PL EN
ORIGINAL ARTICLE
EDUCATIONAL VALUE OF WORK IN ENCYCLICAL LABOREM EXERCENS
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Beata Jakimiuk   

Beata Jakimiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: bjakimiuk@kul.pl, tel.: 81 454 53 19
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):29-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Performing work is connected with development of knowledge and skills, social and personal competences and forming character, which leads to self-education of the person performing it. The target of this study is showing educational dimension of work based on encyclical Laborem Exercens by John Paul II as well as drawing attention to the work-related values, connected with work as development area of a person and their humanity. Therefore education and self-education -related issues will be presented in this study, concerning preparation for work, values associated with it and insights into work-related sources of forming a person’s subjectivity. The study is of theoretical character and presents deliberations based on the pope’s encyclical and literature on education, values, forming subjectivity and work pedagogy.
 
REFERENCES (32)
1.
Bartnik Cz. (1991), Praca jako wartość humanistyczna. [nakł. autora], Lublin.
 
2.
Brezinka W. (2007), Wychowywać dzisiaj: zarys problematyki. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
3.
Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. T.1. Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Lublin – Kielce.
 
4.
Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Dziewiecki M. (1998), Wychowanie ku wartościom. Cz. 1-3. Wychowawca, nr 9, s. 4-6; nr 10, s. 20-21, nr 11, s. 12-13.
 
6.
Gałkowski J. W. (2012), Człowiek, praca, wartości. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
7.
Gurycka A. (1979), Struktura i dynamika procesu wychowawczego. PWN, Warszawa.
 
8.
Jan Paweł II (1986), Laborem exercens, W: J. Gałkowski (red.), Laborem exercens. Tekst i komentarze. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 7-54.
 
9.
Jan Paweł II (1994), List do rodzin GRATISSIMAM SANE. Z okazji Roku Rodziny 1994, http://www.opoka.org.pl/biblio... (dostęp: 30.04.2015).
 
10.
Jan Paweł II (1997), Przemówienie do młodzieży w Poznaniu, Poznań 03.06.1997, W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. IX. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Część I. Polska. Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 697-701.
 
11.
Jan Paweł II (2007), Praca jest dobrem człowieka. Przemówienie w ośrodku „Willson Training Centre”, Hobart, 27.11.1986, W: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom XIII. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Azja, Afryka, Australia i Oceania. Wydawnictwo M, Kraków, s. 1010-1013.
 
12.
Kofta M. (1989), Orientacja podmiotowa: zarys modelu. W: A. Gurycka (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży, T. 1. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 35-64.
 
13.
Kołodziejska D. (2001), Kształtowanie poczucia podmiotowości. Edukacja i Dialog, nr 2, s. 8-11.
 
14.
Kunowski S. (2004), Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 
15.
Kwiatkowski S. M. (2007), Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, W: S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 13-22.
 
16.
Lipiec J. (1997), Wolność i podmiotowość człowieka. FALL, Kraków.
 
17.
Łobocki M. (1993), Pedagogika wobec wartości, W: B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, s. 125-135.
 
18.
Nowacki T. (2004), Leksykon pedagogiki pracy. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 
19.
Pielkowa J. A. (1996), Wychowanie jako wartość, W: J. Żebrowski (red.) Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 51-58.
 
20.
Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
21.
Skrzypniak R. (2001), Transmisja międzypokoleniowa wartości wychowawczych w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XIII. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 149-160.
 
22.
Solak A. (2011), Człowiek jako podmiot pracy w Laborem Exercens Jana Pawła II. Forum Pedagogiczne, nr 1, s. 73-80.
 
23.
Sośnicki K. (1964), Istota i cele wychowania. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 
24.
Sośnicki K. (1967), Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 
25.
Szabała H. (1997), Gorzki smak wolności, W: H. Szabała (red.), Deklinacje wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 12-25.
 
26.
Tischner J. (2002), Polski kształt dialogu. Znak, Kraków.
 
27.
Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz.
 
28.
Wiatrowski Z. (2012), Początki, rozwój i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce. Cz. I. Relacja i refleksja okolicznościowa z okazji 40-lecia Pedagogiki Pracy. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2 (77), s. 7-13.
 
29.
Wielecki K. (2003), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
30.
Wojtyła K. (1969), Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.
 
31.
Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
32.
Woroniecki J. (1986), Katolicka etyka wychowawcza. T. 1. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top