PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
DOŚWIADCZENIE STAROŚCI W TWÓRCZOŚCI BRONISŁAWY BETLEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Biografistyki Pedagogicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wioleta Zgłobicka-Gierut   

Wioleta Zgłobicka-Gierut, uczestnik studiów doktoranckich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, e-mail: zglobicka@kul.lublin.pl (od 01.04.2018 e-mail: zglobicka@student.kul.lublin.pl), tel.: 81 454 53 42
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):21-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Treść niniejszego artykułu odnosi się do przyjmowanej bądź przejawianej postawy wobec starości m.in. opisanej w wierszach poetki Bronisławy Betlej, okresu starości jako kolejnego etapu w drodze ku wieczności, akceptacji starości, mimo przejawianego przez poetkę ambiwalentnego do niej stosunku. Celem praktycznym niniejszego artykułu, dokonanej w nim analizy wierszy na temat doświadczenia starości w twórczości Betlej, jest promowanie postawy wobec własnej starości oraz upowszechnienie “oblicza” starości, do której zdaniem ks. Adama Bonieckiego “powinniśmy się przygotowywać od dziecka. Ciągle”(Boniecki, 2014, s. 228). Ponadto celem artykuł jest zbudowanie świadomości odbiorcy, że należy permanentnie kształtować młode pokolenie w okazywaniu szacunku, tolerancji oraz akceptacji uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Dlat ego, że ludzie starzy, dzięki doświadczeniu życiowemu, mądrości, wyznawanym wartościom i kultywowaniu tradycji, stanowią ważną część społeczności lokalnej. Starość zaś może okazać się pięknym, pełnym wdzięczności okresem życia, pod warunkiem, że człowiek zostawia za sobą spełnione życie – pełne satysfakcji i godności.
 
REFERENCJE (31)
1.
Betlej, B. (2006). Podróż w głąb człowieka – Tryptyk. Kraków: Pracownia AA Sp. j.
 
2.
Betlej, B. (2009). Lew i Panna. Nowy Sącz: Drukarnia Kwadrat s.c.
 
3.
Betlej, B. (2012). W pogoni za uciekającym życiem. Nowy Sącz: Drukarnia Kwadrat s.c.
 
4.
Boniecki, A. (2014). Ja bym się starości nie czepiał. W: A.A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem (s. 225-235). Sosnowiec: Progres.
 
5.
Bromley, D. B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Czerniawska, O. (1998). Style życia w starości. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej.
 
7.
Czerniawska, O. (2000). Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 
8.
Goldberg, E. (2014). Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje. Warszawa: PWN.
 
9.
Jan Paweł II (1999). List do osób w podeszłym wieku. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 
10.
Kawczyńska-Butrym, Z. (2008). Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Lublin: Makmed.
 
11.
Kaczmarczyk, M., Trafiałek, E. (2007). Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska 1(4), 116-118.
 
12.
Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
13.
Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Nowicka, A. (2006). Starość jako faza życia człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
15.
Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
16.
Orzechowska, G. (2008). Społeczne aspekty starości i starzenia się człowieka. W: G. Orzechowska (red.), Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty (s. 147–156). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
17.
Podlecki, W. F. (2012). Etyczne znaczenie kreatywności ludzi starszych w dziedzinie gospodarczej. W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych (s. 369- 376). Łask: Progres.
 
18.
Steuden, S., Marczuk, M. (2006). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
19.
Steuden, S. (2009). Szczęśliwi po pięćdziesiątce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
20.
Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 
21.
Steuden, S. (2016). Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych. W: M.D. Adamczyk (red.), Starość. Między tradycją a współczesnością (s. 24-38). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
22.
Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
23.
Szarota, Z. (2010). Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
24.
Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewski, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.
 
25.
Szukalski, P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
26.
Wiśniewska-Roszkowska, K. (1986). Nowe życie po sześćdziesiątce. IWZZ, Warszawa.
 
27.
Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
28.
Zych, A.A. (2007). Leksykon gerontologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
29.
Zych, A.A. (2012). Zaklinanie rzeczywistości a blaski i cienie podeszłego wieku. W: A.A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość (s. 11-21). Łask: Spółka OverGroup.
 
30.
Zych, A.A. (2012). Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się. W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość (s. 109-124). Łask: Spółka OverGroup.
 
31.
Zgłobicka-Gierut, W. (2015). W pogoni za uciekającym życiem. Analiza wierszy o starości i cierpieniu napisanych przez poetkę w 2012 roku podczas jej hospitalizacji. W: M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś (red.), Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae (s. 299-310). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top