PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
MOTYWY PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W CZASIE WOLNYM PRZEZ STUDENTÓW TRENUJĄCYCH I NIETRENUJĄCYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2
Wydział Turystyki i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Stępień   

Ewa Stępień, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: fitt@o2.pl, tel.: 502 366 083
Data publikacji: 18-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):64–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem naszych badań była analiza porównawcza dotycząca aktywności fizycznej w czasie wolnym i motywów jej podejmowania przez studentów trenujących i nietrenujących Materiał i metody: Badaniami objęto studentów dwóch bialskich uczelni – Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filii w Białej Podlaskiej. Ogółem przebadano 130 osób: 65 sportowców i 65 nieuprawiających sportu wyczynowo Wyniki: Na podstawie analizy wyników badań można wywnioskować, iż wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych dotyczące spędzania czasu wolnego oraz ich uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wnioski: Studenci uprawiający sport wyczynowo większą uwagę przywiązują do rekreacji ruchowej i są dwukrotnie bardziej aktywni fizycznie w czasie wolnym od studentów, którzy sportu nie uprawiają. Motywami różnicującymi podejmowanie aktywności fizycznej przez badanych są: kształtowanie charakteru, zdobycie nowych umiejętności, względy towarzyskie, kariera sportowa oraz poprawa zdrowia – wymienia większość sportowców. Studenci uprawiający sport wyczynowo dostrzegają znacznie więcej korzyści zdrowotnych, jakie daje regularna aktywność fizyczna.
 
REFERENCJE (28)
1.
Al. Sudani, A.A., Budzyńska, K. (2014). Aktywność fizyczna studentek- motywy podejmowania i zachowania antyzdrowotne, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 5, 10-13.
 
2.
Baj-Korpak, J., Korpak, F., Sudoł G. (2014). Physical activity of students of University of Physical Education in Krakow and the Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. Antropomotoryka, 66(24), 59-68. https://doi.org/10.5604/173106....
 
3.
Bauman, A., Bull, F., Chey, T., et al. (2009). The IPS Group: The International Prevalence Study on Phisical Activity: results from 20 countries, Int. J. Behar. Nutr. Phys. Act., 6(1), 2. https://doi.org/10.1186/1479-5....
 
4.
Bergier, B., Stępień, E., Niźnikowska, E., Bergier, J. (2014). Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn studiujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20 (2), 166-170. https://doi.org/10.5604/208345....
 
5.
Biernat, E. (2011). Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
6.
Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C. (2012). Social determinants of health and well-being among young people. Health behavior in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey (Health policy for children and adolescents No. 6). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 129-132.
 
7.
Czaplicki, Z. (2008). Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4, 25 – 31.
 
8.
Drygas, W. (2006). Czy siedzący tryb życia nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego? Medycyna Sportowa, 22(2), 111-116.
 
9.
Figaj, D., Poczta, J. (2016). Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit, Journal of Education, Health and Sport;6(6), 95-106.
 
10.
Kantoma, M., Tammelin, T.H., Taanola, A.M. (2008). Emotional and Behavioral Problems In Relation to Physical Activity in Youth, Medicine and Science In Sports and Exercise, 40(10), 1749-1756. https://doi.org/10.1249/mss.0b....
 
11.
Kaźmierczak, U., Radzimińska, A., Dzierżanowski, M., Bułatowicz, I., Strojek, K., Srokowski G., i in. (2015). Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. Journal of Education, Health and Sport.; 5(1), 56-68.
 
12.
Kiełbasiewicz – Drozdowska, I., Siwiński, W. (2001). Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe). Poznań: AWF.
 
13.
Kijo, P. (2010). Aktywność fizyczna wśród studentów kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych, W: Z. Barabasz, E. Zadarko (red.), Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą (s. 157-180). Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
 
14.
Klarin, M., Pororoković, A., Sacic, S.S., Arnaudova, V. (2012). Some characteristics of social interactions among adolescents in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia. J Psychol Res Behav Manag, 5, 163-172. https://doi.org/10.2147/prbm.s....
 
15.
Kościuczuk, J., Krajewska-Kułak, E., Okurowska-Zawada, B. (2016). Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1), 51-58. https://doi.org/10.5604/208345....
 
16.
Łaszek, M., Nowacka, E., Gawron-Skarbek, A., Szatko, F. (2011). Negative behavior patterns of students. Part II. Physical activity and eating habits. Probl Hig Epidemiol, 92(3), 461- 465.
 
17.
Markiewicz-Górka, I., Korneluk, J., Pirogowicz, I. (2011). Aktywność fizyczna oraz wiedza studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat jej roli w profilaktyce chorób – badania ankietowe. Family Medicine & Primary Care Review, 13, 436–439.
 
18.
Ministerstwo Sportu i Turystyki (2015). Badanie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa w 2015 r. – analiza wyników. Pobrane z: http://www.msport.gov.pl/badan....
 
19.
Mynarski, W., Rozpara, M., Królikowska, B., Puciato, D., Graczykowska, B. (2012). Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej. Opole: Politechnika Opolska.
 
20.
Novak, D., Doubova, S.V., Kawachi, I. (2016). Social capital and physical activity among Croatian high school students. Public Health, 135, 48-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.pu....
 
21.
Prusik, K., Zaporozhanov, V., Görner, K. (2009). Stan aktywności fizycznej w stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Problemy Wychowania Fizycznego i Sportu, 12, 229-233.
 
22.
Rothon, C., Goodwin, L. (2012). Family social support, community «social capital» and adolescents’ mental health and educational outcomes: a longitudinal study in England. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 47, 697-709. https://doi.org/10.1007/s00127....
 
23.
Soguksu, K. (2011). Physical activity level between Polish and Turkish university students (IPAQ). In: B. Bergier (Ed.), Physical activity in health and disease (s.19-28). Biała Podlaska: Pope Paul II State School of Higer Education in Biała Podlaska.
 
24.
Sokołowski, M., Bronowicki, S., Kaiser, A. (2008). Nowoczesne formy aktywności fizycznej, W: E. Szczepanowska, M. Sokołowski (red.), Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia (s.257-270). Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania.
 
25.
Stępień, E., Bergier, B., Niźnikowska, E., Bergier, J. (2015). Selected factors differentiating the forms of physical activity taken up or expected by the students of PSW in Biała Podlaska. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 10 (2), 87-94.
 
26.
Wang, Z., Byrne, N.M., Kenardy, J.A., Hills, A. (2005). Influences of ethnicity and socio-economic status on the body dissatisfaction and eating behaviour of Australian children and adolescents. Eat Behav. 6, 23-33. https://doi.org/10.1016/j.eatb....
 
27.
Wojciechowski, L., Bergier, M. (2016). Physical activity of the Biała Podlaska prison staff and its conditioning factors, Health Problems of Civilization, 10(3), 47-56 https://doi.org/10.5114/hpc.20....
 
28.
Zaleski, R, Niewęgłowski, T. (2006). Aktywność ruchowa studentów Trójmiasta zdeterminowana płcią. Ann UMCS Sect D,. 60(Suppl. 16), 424–427.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081