PL EN
THE TEACHER AND THE STUDENT TO CONTEMPORARY MEDIA REALITY. TOWARDS MEDIA EDUCATION
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Agnieszka Roguska   

Agnieszka Roguska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, tel. (25) 643-18-30, e-mail: rogag@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):16-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article presents some elements functioning of students and teachers in the media reality. It shows the place and importance of media education in the process of socialization, the reality of school in the face of the implementation of information and media content, which is seeking ways of meeting needs and creating media competence in formal education and informal education. Article shall also issue threats and opportunities faced by the contemporary youth in the media. Moreover, brings national and EU documents, including signiϐicant rationale for the necessity of building a coherent vision of building a media reality on grounds axiological, needs and expectations of young people immersed in the media and the vision of a knowledge society
 
REFERENCES (18)
1.
Baudrillard J. za: K. Rudnicka, (2008), Edukacja mimowolna. W poszukiwaniu nowych przestrzeni edukacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 176.
 
2.
Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Agora S.A., Warszawa.
 
3.
Botkin J., W., Elmandjra M., Maliţa M. (1982), Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”?: Raport Klubu Rzymskiego. PWN, Warszawa.
 
4.
Burszta W.J., Kuligowski W., za: K. Rudnicka, (2008), Edukacja mimowolna, W poszukiwaniu nowych przestrzeni edukacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
5.
Burszta W.J. (2010), Opisać rewolucję, W: M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa i inni (autor. zbior.), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Warszawa, s. 141-142.
 
6.
Flew T., McElhinney S. (2004), Globalization and the Structure of New Media Industries. W: L. Lievrouw, S. Livingstone (red.), The Handbook of New Media. Sage, London, s. 304-305.
 
7.
Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego. Opracował i słowem wstępnym opatrzył J. Szacki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 
8.
Holtkamp J. (2010), Co ogłupia nasze dzieci? Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Wydawnictwo SALWATOR, Kraków, s. 208.
 
9.
Katalog Kompetencji Medialnych i Informacyjnych (2013). Autorzy zbiorowi: A.J. Dąbrowska, P. Drzewiecki, D. Górecka i inni. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
 
10.
Melosik Z. (2007), Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 55.
 
11.
Ogonowska A. (2013), Współczesna edukacja medialna. Teoria rzeczywistości. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 8, 11, 15, 170.
 
12.
Roguska A. (2013), Media w edukacji – w kierunku globalności i lokalności. W: A. Roguska (red.) Media w edukacji. Obszary lokalności-różnorodność współczesności. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”, Siedlce.
 
13.
Toffler A. (1990), Future Shock, Bantam Books.
 
14.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), http://nowoczesnapolska.org.pl... [03.05.2014].
 
15.
Gajda J., Nowa formuła – nowe wyzwania. Materiały z 20. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. „Człowiek-media-edukacja” z dnia 24-25 września 2010 zorganizowanego w Katedrze Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pod przewodnictwem J. Morbitzera, http://www.ap.krakow.pl/ktime/... [27.04.2014].
 
16.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Dla mediów i analityków, http://www.krrit.gov.pl/dla-me... [25.04.2014].
 
17.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/952/WE z dnia 20.12.2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych, L 378/72, http://eur-lex.europa.eu/LexUr... [03.05.2014].
 
18.
Survey of Schools: ICT in Education, http://ec.europa.eu/digital-ag... [03.05.2014].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top