PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Nauczanie przedmiotowo-językowe i podejście komunikacyjne jako koncepcje progowe w kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych w klasach I-III
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Eliza Gładkowska   

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prawocheńskiego 13, 10-447, Olsztyn, Polska
Data nadesłania: 02-03-2020
Data ostatniej rewizji: 23-08-2020
Data akceptacji: 03-09-2020
Data publikacji: 10-12-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):76–87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Działania, mające przeciwdziałać niedoborom nauczycieli języków obcych we wczesnej edukacji, łączą się z wyzwaniami dotyczącymi kształcenia przyszłych nauczycieli. Celem artykułu jest przedstawienie nauczania przedmiotowo-językowego oraz podejścia komunikacyjnego jako koncepcji progowych. Zarysowano tu także perspektywy wynikające z transformacyjnego potencjału tych zagadnień. Materiał i metody: Teoria liminalności Arnolda van Gennepa i charakterystyka koncepcji progowych Jana H. F. Meyera i Raya Landa. Wyniki: Wobec faktycznej praktyki pedagogicznej oraz wyzwań, które niosą ze sobą wciąż uaktualniane wymogi kwalifikujące nauczyciela do nauki języków obcych, myślenie o podejściu komunikacyjnym i integracji obszarów edukacyjnych w kategoriach koncepcji progowych wzmacnia przebieg przygotowania metodycznego szczególnie przyszłych nauczycieli języków obcych nie będących absolwentami studiów filologicznych lub lingwistycznych. Wnioski: Konkretne rozwiązania metodyczne możliwe do zastosowania w przygotowaniu nauczycieli wczesnego nauczania języków obcych wymagają wnikliwej analizy i badań jakościowych. Wskazania metodyczne dotyczące koncepcji progowych wczesnego nauczania języków obcych na studiach ogólnopedagogicznych pomogą studentom połączyć w całość kluczowe zalecenia z zakresu glottodydaktyki z ich oddziaływaniem dydaktyczno-wychowawczym.
 
REFERENCJE (17)
1.
Badecka-Kuzikowska, M. (2008). Siedem grzewchów głównych nauczycieli języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 
2.
Białek, M. (2015). Podejście komunikacyjne i zakres jego realizacji w nauczaniu języków obcych. Lingwistyka Stosowana (14), 17-29.Hattie, J. (2009). Visible Learning. New York: Routledge.
 
3.
Influences and effect sizes related to student achievement. Diagram:www.visiblelearning.com, dostęp: 14.10.2019.
 
4.
Jaros, I. (2014). Program innowacyjny. Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Pobrane z: http://english-academy.edu.pl/..., dostęp: 1.10.2019.
 
5.
Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2012. Key Data on Teaching Languages at School in Europe. (2012). (Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. http://czytelnia.frse.org.pl/m..., dostęp: 7.07.2019.
 
6.
Komorowska, H. (2003). Metodyka Nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 
7.
Meyer, J. H. F., Land, R. (2003). Threshold concepts and troublesome knowledge (1): linkages to ways of thinking and practising within the disciplines. W: C. Rust (red.), Improving student learning theory and practice—10 years on (s. 412–424). Oxford: OCSLD.
 
8.
Meyer, J. H. F., Land, R. (2005). Threshold concepts and troublesome knowledge (2): Epistemological considerations and a conceptual framework for teaching and learning. Higher Education (49), 373-388.
 
9.
Pamula, M. (2002). Wczesne nauczanie języków obcych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019., poz. 1450).
 
11.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., dostęp: 5.07.2019.
 
13.
Scheffler, P. (2013). Gramatyczne dryle tłumaczeniowe na nauczaniu języka angielskiego. Pobrane z http://jows.pl/content/gramaty..., dostęp: 15.10.2019.
 
14.
Tokarska-Bakir, J. (2006) Przemiany. W: A. van Gennep, Obrzędy Przejścia. (s.7-24). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
15.
Turner, V. (1969). The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine Publishing Company.
 
16.
Van Gennep, A. (2006). Obrzędy Przejścia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
17.
Wieczór, E. (2014). Proces nabywania przez dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych. Studia Dydaktyczne (26), 341-359.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081