ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
TERAPIA MATEK WYCHOWUJĄCYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Białas   

Wydział Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska
Data nadesłania: 28-03-2020
Data ostatniej rewizji: 27-04-2020
Data akceptacji: 04-05-2020
Data publikacji: 16-10-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):1–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Celem opracowania jest wskazanie na zagrożenie permanentnym stresem jaki odczuwają matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Odczuwany przez matki stres wpływa negatywnie na ich kondycję fizyczną i psychiczną, niszcząc także ich relacje społeczne. Dlatego też matkom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną należna jest terapia. Z całego spektrum propozycji wydaje się, że terapia koncentrująca się na ich wymiarze duchowym (noetycznym) jest najlepszym rozwiązaniem, stanowiącym filar postępowania terapeutycznego. Artykuł jest eksplikacją tej tezy. Materiał i metody: Przegląd literatury Wyniki: Artykuł przeglądowy Wnioski: Przesłanki, które uzasadniają zastosowanie duchowej (noetycznej) terapii dedykowanej matkom dzieci z niepełnoprawnością intelektualną, dowodzą, że zmiana optyki patrzenia na swoje niepełnoprawne intelektualnie dzieci, zapanowanie nad lękami, oraz zyskanie świadomości samych siebie, wraz z odkryciem sensu swojego życia, przyczynia się do poprawy jakości ich życia.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bargiel Z. (1997), Stres problem otwarty. Wyd. UMK, Toruń.
 
2.
Białas M. (2011), Niepełnosprawność osób w perspektywie metafizycznej. W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnosprawnych., Wyd. Arson, Kraków, s. 65-72.
 
3.
Chudy W. (1988), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 105-122.
 
4.
Chudy W. (2008), Wartości i świat ludzki. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Wyd. KUL, Lublin, s. 19-34.
 
5.
Frankl E. V. (1978), Nieuświadomiony Bóg. Pax, Warszawa.
 
6.
Frankl E. V. (2011), Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holocaustu. Wyd. Czarna Owca, Warszawa.
 
7.
Gawęcka M. (2011), Niepełnosprawność dziecka witalizacją rodziny. Perspektywa dialektyki współuzależnienia. W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. Wyd. ARSON, Kraków, s. 13-23.
 
8.
Jarema M. (2016), Depresja w praktyce lekarza rodzinnego. Wyd. Termedia, Poznań.
 
9.
Kałuży A. (2005), Sytuacje graniczne, epizody nuklearne oraz kryzysy jako zjawiska w procesie rozwoju, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”, nr 5, Uniwersytet Białostocki, Białystok, s. 113-129.
 
10.
Kuczyńska S. (2003), O stresie i sposobach radzenia sobie z nim, „Niebieska Linia”, nr 5/2003, Warszawa, s. 7-15.
 
11.
Lis-Turlejska M. (2002), Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Wyd. „Żak”, Warszawa.
 
12.
Łosiak W. (2007), Natura Stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej. Wyd. UJ, Kraków.
 
13.
Mamcarz P., Popielski K. (2008), Trauma egzystencjalna – próba konceptualizacji. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Wyd. KUL, Lublin, s. 383-413.
 
14.
Popielski K. (1994), Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia., RW KUL, Lublin.
 
15.
Selye H. (1978), Stres okiełznany. PIW, Warszawa.
 
16.
Tomaszewski T. (1985), Psychologia. PWN, Warszawa.
 
17.
Wiśniewska J. (2013), Komplementarność logoterapeutycznego modelu wychowania Viktora Emila Frankla we współczesnej pedagogice. Perspektywa. „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, nr 1 (22), Legnica, s. 186-202.
 
18.
Wolicki M. (2007), Logoterapeutyczna koncepcja wychowania. Wydawnictwo Diecezjalne, Stalowa Wola-Sandomierz.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081