PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Kategoryzacja pojęcia tożsamości w perspektywie społeczno-kulturowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-07-2021
 
 
Data akceptacji: 21-07-2021
 
 
Data publikacji: 12-01-2022
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Nowicka   

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):10-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Tożsamość jest zagadnieniem poruszanym w różnych dziedzinach naukowych. Jest to zjawisko wielopłaszczyznowe ujmowane z wielu perspektyw. Najogólniejsza definicja tożsamości dotyczy określenia „samego siebie” w rzeczywistości społecznej. Odnosząc się do zjawiska, należy podkreślić dwa charaktery tożsamości: jednostkowy i zbiorowy. Tożsamość jednostkowa rozumiana jest jako zbiór przekonań i sądów aktora społecznego o samym sobie. W przypadku tożsamości zbiorowej definicja odnosi się do zbiorowości lub grupy społecznej dzięki której jednostka umiejscawia się w danym obszarze rzeczywistości społecznej lub jest osadzana w niej przez obserwatora zewnętrznego. Biorąc pod uwagę zróżnicowane aspekty tożsamości, warto określić odmienne punkty widzenia zjawiska. Artykuł ma na celu kategoryzację tożsamości pod względem różnych dziedzin naukowych. Dzięki rozróżnieniu perspektyw tożsamości na podstawie literatury, można będzie zapoznać się ze zróżnicowanym podłożem naukowym, określającym to samo zjawisko. Metoda analityczno-syntetyczna pozwoli ująć całokształt zjawiska w odniesieniu do poszczególnych płaszczyzn. Materiał i metody: metoda analityczno-syntetyczna na podstawie literatury Wyniki: analiza Wnioski: całokształt zjawiska tożsamości z punktu widzenia różnych kategorii naukowych
 
REFERENCJE (32)
1.
Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 
2.
Caruso, I. A. (1953). Psicoanalisi e sintesi dell’esistenza. Torino: Marietti.
 
3.
Cencini, A. (1988). Amerai il Signore Dio Tuo. Psicologia dell’incontro con Dio. Bologna: Edizioni Dehoniane.
 
4.
Dziewiecki, M. (1999). Psychologiczne interpretacje tożsamości człowieka, pobrane z: https://opoka.org. pl/biblioteka/I/IP/tozsamosc_czlowieka.html.
 
5.
Elias, N., Scotson, J. (1965). The Estabilished and the Outsiders. London: Frank Cass.
 
6.
Feldman, S. (2009). Spinoza, Historia filozofii żydowskiej. Kraków 2009.
 
7.
Forrest, P. P. (2010). The Identity of Indiscernibles. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford: Stanford University.
 
8.
Frankl, V.E. (1959). Grundriss der Existenzanalyse und der Logotherapie. Munchen-Berlin: Urban u. Schwarzenberg.
 
9.
Gebstattel, V. (1959). Gedanken zu einer anthropologischen Psychoterapie. Munchen-Berlin: Urban u. Schwarzenberg.
 
10.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 
11.
Goffman, E. (1971). Il comportamento in publico. Torino: Einaudi.
 
12.
Heller, M, Pabjan, T. (2014). Elementy filozofii przyrody. Kraków: Copernicus Center Press.
 
13.
Kapiszewski, A. (1978). Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia. Warszawa: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
 
14.
Krappmann, L. (1978). Soziologische Dimension der Identitat. Stuttgart: Klett-Cotta.
 
15.
Latoszek, M. (1990). Kaszubi-grupa etniczna o statusie autochtonicznym. W: Kaszubi. Monografia socjologiczna. Rzeszów: TNOiK.
 
16.
Malinowski, B. (1937). Kultura jako wyznacznik zachowania się, RPEiS 17(1), 1937, 101-127.
 
17.
Mead, G.H. (1968). Mind, self and socjety. Chicago: University of Chicago Press.
 
18.
Nowaczyk, A. (2003). O dekonstruowaniu pojęcia tożsamości, Principia XXXIV, 2003, 153-167.
 
19.
Ossowski, S. (1946). Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. Łódź: Zakłady graficzne „Książka”.
 
20.
Ossowski, S. (1967). Zagadnienie więzi regionalnej i narodowej na Śląsku Opolskim. Warszawa: PWN.
 
21.
Paleczny,T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne-Oficyna Wydawnicza AFM.
 
22.
Parsons, T. (1951). The social system. Illinois: The Free Press.
 
23.
Piórczyński, J. (2011). Filozofia życia Schellinga. Łódź: Acta Universitatis Lodziensis.
 
24.
Rogers, C.R. (1951). Atheory of therapy, personality, and interpersonal relationship,as developed in the Client-Centered framework. New York: McGraw-Hill.
 
25.
Schelling, F.W.J. (1856-1861). Sämitliche Werke. Sttudgart: JG Cotta.
 
26.
Staszczak, Z. (1987). Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Warszawa-Poznań: PWN.
 
27.
Szyfer, A. (1997). Tożsamość kulturowa: implikacje teoretyczne i metodologiczne, Poznań: Muzeum Historii Polski.
 
28.
Tatarkiewicz, W. (2003a). Historia filozofii. t. 1. Warszawa: PWN.
 
29.
Tatarkiewicz, W. (2003b). Historia filozofii. t. 2. Warszawa: PWN.
 
30.
Turner, J.H. (2019). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
 
31.
Veelken, L. (1978). Eingfuhrung in die Identitatherapie. Stuttgart: Enke.
 
32.
Vitz, P. (1987). Psicologia e culto di Sé: Studio critico. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top