ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZNACZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU STUDENTÓW NA BIAŁORUSI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com, tel.: 83 344 99 11
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):36–41
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Prezentowany artykuł dotyczy znaczenia osób niepełnosprawnych w życiu młodych ludzi. Na wstępie został omówiony problem integracji osób niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na bariery uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zauważono, że osoby niepełnosprawne mogą odgrywać ważną rolę w życiu młodych ludzi. Kontakt z osobą niepełnosprawną często wpływa na hierarchię wartości ludzi pełnosprawnych. Aby zweryfikować tę hipotezę przeprowadzono badania dotyczące znaczenia osób niepełnosprawnych w życiu studentów. Opinie polskiej młodzieży na ten temat są znane (Wołosiuk 2008), więc interesujące było poznanie stanowiska studentów zamieszkujące inne państwo. W związku z tym zwrócono się do studentów Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej w Mińsku, aby wypowiedzieli się na temat niepełnosprawności oraz ich relacji z osobą niepełnosprawną.
 
REFERENCJE (10)
1.
Dykcik W. (2003), Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 65- 79.
 
2.
Jan Paweł II (1983), Przemówienie w Wiedniu 11.9.1983, W: D. Kornas-Biela, Posłannictwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Jana Pawła II. Materiały z Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej.
 
3.
Maciarz A. (1999), Bariery społecznej integracji, W: A. Maciarz (red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 40-50.
 
4.
Mihilewicz S. (2003), Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, W: S. Mihilewicz, Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 340-399.
 
5.
Nowak M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
6.
Olszewska B. (2004), Integracja dzieci i młodzieży szansą na normalizację życia społecznego, W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 107-115.
 
7.
Orłowska M. (2001), Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych. Pedagogika Specjalna, nr 4, s. 208-212.
 
8.
Sowa J. (2003), Integracja osób niepełnosprawnych, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 356-360.
 
9.
Szczepanik R. (2007), Elementy pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
10.
Wołosiuk B. (2008), Wpływ osób niepełnosprawnych na aksjologiczne preferencje studentów, W: Z. Palak (red.), Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 217-224.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081