PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
REFLEKSJE NA TEMAT GODNEGO SPOŁECZEŃSTWA, GODNEGO CZŁOWIEKA, GODNEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Garbat   

Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, e-mail: M.Garbat@adm.uz.zgora.pl, tel. 68 32 83 179
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):14-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Godność ludzka od wieków zajmowała ważne miejsce w rozważaniach wielu uznanych osobistości i autorytetów prezentujących różne kategorie nauki, począwszy od filozofii, socjologii, etyki, ekonomii, na teologii skończywszy. Godność jest trudna do zdefiniowania. Posiada ją każdy człowiek, który jest świadomy własnych wartości, jednak nie wywyższa się z tym nad innymi. Potrafi drugiemu wskazać dobra, jakie niesie z sobą życie, darzy szacunkiem innych. Posiada też szacunek dla samego siebie oraz honor i dumę. Godność posiadają również ludzie pozbawieni tych cech ze względu na swoje fizyczne lub intelektualne niepełnosprawności. W artykule przedstawiono refleksje na temat godności rozpatrując ją poprzez pryzmat gospodarki, społeczeństwa oraz człowieka.
 
REFERENCJE (27)
1.
1 List do Koryntian, W: Pismo Święte. Wyd. 2003, Pallotinum, Poznań.
 
2.
Anioł Pański (1981), 29.03.1981.
 
3.
Arystoteles (1992), O duszy, W: Arystoteles, Dzieła wszystkie. t. 3, PWN, Warszawa.
 
4.
Chenoweth L. (1999), Sexual abuse of people with disabilities denied sexuality and abuses of power, W: M. Jones, L.A.B. Marks (red.), Disability, Divers-ability and Legal Change. Kluwer Law International – Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, s. 301-312.
 
5.
de Lubac H. (1969), Ateizm i sens człowieka. (tłum) Olga Scherer. Édition du Dialogue, Paryż.
 
6.
Galbraith J. K. (1997), The Good Society: The Humane Agenda, Astrology Press, Hebrew.
 
7.
Garbat M. (2015), Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. NovaeRes, Gdynia.
 
8.
Jan Paweł II (1992), Przesłanie „Ludzie niepełnosprawni w społeczeństwie”, 21.11.1992.
 
9.
Jan Paweł II (2004a), Przesłanie „Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa”, 5.01.2004.
 
10.
Jan Paweł II (2004b), Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum na temat: „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, nr 2, „L’Osservatore Romano” (pol.), nr 4.
 
11.
Kosewski, M. (1999), Anomia sovietica, W: Gasparski W. (red.), Etyka biznesu gospodarki i zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 63-84.
 
12.
Krąpiec M. A. (1979), Ja – Człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. TH KUL, Lublin.
 
13.
Mazurek J. (2001), Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
14.
Morawski W. (2012), Socjologia ekonomiczna. PWN, Warszawa.
 
15.
Ostrowska A., Sikorka J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. IFiSPAN, Warszawa.
 
16.
Parzych K. (2016), Sprawni i niepełnosprawni. Godność osoby ludzkiej według konstytucji Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”. Opoka, informacja dostępna na stronie internetowej: http://www.opoka.org.pl/biblio... (data dostępu: 25.04.2016).
 
17.
Pierzchalski J. (2016), Godność, Chrześcijański Portal Kierownictwa Duchowego „Przemiana”: http://pierzchalski.ecclesia.o... (data dostępu: 25.04.2016).
 
18.
Powszechna encyklopedia Filozofii (2012), red. E. Podrez, Godność: http://peenef2.republika.pl/cz... [dostęp: 2016-04-25].
 
19.
Radziewicz-Winicki A. (2001), Oblicza zmieniającej się współczesności. Impuls, Kraków.
 
20.
Rioux M.H., Crawdford C., Ticoll M., Bach M. (1997), Uncovering the shape of violence: a research methodology rooted in the experience of people with disabilities, W: C. Barnes, G. Mercer (red.), Doing Disability Research. Disability Press Leeds, s. 190-206.
 
21.
Sobór Watykański II (2002), Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. 7 XII 1965, n. 12, W: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań.
 
22.
Sobsey R. (1994), Vilence and Abuse in the Lives of People with Disabilities. Brookers Publishing, London-Baltimore.
 
23.
Spaemann R. (1993), Czy wszyscy ludzie są osobami? Communio, nr 3, s. 104-106.
 
24.
Stanley N., Manthorpe J., Penhale B. (1999), Institutional Abuse: Perspectives across the Life Course. Routledge, London.
 
25.
Westcott H., Cross M. (1996), This Far and No Fufther: Towards the Ending of the Abuse of Disabled Children. Venture Press, Brimingham.
 
26.
Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II (2014), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom. Hasło: Niepełnosprawność.
 
27.
Zabielski J. (2004), Godność osoby ludzkiej. U podstaw etyki nowego tysiąclecia, W: Z. Sareło (red.), Żyć godnie w zmieniającym się świecie. Ząbki, s. 166-168.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top