PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Skuteczność projektu dydaktycznego „Między szkołą wyższą a etatem”
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data nadesłania: 19-08-2020
Data ostatniej rewizji: 06-04-2021
Data akceptacji: 12-04-2021
Data publikacji: 31-08-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):55–69
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem jest określenie skuteczności działań dydaktycznych zrealizowanych w ramach projektu dydaktycznego. Przeprowadzone badania wskazują na znaczną poprawę wskaźnika poziomu kompetencji u wszystkich uczestników. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły bilanse kompetencji w formie testów, którym zostali poddani studenci w ramach oceny ex ante, a następnie w ramach oceny ex post, z wykorzystaniem statystycznej analizy testów kompetencji. Wyniki: Wyniki miar tendencji centralnej oraz rozproszenia wskazują na wysoką skuteczność realizowanych działań. Średnio poziom wskaźnika kompetencji wzrastał ponad dwukrotnie, a czasami trzykrotnie. Wnioski: Standardowy program studiów warto wzbogacać o dodatkowe szkolenia i warsztaty. Zarówno tradycyjne formy szkolenia, jak i te bardziej innowacyjne przyniosły bardzo dobre rezultaty w wygenerowaniu nowych lub poprawie już występujących kompetencji, co potem skutkuje większą szansą na znalezienie zatrudnienia.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bobancu, S. (2005). Creativitate Si inventica. Brasov: Universitatea „ Transilvania” din Brasov.
 
2.
Bourdeau, L. (2000). Praxiology as the science of functions. W: V. Alexandre, W. W. Gasparski (red.), The roots of praxiology. French action theory from Bourdeau and Espinas to present days (s. 21-43). New Brunswick–London: Transaction Publishers.
 
3.
Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: a model for effective performance. London: Wiley.
 
4.
Bukłacha, E. (2012). Sukces, skuteczność I efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy 113, s. 24-35.
 
5.
Cutt, J., Murray, V. (2003). Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations. London-New York: Routledge.
 
6.
Drapińska, A. (2013). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
7.
Drucker, P. (1963). Managing for Business Effectiveness. Harvard Business Review, Vol. 41, No. 3, pp. 53-60.
 
8.
Gilbert, D. R., Stoner, J. A. F., Freeman, E. R. (2011). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
 
10.
Jakubowska, A., Rosa, A. (2011). Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. W: J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania (s. 29-44). Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa.
 
11.
Klincewicz, K. (red.). (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 
12.
Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 
13.
Lisiecki, M. (2003). Metody oceny współczesnych organizacji. Ekonomika i organizacja współczesnych przedsiębiorstw, nr 6, s.14-25.
 
14.
Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.
 
15.
Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2007). Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 747, s. 52.
 
16.
Niculescu, A., Iovanas, R. (2012). Research of the Effectiveness and Efficiency in Quality Management. Brasov: International Conference of Scientific Paper AFASES.
 
17.
Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
18.
Pyra, M. (2020). Oddziaływanie państwowych wyższych szkół zawodowych na rozwój lokalny w regionie lubelskim. Monografie i rozprawy nr 10. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JP II.
 
19.
Słowiński, B. (2008). Podstawy sprawnego działania. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
20.
Sułkowski, M., Wolniak, R. (2013). Przegląd stosowanych metod oceny skuteczności i efektywności organizacji zorientowanych na ciągłe doskonalenie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 67, s. 63-74.
 
21.
von Mises, L. (1996). Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii. Prakseologia 3-4. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 
22.
Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
 
23.
Zimny, A. (2017). Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno – gospodarczego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081