PL EN
ROLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KSZTAŁTOWANIU POSTAW PROZDROWOTNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):101–111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
„Ruch - obok mowy - jest najpowszechniej i najwszechstronniej wykorzystywanym środkiem w kontakcie człowieka z otaczającym światem” (Osiński 2003, s. 9). Towarzyszy ludzkości od zarania dziejów i jest nieodzownym aspektem aktywności ruchowej człowieka, przejawiającej się we wszystkich czynnościach dnia codziennego. W dobie XXI wieku, z niepokojem obserwuje się malejący udział społeczeństwa w kulturze fizycznej, będący następstwem udogodnień cywilizacji. Stopniowa redukcja aktywności ruchowej człowieka, przyczynia się do obniżenia jego wydolności fizycznej, co w konsekwencji prowadzi do wystąpienia licznych chorób i dolegliwości. Szansą na przeciwdziałanie negatywnym skutkom tego procesu, jest troska o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, co przejawia się między innymi w kształtowaniu pozytywnej postawy wobec ciała i chęci bycia zdrowym (postawa prozdrowotna), a także w przygotowaniu młodych ludzi do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. To odpowiedzialne zadanie, spoczywa głównie na rodzicach, którzy jako pierwsi wychowawcy mają możliwość wczesnego oddziaływania zdrowotnego na swoją pociechę już od momentu narodzin. Poprzez działanie przykładem osobistym powinni wdrażać do całożyciowej troski o zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną. Ważną rolę w procesie edukacji zdrowotnej odgrywają również nauczyciele wychowania fizycznego, którzy w swojej pracy dysponują bardzo cennym środkiem w postaci ćwiczeń ruchowych – ułatwiających adaptację organizmu do zmieniających się warunków środowiska oraz stanowiących szansę pełniejszego wykorzystania potencjału, z jakim dziecko przychodzi na świat (Osiński 2003). W prezentowanej pracy ukazano znaczenie roli opiekunów, jaką spełniają w szerzeniu promocji zdrowia wśród młodych ludzi, a tym samym całego społeczeństwa.
 
REFERENCJE (28)
1.
Aleksandrowicz J., Duda R. (1989), U progu medycyny jutra. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 
2.
Andersen L.B., Bachl N., Anderssen S., Banzer W., Goethe J.W., Brage S., Brettschmeider W.D., Ekalund U., Fogelholm M., Froberg K., Gil-Antunano N.P., Laris V., Naul R., Oppert J.M, Page A., Reggiani C., Riddoch C., Rutten C., Saltin B., Sardinhal L.B., Tuomilehto J., Van Michelen W., Vass H. (2008), Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej – zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Bruksela.
 
3.
Blair S. N. Brodney S. (1999), Effects of physical inactivity and obesity on morbidity and mortality; current evidence and research issues. Med. Sci. Sports Exerc 31.
 
4.
Booth M. (2000), Assessment of physical activity: an international perspective. Res. Q. Exerc. Sport 71.
 
5.
Cendrowski Z. (2002), Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Stan faktyczny, obiektywne potrzeby, system uczestnictwa. Szczególna rola sportu, jako systemu rywalizacji i współzawodnictwa. „Lider” nr. 141.
 
6.
Chen X., Sekine M., Hamanishi S. m., Wang H., Hayashikawa Y., Yamagami T. i wsp. (2002), The validity of nur sery teachesr report on the physical activity of Young children. J. Epidemiol., 12.
 
7.
Chromiński Z. (2002), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży: założenia metodyczne i organizacyjne wychowania fizycznego i sportu. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 
8.
Craig C. L., Marshall A. L., Sjostorm M., Bauman A. E., Booth M. L., Ainsworth, Pratt M., Ekelund U., Yngve A., Sallis J. F., Oja P. (2003), International Physical Questionnaire: 12-country reliability and validity. Med. Sci. Sport Exerc., 35.
 
9.
Demel M. (1980), Pedagogika zdrowia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
10.
Groffik D., Fromel K., Sigmund E. (2005), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży 9-11 letnich. [w:] Efekty kształcenia i Wychowania w kulturze fizycznej, (red.) W. Mynarski, J. Ślężyński. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.
 
11.
Grzegorczyk J., Mazur E. (2008), Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch wybranych szkół na Podkarpaciu „ Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” nr. 3.
 
12.
Jodkowska M., Tabak I., Oblacińska A. (2006), Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne gimnazjalistów z nadwagą i otyłością w Polsce w 2005 roku. „ Probi Hig Epidemiol” nr. 87.
 
13.
Jurczak A. (2003), Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr. 1.
 
14.
Korpak F., Bergier J. (2011), Aktywność fizyczna uczniów klas drugich I LO w Białej Podlaskie. „ Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr. 1.
 
15.
Kowalska J.E., Uszałowicz M. (2010), Aktywność fizyczna i piramida zdrowia – jako elementy zachowań zdrowotnych uczennic. „ Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr.2.
 
16.
Kozdroń E. (2006), Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim: propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 
17.
Kubica J. (2004), Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia. ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 
18.
Narodowy Program zdrowia 1996-2005. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, (1996).
 
19.
Osiński W. (1996), Zarys teorii wychowania fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 
20.
Osiński W. (2003), Antropomotoryka. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 9.
 
21.
Piątkowska M., Pec K. (2007), Aktywność fizyczna młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr. 8-9.
 
22.
Przewęda R. (2002), Jak się zmienia kondycja fizyczna polskiej młodzieży. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 6 – 7, s. 4 - 9.
 
23.
Salita J. (2003), Aktywność ruchowa w stylu życia 16- latków dziewcząt i chłopców, mieszkańców Żyrardowa i Warszawy. [w:] Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo i żywienie, (red.) W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Szajek – Mucha. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i gastronomii w Poznaniu, Poznań.
 
24.
Stańczyk Z. (1997), Chirurgia i chirurdzy Częstochowy. Volumed, Wrocław.
 
25.
Umiastowska D. (2002), Realizacja treści programowych w zreformowanej szkole – czy jesteśmy do tego przygotowani? (w:) Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej, (red.) M. Bronikowski, R. Muszkieta. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 
26.
Woynarowska B., Kołoło H. (2004), Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków. „ Remedium” nr. 6.
 
27.
Woynarowska B., Mazur J. (2008), Warunki i działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów- opinie dyrektorów szkół. „ Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr. 3.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081