ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Aksjologiczne wsparcie kompetencji zawodowych promotora zdrowia przez nauczanie Jana Pawła II na temat istoty zdrowia duchowego człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
2
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
3
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Pańczuk   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 01-04-2020
Data ostatniej rewizji: 04-05-2020
Data akceptacji: 04-05-2020
Data publikacji: 16-10-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):128–137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Celem pracy było ukazanie fundamentalnej wartości i potrzeby obecności duchowego wymiaru zdrowia człowieka w kompetencjach poznawczych i praktycznych promotora zdrowia z uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II ukazującego aksjologiczny wymiar sfery duchowej osoby. Należy podkreślić, że brak duchowego wymiaru w złożoności i integralności działań na rzecz zdrowia człowieka posiada znamiona redukcjonizmu zamiast spójnego scalania. Standardy edukacyjne ukazane w działaniach podjętych w Polsce, Europie i skali globalnej dla poprawy jakości kształcenia kadr promocji zdrowia nie wymagają kształcenia kompetencji zawodowych ukazujących i wyjaśniających transcendentny wymiar zdrowia, który dzięki sumieniu, mocą Ducha Świętego przenika wszystkie sfery zdrowia minimalizując błędne działania człowieka. Potrzebna jest samodzielna mobilizacja promotora zdrowia do pozyskania prawdziwych i wartościowych zasobów mądrości z nauczania Jana Pawła II ukazującego szacunek należny godności osoby i wartość zdrowia duchowego w dobru jakim jest zdrowie. Materiał i metody: a Wyniki: a Wnioski: a
 
REFERENCJE (23)
1.
Cianciara, D. (2010). Zarys współczesnej promocji zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
2.
Chmielewski, M. (2013). Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji. Lublin: Wyd. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości.
 
3.
Demel, M. (1980). Pedagogika zdrowia. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.
 
4.
Dz.U. 2015 poz. 1916. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.....
 
5.
Jan Paweł II (1986). Katechezy Jana Pawła II. Człowiek – obraz Boży – istotą duchowo-cielesną. Pobrane z: http://www.apostol.pl/janpawel....
 
6.
Jan Paweł II (1989). Encyklika Dominum et Vivificantem. O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Rzym.
 
7.
Jan Paweł II (1995). Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Wydawnictwo Kai Katolicka Agencja Informacyjna Dokumenty.
 
8.
Jan Paweł II (2000). Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2000 pt. Kontemplujmy przykład Jezusa – Boskiego Samarytanina. L’Osservatore Romano n. 9/10 (216)/1999, s. 22. Pobrane z: https://deon.pl/kosciol/serwis....
 
9.
Jan Paweł II (2002). W leczeniu nie zapominajcie o duchowych potrzebach człowieka. 23 III 2002 - Spotkanie Ojca Świętego z lekarzami. Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
10.
Jan Paweł II (2004). W służbie życiu ludzkiemu. Przesłanie Jana Pawła II do członków Papieskiej Akademii "Pro Vita". Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
11.
Jan Paweł II (2005). W obronie życia i zdrowia każdej osoby ludzkiej. Przesłanie do członków Papieskiej Akademii „Pro-Vita”. L’Osservatore Romano N. 6(274) /2005, S. 34-35. Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
12.
Karski, J.B. (2009). Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 
13.
Kluz, M. (2018). Sens ludzkiego życia i zdrowia - w duchu chrześcijańskiego personalizmu. Tarnowskie Studia Teologiczne, 37, nr 1-2, s. 281-297.
 
14.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (kod 229102). Pobrane z: psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/b....
 
15.
Molesztak, A. (2010). Duchowy wymiar zdrowia człowieka. W: M. Kuchcińska, E. Kościńska (red.), Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej (s. 109-129). Bydgoszcz: Repozytorium UKW.
 
16.
Nagórny, J., Jeżyna, K. (2005). Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Radom: Wyd. Polwen.
 
17.
Powołanie Papieskiej Akademii Pro Vita. (1991). Pobrane z: https://papiez.wiara.pl/doc/18....
 
18.
Rolheiser, R. (2006). W poszukiwaniu duchowości XXI wieku. Kraków: Wyd. SALWATOR.
 
19.
Słońska, Z.A. (2016). Promocja zdrowia i jej rola w zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu. Postępy Nauk Medycznych, 5, s. 350-355.
 
20.
Sokół-Jedlińska, J. (2006). Duchowość na co dzień. Warszawa: Wyd. W.A.B.
 
21.
Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
22.
Woynarowska, B. (2017). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
23.
Woynarowska, B. (2019). Profesjonalizacja promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Działania w Europie, skali globalnej i w Polsce. Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Pobrane z: www.keizp.pan.pl/images/storie....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081