PL EN
VALUE ORIENTATIONS IN PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHER-EDUCATORS
 
 
More details
Hide details
1
Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Raisa Prima   

Raisa Prima, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Prosp. Voli 13, 43025 Łuck, Ukraina, e-mail: primar@ukr.net, tel. +380667008344
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):13-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The intention of the author is to highlight the value of some aspects of scientific and organizational support advocated by the axiological orientation in the training of future teachers- educators; a paradigm which presently constitutes a leading educational strategy. Much attention is devoted to the analysis of the paradigm’s theoretical and methodological foundations through the disclosure of the substantive nature of its dominant concepts, i.e. “value”, “axiosphere personality” and “principles of axiological approach”, which are essential in training future teachers-educators. The basis of axiological priorities that support active stimulation in the professional and pedagogical preparation of present teacher-educators is the system of principles: the principle of the value-based orientations in interiorization reflecting the theory of ideas of pedagogical axiology; the principle of humanistic orientation of professional preparation, the value-targeted attitude towards professional activity accumulating the realization of the axiological approach in professional preparation of future teacher-educators; and the principle of interdisciplinarity as the reflection of general pedagogical principles of professional preparation.
 
REFERENCES (10)
1.
Astashova N. (2001), Aksyolohycheskoe obrazovanye sovremennoho uchytelya: metodolohyya, kontseptsyya, modely y tekhnolohyya razvytyya w: Astashova N. (red.), Obshchaya pedahohyka, ystoryya pedahohyky y obrazovanyya, Bryansk.
 
2.
Bondarevskaya E. (1999), Pedahohyka v humanystycheskykh teoryyakh y systemakh vospytanyya, w: Bondarevskaya E, Kul’nevych S. (red.), Uchytel, Rostov n/Donu.
 
3.
Ivchenko A. (2006), Tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy, Folio, Kharkiv.
 
4.
Kryzhko V. (2005), Antolohiya aksiolohichnoyi paradyhmy upravlinnya osvitoyu, Osvita Ukrayiny, Kijew.
 
5.
Ravkyn Z. (1996). Natsyonalnie tsennosty obrazovanyya kak oryentiry razvytyya otechestvennoy pedahohycheskoy aksyolohyy (ydey y polozhenyya k razrabotke kontseptsyy yssledovanyya), W: Z.Y. Ravkyn, V.H. Pryanykova (red), Natsyonalnie tsennosty obrazovanyya: ystoryya y sovremennost: YTOP RAO, Moskwa, pp. 6 –7.
 
6.
Rubynshteyn S. (1976), Chelovek y myr. Problemi obshchey psykholohy, Pedahohyka, Moskwa, pp. 253 –381.
 
7.
Slastenyn V. (2003), Vvedenye v pedahohycheskuyu aksyolohyyu, w: Slastenyn V, Chyzhakova H. (red.), Ucheb. posobye dlya vuzov, Akademyya, Moskwa.
 
8.
Turovskoy Ya. (1996), Problema natsyonalnih tsennostey v obrazovanyy na urovne mezhlychnostnih otnoshenyy, w: Z. Ravkyna (red.), Natsyonalnie tsennosty obrazovanyya: istoriya y sovremennost’, YTOP RAO, Kijew.
 
9.
Vigotskyy L. (1991), Pedahohycheskaya psykholohyya, Pedahohyka, Moskwa.
 
10.
Zahvyazynskyy V. (2005), Praktycheskaya metodolohyya pedahohycheskoho poyska, LehyonHrupp, Tyumen.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top