozielska, J., Skowrońska-Pućka, A. (2015). Coaching – czym jest a czym nie jest? W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, (s.37-48.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
10.
Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Impuls.
 
11.
Mugatroyd, S. (2000). Poradnictwo i pomoc. Poznań: Wydawnictwo: Zysk i S-ka.
 
12.
Palmisano, B. (2017). PLISSIT Model: Introducing Sexual Health in Clinical Care, dokument dostępny w wersji cyfrowej pod adresem: https://www.psychiatryadvisor.....
 
13.
Piasecka, A. (2015). Poradnictwo wolontariackie w biegu życia- założenia formalno-merytoryczne. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (s.11-130). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
14.
Plichta P., Pyżalski J. (2013). Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Łódź: RCPS w Łodzi. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p....
 
15.
Savickas, M.L. (2015). Life-Desing Counseling Manual, 2015, Pobrano z: http://www.vocopher.com/LifeDe....
 
16.
Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Daurte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Jornal of Vocational Behavior, 75(3), 8-12.
 
17.
Skałbania, B, (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Impuls.
 
18.
Skowroński, D., Waszyńska, K. (2015). Poradnictwo on line, jako alternatywna forma pomocy psychopedagogicznej i terapeutycznej. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 81-94). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
19.
Smól, K. (2009). Poradnictwo telefoniczne na przykładzie fundacji Itaka. W: D. Zielińska-Pękał (red.), Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców (s. 60-67). Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top