PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Społeczny wymiar zdrowia osób uzależnionych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Julia Dziukiewicz   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Grażyńskiego 53, 40-126, Katowice, Polska
Data nadesłania: 08-04-2020
Data ostatniej rewizji: 22-07-2021
Data akceptacji: 26-07-2021
Data publikacji: 12-01-2022
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):110–130
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Choroba we wszystkich swoich przejawach i stadiach ma specyficzne aspekty społeczne. Nie inaczej jest w przypadku uzależnienia, z którym nieodłącznie wiążą się narastające problemy w wielu obszarach życia. Celem pracy była ocena zdrowia społecznego osób uzależnionych, mierzona zakresem i rodzajem ich aktywności społecznej, subiektywną percepcją wsparcia oraz jakością życia zawodowego i relacji interpersonalnych. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) oraz pewnych zachowań (seksu i hazardu). Przebadano łącznie 237 osób – pacjentów poradni odwykowych. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki: Z badań wynika, że zachowania nałogowe są przyczyną mniejszej aktywności społecznej oraz niewywiązywania się z pełnionych ról i zadań. Różne formy uzależnienia prowadzą też do nieprawidłowości w kontaktach społecznych oraz spadku wydajności pracy i jej jakości. Wnioski: Przeprowadzone analizy teoretyczne i empiryczne udowadniają, że wszelkiego rodzaju uzależnienia – zarówno substancjalne, jak i behawioralne – prócz problemów psychofizycznych, generują także poważne szkody natury społecznej.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bielewicz, A. (1986). Problemy alkoholowe w stosunkach międzyludzkich. W: I. Wald (red.), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne (s. 142–149). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
2.
Bulska J. (2017). Znaczenie systemów społecznych wspierających zdrowie i samopoczucie współczesnego człowieka. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 112, 61–70.
 
3.
Bulska J. (2018). Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych i kształtowaniu samopoczucia człowieka. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 123, 51–59.
 
4.
Chlebio-Abed, D. (2010). Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu. Przegląd wybranych strategii i programów. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
5.
Chmielewska, A. (2020). Trudności i perspektywy zmiany wśród osób uzależnionych od narkotyków przed i po leczeniu odwykowym. Praca Socjalna, 3(35), 24–41.
 
6.
Cierpiałkowska, L. (2010). Efekty krótkotrwałego i długotrwałego działania alkoholu na organizm człowieka. W: L. Cierpiałkowska, M. Ziarko (red.), Psychologia uzależnień – alkoholizm (s. 19–59). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
7.
Dziukiewicz J. (2018). Wychodzenie z uzależnienia. W poszukiwaniu czynników determinujących powrót do zdrowia. Chowanna, 2, 177–199.
 
8.
Dziukiewicz, J. (2017). Alkoholizm i nadużywanie alkoholu: powszechny problem społeczny i zdrowotny XXI wieku. W: K. Pujer (red.), Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych: konteksty i wyzwania (s. 17–26). Wrocław: Exante.
 
9.
Glińska, J., Zasada, J., Brosowska, B., Lewandowska, M. (2010). Czynniki demograficzne a formy otrzymanego wsparcia u osób uzależnionych od alkoholu. Problemy Pielęgniarstwa, 18 (3), 279–284.
 
10.
Juszczyk, S. (2005). Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania.
 
11.
Klingemann, J., Moskalewicz, J. (2017). Potrzeby pacjentów polskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Perspektywa pacjentów oraz terapeutów. Alkoholizm i Narkomania, 30 (4), 249–278.
 
12.
Kirenko, J., Byra, S. (2011). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
13.
Kowal, R. (2010). Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz – realizatorzy zadań pracy socjalnej. W: M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym (s. 139–145). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
14.
Lindenmeyer, J. (2007). Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
15.
Maszke, A. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
16.
Morawski, J. (1986). Problemy związane z alkoholem w miejscu pracy. W: I. Wald (red.), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne (s. 130–141). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
17.
Niewiadomska, I., Brzezińska, M., Lelonek, B. (2005). Hazard. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
18.
Niewiadomska, I., Chwaszcz, J, Kołodziej, B., Śpila, B. (2005). Seks. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
19.
Niewiadomska, I., Sikorska-Głodowicz, M. (2004). Alkohol. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
20.
Niewiadomska, I., Stanisławczyk, P. (2004). Narkotyki. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
21.
Poprawa R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s. 103-141). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
22.
Rostowska, T. (2009). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
23.
Ryszkowski, A., Wojciechowska, A., Kopański, Z., Brukwicka, I., Lishchynskyy, Y., Mazurek, M. (2015). Funkcjonowanie w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu. Journalof Clinical Healthcare, 1, 7-13.
 
24.
Sęk, H., Cieślak, R. (2012). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 18–21). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Słowik-Gabryelska, A. (2006). Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
26.
Syrek, E. (2000). Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
27.
Tobiasz-Adamczyk, B. (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
28.
Ukalisz, A. (2013). Sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym.Resocjalizacja Polska, 5, 241-253.
 
29.
Wiatrowski, Z. (2008). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
30.
Wiśniewsa, D. (2017). Sukces w wymiarze jednostkowym i jako efekt współpracy z innymi, czyli o potrzebie wsparcia społecznego. W: W. Żłobicki, M. Humeniuk, I. Paszenda (red.), Sukces jako zjawisko edukacyjne, tom. I (s. 286-297). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
31.
Włodarczyk, E. (2018). Społeczne konsekwencje problemu alkoholowego w Polsce. Pedagogika Społeczna, 2 (68), 241-258.
 
32.
Zajęcka, B. (2015). Readaptacja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po zakończonym leczeniu stacjonarnym. Prace Naukowe Akademi i im. Jana Długosza w Częstochowie, 24, 387-399.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081