PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STUDENTÓW W KONTEKŚCIE WYBORU KIERUNKU STUDIÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel.: 83 3449900
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):59-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Wybór kierunku studiów przez kandydata można analizować w odniesieniu do jego statusu ekonomicznego. Celem artykułu było zbadanie wpływu sytuacji społeczno-ekonomicznej studenta na wybór kierunku studiów. Materiał i metody: Ankietą objęto 514 studentów pierwszego roku PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wyniki: W wyniku analiz stwierdzono, iż najkorzystniejszą sytuację materialną posiadali studenci kierunku ratownictwo medyczne, najmniej korzystną zaś na filologii, specjalność filologia rosyjska. U blisko 70,0% badanych oboje rodzice pracują i osiągają stałe dochody. Średni poziom dochodu netto na jedną osobę wyniósł 810,00 zł. Gospodarstwo domowe studenta liczyło średnio 3,9 osoby. Wnioski: Student PSW posiada dochody na 1 osobę w gospodarstwie domowym na poziomie do 1000 zł (blisko o 30% niższe niż przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2015 r. – GUS, 2016 w Polsce), z 3-4 osobami w gospodarstwie domowym, w którym oboje rodziców są aktywni zawodowo, głównie jako zatrudnieni u kogoś.
 
REFERENCJE (20)
1.
Chłoń-Domińczak, A. (2015). Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
2.
Diwan, V., Minj, C., Chhari, N., De Costa, A. (2013). Indian medical students in public and private sector medical schools: are motivations and career aspirations different? – studies from Madhya Pradesh. BMC Med Educ., 13, 127. Pobrane z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3851318. https://doi.org/10.1186/1472-6....
 
3.
Exposé Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka podczas Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.11.1997 r. Pobrane z: www.sztuki.awardspace.info/serwis/exjbp.html.
 
4.
Gasparski, W. (2004). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 
5.
GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa. Pobrane z: www.stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../1/sytuacja_gospodarstw_domowych_w_2015.pdf.
 
6.
Heim, R. (1996). Problemsituation Studienbeginn. Ausgewählte Motive und Einstellungen von Studienanfängern und hochschuldidaktische Folgerungen für die sportwissenschaftliche Lehre. Sportunterricht, 45(2), 52–59.
 
7.
Jakubowska, U. (2004). The evaluation of the state and democracy as predictors of poles’ adjustment to the new political system. W: T. Maruszewski (red.), Adaptacja do zmian (s. 239–252). Kolokwia Psychologiczne, t. 12, Warszawa: IP PAN.
 
8.
Kosiba, G., Madejski, E., Jaworski, J. (2014). Motywy wyboru zawodu a pełnienie roli nauczyciela. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 67(3), 75–87.
 
9.
Kucharski, A., Ligocka, M. (2012). Maturzyści o motywach i źródłach poszukiwania informacji dotyczących studiów. Opuscula Sociologica, 1, 45–57.
 
10.
Kusurkar, R. A., Ten Cate, Th J., van Asperen, M., Croiset, G. (2011). Motivation as an independent and a dependent variable in medical education: A review of the literature. Med Teach, 33(5), e242–e262. https://doi.org/10.3109/014215....
 
11.
Mandrosz, J. (2002). Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych. W: K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej (s. 164–186). Poznań: Zysk i S-ka.
 
12.
Michałowska, D. A. (2013). Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 
13.
Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa (1998). Raport dla UNESCO. Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa. Pobrane z: www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf.
 
14.
Pemmer, G. (2009). Berufswahl Sportlehrer. Wien: Diplomarbeit.
 
15.
Piecuch, A., Makowska, J., Sarnocińska, J., Kozłowska-Wojciechowska, M. (2013). Socjalizacja studentów farmacji WUM do roli zawodowej aptekarza. Farm Pol., 69(3), 154–158.
 
16.
Polcyn-Radomska, M. A. (2014). Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Kwartalnik Naukowy, 1(17), 216–233.
 
17.
Smoleń, E. (2014). Motywy wyboru kierunku studiów pielęgniarstwo w opinii studentów. Pielęgniarstwo XXI wieku, 3(48), 31–36.
 
18.
Stewart, F. H., Shields, W. C., Hwang, A. C. (2016). A prescription for real security [editorial]. Contraception, 70, 179–181. https://doi.org/10.1016/j.cont....
 
19.
Wasielewski, K. (2012). Zmiany poziomu aspiracji edukacyjnych młodzieży jako efekt adaptacji do nowych warunków społeczno-ekonomicznych. W: M. Zahorska, Zawirowania systemu edukacji. Z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych (s. 72–84). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
20.
Wróżyńska, H. (2007). Rola i znaczenie wykształcenia w świadomości dorosłego człowieka w opinii studentów. Homines Hominibus, 1(3), 23–36.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top