PL EN
ROLA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W AKTYWACJI STRATEGII UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH. CZĘŚĆ III. CECHY OSOBOWOŚCI: PRZEGLĄD BADAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):135–154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku nie ma wątpliwości co do faktu, że nie istnieje jedna, uniwersalna metoda nauczania/uczenia się języków obcych czy zestaw technik, jakie mogłyby zagwarantować każdemu uczącemu się pewność sukcesu w tym złożonym przedsięwzięciu. Każdy uczeń jest inny i dlatego realizacja nawet najlepiej skonstruowanego programu nauczania wymaga uwzględnienia całego spektrum czynników, jakie kryją się pod pojęciem różnic indywidualnych. Oprócz czynnika wieku, który determinuje etapy rozwoju kognitywnego, językowego, społecznego i emocjonalnego człowieka, istotnymi zmiennymi indywidualnymi wydają się także style poznawcze i cechy osobowości uczącego się oraz preferowane przez niego strategie uczenia się i użycia języka. W serii trzech artykułów Autorka dokonuje przeglądu badań związków, jakie mogą zachodzić pomiędzy zmiennymi kognitywnymi i afektywnymi a wyborem przez uczącego się strategii uczenia się oraz przedstawia ich implikacje dla nauczania/uczenia się języków obcych z włączeniem realizacji idei treningu strategii.
 
REFERENCJE (50)
1.
Aida Y. (1994), Examination of Horwitz, Horwitz and Cope’s construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. Modern Language Journal, 78, s.155-168.
 
2.
Arnold J. (red.). (1999), Affect in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge.
 
3.
Arnold J., Brown H.D. (1999), A map of the terrain. W: J. Arnold (red.), Affect in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge, s. 1-24.
 
4.
Bailey K.M. (1983), Competitiveness and anxiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies. W: Seliger H.W., Long M.H. (red.). Classroom Oriented Research in Second Language Acquisition. Newbury House, Rowley, MA, s. 67-102.
 
5.
Beebe L.M. (1983), Risk-taking and the language learner. W: Seliger H.W., Long M.H. (red.). Classroom-oriented Research in Second Language Acquisition. Newbury House, Rowley, MA, s. 39-66.
 
6.
Brown H.D. (2000), Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education, Longman, White Plains, NY.
 
7.
Chesterfield R., Chesterfield K.B. (1985), Natural order in children’s use of second language learning strategies. Applied Linguistics 6, s. 45-59.
 
8.
Cook V. (1996), Second Language Learning and Language Teaching. Edward Arnold, London.
 
9.
Dakowska M. (2005), Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Damasio A. (1994), Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain. Avon: New York.
 
11.
Dąbrowska M. (2007), Strategies of Foreign Language Learning and Use: the Educational Value of Strategy Training in Teaching English to Adult Learners. Niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej. Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski.
 
12.
De Andres V. (1999), Self-esteem in the classroom or the metamorphosis of butterflies. W: J. Arnold (red.), Affect in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge, s. 87-102.
 
13.
Dornyei Z. (2005), The Psychology of the Language Learner. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey.
 
14.
Ehrman M. (1996), Understanding Second Language Learning Difficulties. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 
15.
Ehrman M. (1999), Ego boundaries and tolerance of ambiguity in second language learning. W: J. Arnold (red.), Affect in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge, s. 68-86.
 
16.
Ehrman M., Oxford R. L. (1989), Effects of sex differences, career choice, and psychological type on adult language learning strategies. The Modern Language Journal, 73(1), s. 1-13.
 
17.
Ehrman, M., Oxford R. L. (1990a), Adult language learning styles and strategies in an intensive training setting. Modern Language Journal 74(3), s. 311-327.
 
18.
Ehrman M., Oxford R. L. (1990b), Effects of sex differences, career choice, and psychological type on adults’ language learning strategies. Modern Language Journal 73, s. 1-13.
 
19.
Ehrman M., Oxford R. L. (1995), Cognition plus: Correlates of adult language proficiency. Modern Language Journal 79, s. 67-89.
 
20.
Ehrman M., Leaver, B.L, Oxford R. L. (2003), A brief overview of individual differences in second language learning. System, 31, s. 313-330.
 
21.
Ellis R. (1994), The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford.
 
22.
Ely C. (1986), An analysis of discomfort, risktaking, sociability, and motivation in the L2 classroom. Language Learning, 36(1), s. 1-25.
 
23.
Fontana D. (1981), Psychology for Teachers. (2nd ed.). The British Psychological Society, Leicester.
 
24.
Gardner R.C., MacIntyre P.D. (1993), On the measurement of affective variables in second language learning. Language Learning, 43(2), s. 157-194.
 
25.
Horwitz E.K., Horwitz M., Cope J. (1986), Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, s. 125-132.
 
26.
Komorowska H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
27.
Krashen S. (1981), Second Language Acquisition and Second Language Learning. Pergamon Press, Oxford / New York.
 
28.
Krashen S. (1985), The Input Hypothesis: Issues and Implications. Longman, London.
 
29.
MacIntyre P.D., Gardner R.C. (1989), Anxiety and second language learning: towards a theoretical clarification. Language Learning, 39(2), s. 251-275.
 
30.
MacIntyre P.D., Gardner R.C. (1991), Language anxiety: Its relationship to other anxieties and to processing in native and second languages. Language Learning, 41, s. 513-534.
 
31.
Naiman N., Frohlich M., Stern, H.H., Todesco A. (1996), The Good Language Learner. Modern Languages in Practice: 4. Multilingual Matters. The Ontario Institute for Studies in Education.
 
32.
Oxford R.L. (1992), Who are your students? A synthesis of foreign and second language research on individual differences with implications for instructional practice. TESL Canada Journal, 9, s. 30-49.
 
33.
Oxford R.L. (1999), Anxiety and the language learner: New insights. S: J. Arnold, (red.), Affect in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge, s. 58-67.
 
34.
Oxford R.L. (2002), Language Learning Strategies in a Nutshell: Update and ESL Suggestions. W: Richards, J.C. and Renandya W.A. (red.) Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, s. 124-132.
 
35.
Oxford R.L., Ehrman M. (1993), Second language research on individual differences. Annual Review of Applied Linguistics 13, s. 188-205.
 
36.
Oxford R.L., Ehrman M. (1995), Adults’ Language Learning Strategies in an Intensive Foreign Language Programme in the United States. System 23(3), s. 359-386.
 
37.
Price M.L. (1991), The subjective experience of foreign language anxiety interviews with highanxious students. W: E.K. Horwitz and D.J. Young (eds.). Language Anxiety: from Theory and Research to Classroom Implications. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, s. 101-108.
 
38.
Rubin J. (1987). Learner strategies: Theoretical assumptions, research, history, and typology. W:Wenden A.L. and Rubin J. (red.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, s. 15-30.
 
39.
Scovel T. (1978), The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety research. Language Learning, 28, s. 129-142.
 
40.
Seifert K. (1983), Educational Psychology. Houghton Mifflin Company.
 
41.
Si Quing C. (1990), A study of communication strategies in interlanguage production by Chinese EFL learners. Language Learning 40(2), s. 155-187.
 
42.
Skehan P. (1989), Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold, London.
 
43.
Stevick E.W. (1999), Affect in learning and memory: from alchemy to chemistry. W: J. Arnold (red.), Affect in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge, s. 43-57.
 
44.
Strong M. (1983), Social styles and second language acquisition of Spanish-speaking kindergartners. TESOL Quarterly 17, s. 241-258.
 
45.
Tudor I. (1997), Learner-centredness as Language Education. Cambridge University Press, Cambridge.
 
46.
Wenden A.L. (1987a), Conceptual Background and Utility. W: Wenden A. L., Rubin J. (red.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, s. 3-13.
 
47.
Wenden A.L. (1987b), How to Be a Successful Language Learner: Insights and Prescriptions from L2 Learners. W: Wenden A.L., Rubin J. (red.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, s.103-117.
 
48.
Wenden A.L. (1998), Metacognitive Knowledge and Language Learning. Applied Linguistics 19(4), s. 515-537.
 
49.
Wenden, A.L., J. Rubin J. (red.), (1987), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge.
 
50.
Young D.J. (1991), Creating a low-anxiety classroom environment: What does language anxiety research suggest? Modern Language Journal, 75(4), s. 426-438.
 
eISSN:2657-9332